Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
Търсене и предлагане на заемен капитал
Капиталът е имущество, активи от които може да се извлече печалби и
които сами са произведени. Това означава, че капиталът е вторичен фактор
на производството, продукт на разделението на труда, на развиващите се
пазарни отношения и на технологичната база.
Капиталът е цел и движещ мотив в пазарната икономика. Стремежът
към печалбата е неумолим. Капиталът е опредметен и реализиран труд, който
служи като средство за производство. Всичко включено в производствения
процес за създаване на блага, е капитал.
Най–разпространеното определение за същността е, че това е актив или
имущество – финансово или материално, способно да носи доход.
Дж. Хикс определя, капитала по формулата: доход = потребление +
натрупване. Всичко, което полезно а производство е капитал. Или капитал –
това е паричен капитал в този смисъл, че представлява средства за
производство, които може да се дават на заем.
Капиталът от финансова гледна точка представлява актив, който носи
доход и може да се продава, а от гледище на факторите на производство –
физически обекти, с помощта на които се произвеждат блага. Или това са
капиталовите блага, обслужващият реалния производствен процес реален
капитал, въплатен във физически обекти: сгради, машини, съоръжения,
потребителски блага, предмети за дълготрайна употреба, незавършено
строителство и други материални ценности. Капиталът може да се уголеми
чрез придобити собствени средства, а също и с привличане на чужди, който
трябва да се върнат на собственика в рамките на уговорения срок с известна
надбавка.
Делението на капитала на капитал-собственост и капитал-функция се
определя от традиционно възприетото разделяне на самия капитал, изразен в
титули на собственост, във финансови и материални активи. Капиталът-
собственост са отдадените в заем налични пари (заемен капитал) и носещите
доход ценни книжа. Заемният капитал се отделя от промишления и
търговския капитал и им противостои като лихвоносен капитал. По своята
същност заемният капитал представлява паричен капитал, който се дава в
заем и носи на своя собственик доход под формата на лихва. Материалната
основа на заемния капитал е паричният капитал. Без него няма заемен
капитал. Но заемният капитал съществено се отличава от паричния капитал,
който се използва в промишлените и търговските фирми просто като пари,
т.е. като средство за покупка на стоки. Те приемат формата на капитал само в
границите на цялостния възпроизводствен процес. Ако дадена фирма или
отделен предприемач държи в касата си големи парични суми, това не ги
превръща в капитал, те и не носят доход на своя собственик. Това означава,
че трябва да се прави разлика меж заем на пари и заем на капитал. Ако
стопанските субекти използват получените в заем пари за инвестиции и
получават доход от тях, имаме заем на капитал. Ако те ги използват като
средство за разплащане или за потребление, заемът се определя като заем на
пари.
Заемният капитал има редица особености:
1. Заемният капитал е капитал-собственост в противоположност на
промишления и търговския капитал, които са капитал-функция. Ако
влаганият в промишлеността и търговията капитал, е функциониращ и носи
на своя собственик лихва. Като капитал-собственост той се откъсва от своя
собственик само временно и след изтичането на договорирания срок отново
се връща при него, но вече нараснал със съответната лихва. Следователно
заемният капитал притежава своеобразна форма на отчуждаване, при която
се извършва предаване на паричния капитал за временно ползване с цел
реализиране на неговата потребителска стойност, а именно способността да
носи печалба.
2. Заемният капитал приема формата на специфична стока. За разлика от
всички други стоки, в случая стоки са парите като самонарастваща стойност.
Потребителната стойност на тази стока се състои в способността и да
задоволи потребността на нейния собственик от получаване на доход.
Парите, които се дават в заем, притежават добавъчна потребителна стойност
като капитал. При това следва да се подчертае, че парите в този случай
представляват капитал не само за техния собственик, но и за
предприемачите, които ги влагат в различни отрасли и получават част от
печалбата под формата на предприемачески доход.
3. Заемният капитал се проявява само в парична форма. Той не приема нито
производителна, нито стокова функционална форма. Поради това той има
специфична форма на движение. Заемният капитал в качеството си на
самостоятелна обособена форма на промишления капитал има свое собствено
съдържание, намиращо израз в отношенията между функциониращите и
заемните капиталисти. Това негово иманентно съдържание отделя
движението на капитала, носещ лихва, в особено движение, което външно, на
повърхността изглежда като самостоятелно движение, независещо от
действителния кръгооборот на функциониращия капитал.
Разглеждайки въпроса за заемния капитал, за неговото търсене и предлагане,
логично възниква въпросът:кои са източниците на заемен капитал, на
временно свободните парични капитали?
На първо място, временно свободните парични средства възникват при
кръгооборота на основния капитал, които в своята натурална форма участват
изцяло в производството, а по стойност се възстановяват на части от
амортизационния фонд. Примерно, ако един струг струва 1 млн. лв. и има
срок на изхабяване 10 години, то всяка година заемния капитал нараства със
100 хил. лв. от амортизациите по изтичане на определения срок, когато този
струг следва да се замени с нов.
На второ място, разликата във времето при реализация на готовата
продукция и покупката на суровини и материали също води до временно
освобождаване на парични средства.
На трето място, временно освобождаване на пари се получава като
части от печалбата, които са предназначени за разширяване дейността на
фирмата. Поради това, че за инвестиции са необходими по крупни капитали,
които трябва да се набират в продължително време, тези парични средства
също временно се вливат в потока на заемния капитал.
На четвърто място като важен източник на заемен капитал следва да се
посочи спестяването, което отправят домакинствата. Доходите от работна
заплата и от собственост са предназначени за потребление, но по различни
причини част от тях чрез банковата система се превръщат в част от заемния
капитал.
На пето място, източник на заемен капитал е капиталът на
собствениците на пари които се занимават с предприемаческа дейност,
предоставят своите пари на банките или директно на стопански субекти за да
получат доходи под формата на лихви.
Капиталът – функция или капиталовите запаси това е капиталът като
производствен фактор, който обслужва реалния производствен процес.
Капиталът – собственост, тоест заемният капитал, не функционира в
реалната икономика. Той се намира в ръцете на паричните капиталисти, в т.
нар. “символична икономика ”, и получава приложение само когато бъде
отдаден в заем и се превърне във функциониращ капитал. В този случаи той
носи печалба, която се разпада на две части – лихва, която е доход от
предоставения на временно ползване заемен капитал, и чиста икономическа
печалба ( предприемачески доход ), който представлява възнаграждение на
предприемачите, които са организирали съответната стопанска дейност. При
определена ситуация и някаква причина вместо икономическа печалба може
да се реализира икономическа загуба.
Като извод от всичко до сега може да се каже, че печалбата се разпада
на лихва и предприемачески доход не само когато е използван заемен
капитал, а и когато предприемачът е вложил собствен капитал. Той си
пресмята лихва върху него, все едно че е заемен. Едва наличието на доход
над лихвата показва дали е ефективна дейността или не.
В последно време на човешкия капитал се отдава голямо внимание, в
много случаи той се цени много по високо от веществения. Негов продукт са
такива творения като машини, технологии, научно-технически разработки,
както и нематериалните духовните блага. Човешкият фактор обаче става
капитал само когато носи доход.
Капиталът може да бъде собственост не само на капиталиста,
организиращ производството, но и на друго лице или група капиталисти,
отдаващи го под наем. При пазарната икономика имаме своеобразни

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Търсене и предлагане на заемен капитал

Капиталът е имущество, активи от които може да се извлече печалби и които сами са произведени. Това означава, че капиталът е вторичен фактор на производството, продукт на разделението на труда...
Изпратен от:
Trayan
на 2008-10-22
Добавен в:
Теми
по Икономика
Статистика:
69 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Икономика рядко сваляни с 6 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Създаване и придобиване на предприятието

15 юли 2009
·
125
·
10
·
1,330
·
235
·
30
·
1

Етапите на развитие на предприятието. Мотиви, предмет на дейност и избор на местоположение и размер на предприятието...
 

Трудови ресурси, ангажирани в стопанските дейности на кооперацията

03 май 2014
·
5
·
12
·
4,446
·
7

Трудови ресурси, ангажирани в стопанските дейности на кооперацията. Показатели за характеризиране на състоянието и развитието им. Ефективност от използването на живия труд в кооперацията - производителност на труда...
 

Капитал и капиталова структура на фирмата

17 яну 2009
·
1,233
·
23
·
3,183
·
780
·
212
·
3

Глава І. Същност и особености на капитала. 1.1. Същност на капитала като икономическо понятие Капиталът на фирмата е съвкупност от всички нейни материални и нематериални ценности. Всяка фирма, за да осъществява някаква дейност, се нуждае от капитал...
 

Човешкият капитал

15 яну 2009
·
809
·
179
·
59,635
·
783
·
184
·
1

В социалната среда, както и в системата на социалното познание всички сме доброволни участници по самата природа на нещата. Ето, сега се докосвате до тази книга. Тя е посветена на проблемите на човешкия капитал...
 

Пари и банкова система

13 яну 2009
·
92
·
21
·
5,235
·
74
·
12

Съществуването на човешкото общество е свързано с постоянно производсто на мтериални блага и услуги. Съвкупността от взаимносвързаните процеси (производство, разпределение, замяна, търговия, потребление)образуват категорията икономика.
 
Онлайн тестове по Икономика
Икономика
тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика". Тестът съдържа затворени въпроси с един или повече верни отговора.
(Лесен)
38
43
1
5 мин
28.10.2014
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
12
1
11 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Търсене и предлагане на заемен капитал

Материал № 191297, от 22 окт 2008
Свален: 69 пъти
Прегледан: 77 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,068
Брой символи: 8,931

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търсене и предлагане на заемен капитал"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 193 50

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
138 25

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения