Големина на текста:
Глава I
ФИНАНСИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И ТЯХНОТО ИНФОРМАЦИОННО
ОСИГУРЯВАНЕ
1. Същност, цели и функции на финансите на предприятието
Най-важното в бизнеса са парите. Всяка фирма си прави сметка колко пари ще изразходи в
стопанската дейност и колко пари ще получи. Образуването на паричните фндове и тяхното
изразходване за осъществяване на определена дейност представлява същността на
финансите на фирмата, а съвкупността от икономическите отношения, които възникват
между фирмите, държавата и кредитните институции, образува финансовите отношения.
При започване бизнес са необходими пари, за да се извърши инвестиция (вложение). Чрез
тях се създават активите на фирмата. Те съществуват главно под формата на дълготрайни
активи (материални, нематериални и финансови) и краткотрайни активи (материални запаси,
вземания, финнасови средства, разходи за бъдещи периоди). Всъщност се формира поток на
изразходване на пари за активи дълготрайни и краткотрайни и закупуване на факторите на
производството. В този общ паричен поток двете направления на разходите коренно се
различават помежду си и по принцип е недопустимо средствата да се преливат от едното в
другото направление. Ако това се допусне, фалитът на фирмата е сигурен.
Когато започне реализация на стоките и услугите, започва да се формира обратен паричен
поток - с посока към фирмата.
Първият паричен поток се разглежда в два аспекта. Единият е свързан с разходи на
инвестиции за изграждане на материално-техническата база на стопанската дейност, формират
се дълготрайни активи, а другият - за плащане на изхабяването на дълготрайните материални и
нематериални активи, за материално-енергетични ресурси и за работна сила. Вторият аспект на
паричния поток е свързан с разходи, които образуват издръжката на производството.
Паричният поток, който тече от потребителите на стоки и услуги към фирмата, образува
приходите.
Най-много тревоги на всяка фирма създава съотношението между приходите от
извършваната дейност и разходите за нея. Трудно се получава равновесие между тези два
потока на пари - приходи и разходи. Това налага финансовият мениджър или управляващият
директор да осъществяват перспективно функциите по управлението на финансите, тяхното
планиране и контрол. Задачата на планирането на финансите е да се постигнат целите на
фирмата (максимална печалба, развитие и разширяване на фирмата, намаляване на риска в
бизнеса), а с контрола се поддържа оптимално функциониране на използваните ресурси.
Финансите са силен лост за въздействие върху стопанските процеси, средство за съгласуване на
1
икономическите интереси на фирмата с държавата и партньорите. Всяка фирма има собствена
финансова динамика, която е обусловена от условията и от закономерностите на развитието и.
Нагледно можем да си представим финансите на фирмата като един резервоар, който
непрекъснато се пълни от паричните постъпления - резултат от продажбите на стоки и услуги,
и непрекъснато се изпразва за осъществяване на разходи за инвестиции и за организиране и
възпроизводство на производствено-стопанската дейност. Естествено е приходите да бъдат по-
големи от разходите. Това създава условия за натрупване на резерви, които могат да се
използват за модернизиране и разширяване на материално-техническата база, за продуктово и
технологично обновяване, за разширяване на пазарния дял, за намаляване на риска и за
решаване на социални проблеми.
Постигането на главната цел на фирмата - получаването на възможния максимум печалба
или увеличаване на стойността на фирмата при поемане на минимален риск, изисква добре,
гъвкаво и ефективно да се управляват финансите. Това означава, че в условията на
многовариантност трябва да се оптимизират финансовите решения и професионално да се
използват икономическите принципи, показатели, явления, механизми, методики, фактори и
тенденции.
Финансовото управление е сложна комплексна функция. Главната цел на тази функция е
създаването на такова равновесие на паричните потоци, което в краен резултат да доведе до
повишаване на стойността на предприятието и печалбата. Потоците са резултат от много
причини, от много сложни и хитро сплетени влияния, много променливи, сложна вътрешна и
външна среда, за преодоляването на които са необходими знания, опит, гъвкавост и навременно
решаване на проблемите. Ориентирането в този сложен лабиринт на финансовото управление
изисква преди всичко конкретни знания, общи знания за близките области на знанието,
управленски навици и поведение, етика и морал. Следователно познанието се превръща във
върховна сила. “Човешкият капитал измества паричния капитал” като намалява
потребността от материално-енергийни ресурси, труд, време, пространство, капитал и други
средства.
Ефективното финансово управление на фирмата е в силна зависимост от конкретната
икономическа и социална среда във фирмата и от околната външна среда, която намира израз в
идентифициране и оценка на фактори, тенденции и събития, които стоят извън контрола на
фирмата, но имат голямо значение за нейното функциониране и просперитет.
Многообразните функции на финансовия мениджмънт на фирмата могат да се подредят по
следния начин:
1. Създаване на гъвкава организационна структура, рационални комуникации вътре във
фирмата и извън нея и точно определяне на функциите, правата и задълженията на финансовия
мениджър и персонала, който управлява, отчита и контролира финансите на фирмата.
2
2. Изграждане на добра система за счетоводна отчетност, вътрешен контрол и правилно
изготвяне на счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите и отчета за движението на
паричните средства.
3. Планиране заедно с други управленски органи на продажбите на основата на
маркетингови проучвания на продуктите и жизнения им цикъл, оптимизиране на асортимента,
планиране на издръжката на производството, отделните калкулации, печалбата и инвестициите.
Без поглед в близкото и по-далечно бъдеще, т.е. без разработване на планове и прогнози, не
може ефективно да се управлява.
4. Правилно планиране на данъците и данъчните задължения на фирмата и
взаимоотношенията и с държавата, местната администрация и други институции.
5. Избор на източници за финансиране и оценка на дивидентната политика с цел
оптимално осигуряване на парични фондове за осъществяване на дейността на фирмата.
6. Изгодно структуриране на необходимия капитал и ефективно управление на
инвестициите, дълготрайните и краткотрайните активи.
7. Разкриване на умения за финансово управление в условията на инфлация и риск.
8. Извършване на периодични и оперативни анализи на финансовото състояние на
фирмата с цел оперативно и стратегически да се управлява финансовата динамика.
Изброените функции (елементи на комплексната финансова функция) показват, че умелото
им осъществяване изисква да се прилага съвкупност от икономически принципи, методики и
механизми. Всичко това представлява същността, съдържанието, обхвата на финансите на
предприятието и финансовия мениджмънт. Той съчетава в себе си научни познания и
практически опит, учи как конкретно да се управляват паричните потоци, които циркулират
във фирмата с цел да се постигнат желаните резултати. И всичко това се прави върху основата
на ефективното използване на многообразните ресурси и постигане на равновесие на
интересите-купувач-продавач, кредитните институции и държавата.
Финансите и финансовият мениджмънт на фирмата са в руслото на принципните основи на
мениджмънта. Заедно с това трябва да се изтъкне колко съществени са връзките със
счетоводството, банковото и застрахователното дело, издръжката на фирмите, цените и
ценообразуването, данъчното законодателство, търговския закон и др.
В контекста на изложените зависимости финансовият мениджмънт има своя самостоятелна
територия, област на научни знания, които оформят предмета, съдържанието, принципите,
подходите и методите за анализ и управление на паричните потоци на фирмата.
Тъй като обект на финансово управление е фирмата, тук не се изучават общите принципи,
проявления, тенденции и такива проблеми като инфлация, пазар, ценообразуване и т.н.
Съединяването на научните знания с придобития наш и световен практически опит
умножават резултатите от бизнеса. А с разширяването на връзките на фирмите вътрешни и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 ное 2018 в 21:34 потребител
31 окт 2018 в 06:07 студент на 29 години от София - Университет по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - Факултет по библиотекознание и културно наследство, специалност - Информационни фондове на културно историческото наслество, випуск 2015
08 окт 2018 в 10:36 в момента не учи на 37 години
17 май 2018 в 15:12 потребител от София
27 апр 2018 в 09:58 родител на 24 години
15 апр 2018 в 08:17 студент на 28 години от Варна - Технически университет, факулетет - Екология и опазване на околната среда, специалност - Екология, випуск 2014
06 апр 2018 в 09:33 родител
31 мар 2018 в 04:01 студент на 40 години от София - Висше училище по застраховане и финанси, факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2018
28 дек 2017 в 21:54 студентка на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Изкуство, випуск 2010
18 ное 2017 в 14:16 ученичка на 67 години от Свищов - ДТГ "Димитър Хадживасилев"
 
Подобни материали
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
305
·
7
·
1,202
·
313
·
36
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,602
·
1
·
1,184
·
331
·
38
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
169
·
33
·
1,960
·
291
·
31

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
 

Анализ на приходите

19 мар 2009
·
60
·
11
·
609
·
39
·
4

Приходите са от основно значение за успешно развитие на всяка фирма,независимо от характера и обхвата на нейната дейност.Те характеризират възвръщаемостта на изразходения труд и капитал.Като цяло приходите изразяват възникн...
 

Капиталови пазари

06 юли 2011
·
122
·
15
·
1,584
·
56

Структура на капиталовия пазар. Основни участници. Финансови критерии. Борсова и извънборсова търговия...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(За отличници)
15
1
1
8 мин
07.08.2018
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(За отличници)
10
2
1
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финанси

Материал № 190245, от 21 окт 2008
Свален: 1,866 пъти
Прегледан: 1,537 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 250
Брой думи: 46,325
Брой символи: 420,095

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финанси "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения