Големина на текста:
І.Статут
Общината е основната административно – териториална единица, в която се
осъществява местното самоуправление. Съставни административно – териториални
единици в общините са районите и кметствата. Община Трън носи името на
населеното място, което е неин административен център. Орган на изпълнителната
власт в общината е кметът. Кметът на общината при изпълнение на своята дейност
се подпомага от общинска администрация.
Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и
лица, работещи по трудово правоотношение. Редът за назначаването и статутът на
държавните служители се определят от Закона за държавния служител, а
служителите по трудов договор се назначават по Кодекса на труда. За заемане на
определена длъжност в администрацията е необходима професионална
квалификация, която включва задължителна минимална степен на завършено
образование, общ и служевен трудов стаж. С устройственият правилник на
съответната администрация могат да се определят и допълнителни изисквания.
От казаното дотук става ясно, че образуването на общинската
администрация става чрез назначаване от ръководството на общината след успешно
издържан конкурс. Самото назначаване на служителите става с писмена заповед
(или сключване на трудов договор)на кмета на общината. Заповедта трябва да
формулира точно основанието по Кодекса на труда или Закона за държавния
служител.
ІІ.Структура
Общинската администрация извършва административни услуги при
спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на
производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията на
качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно
обслужване. Общинската администрация е обща и специализирана. Общата
администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на
специализираната администрация и извършва дейности по административното
обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Специализираната
администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на
органите на местната власт.
Структурни звена на общинската администрация са дирекциите, отделите и
секторите. Те са звена за ръководство, организация, координация и контрол в
съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват
дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в
нормативни актове и устройствения правилник. Структурните звена на общинската
администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане
на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на
инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при
разравотване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени
организации.
Дирекция „Обща администрация” е структурирана в следните звена : отдел
Административноправно и информационно обслужване”, отдел „Финансово –
счетоводни дейности, бюджет и човешки ресурси”, Отбранително
мобилизационна подготовка”. Дирекция Специализирана администрация
включва следните звена : отдел „Управление на общинска собственост и
икономически дейности, екология и чистота”, отдел Устройство на
територията”, отдел „Социални и духовни дейности”. Към част от отделите са
изградени сектори : „Благоустройство и комунални дейности” в отдел „Управление
на общинска собственост и икономически дейности, екология и чистота”;
„Култура”, „Клуб на пенсионера”, „Здравеопазване” в отдел „Социални и духовни
дейности”; „Обряди” в отдел „Административноправно и информационно
обслужване”; „Счетоводство” в отдел „Финансово – счетоводни дейности, бюджет
и човешки ресурси”.
ІІІ.Компетентност
1.Кмет
Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт. Той е
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината,
упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и
представлява общината. В своята дейност кметът на общината се ръководи от
закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението. При
осъществяване на дейността си той се подпомага от заместник – кметове. Кметът на
общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със
заповед на заместник – кметовете, кметските наместници, секретаря на общината и
други служители от общинската администрация свои правомощия като определя
функциите им.
Кметът на общината изпълнява следните функции и правомощия :
- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината
- внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската
администрация
- назначава и освобождава от длъжност зам. – кметовете на общината,
кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския
съвет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона
дисциплинарни наказания
- отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава
писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски
служби
- организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския
бюджет
- организира изпълнението на дългосрочните програми
- организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред
него за това, изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на
неговите решения в 7 – дневен срок от издаването им
- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от
актовете на президента на Републиката и на Министерски съвет
- възлага изпълнението на свои функции на кметските наместници, координира
и осъществява контрол за целесъобразност и законосъобразност при тяхното
изпълнение, осъществява контрол по законосъобразност на актовете и действията
на кметските наместници при изпълнение на техните правомощия и може да
отменя техни актове
- поддържа връзки с политически партии, обществени организации и движения,
както и с други органи на местно самоуправление в страната и в чужбина
- организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и
аварии
- възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни
изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени
устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на
територията и организира изпълнението им
- изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние и може
да възлага тези функции с писмена заповед и на други длъжностни лица от
общинската администрация
- осигурява организационно – техническото обслужване на общинския съвет
- утвърждава устойствения правилник на общинската администрация
- осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество
- изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство
- определя наименованието на длъжностите на държавните служители и
разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на
длъжностите в администрацията приет от Министерски съвет на основание Закона
за държавния служител
- присъжда рангове на държавните служители
- утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската
администрация
- прави публичен отчет пред общинския съвет и населението
- организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и
чужбина и с неправителствени организации
- представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда
Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон,
подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет, както и функции
възложени му от централни държавни органи. В изпълнение на своите правомощия
той издава заповеди.
2. Заместник-кметове
Кметът на общината назначава за срока на мандата си зам.-кметове в
съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните
пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед
на кмета на общината. Той определя със заповед зам.-кмет, който да изпълнява
функциите му при негово отсъствие. В Община Трън има зам.-кмет по изграждане
и благоустройство на общината и зам.-кмет по социални и духовни дейности.
Зам.-кметът по изграждане и благоустройство на общината ръководи отдел
“Устройство на територията” и сектор “Благоустройство и комунално стопанство”
и изпълнява функциите по инвестиционната дейност:
- осъществява ръководство, координация и контрол за капиталното
строителство на територията на общината
- упражнява контрол и следи за законосъобпразността при оформяне и
издаване на строителни книжа от общината, както и съгласува проекти съгласно
издадените заповеди от кмета
- подготвя програма и провежда политика по енергиина ефективност
- подгтотвя техико-икономическо задание и конкурсни документи за обекти,
на които ще изпълнява инвестиционни функции
- подготвя строителни книжа и разрешения на обекти, финансирани от
общината, на които изпълнява инвеститорски функции
- проверава договорите на проектанти и строители
Зам.-кмътът по социални и духовни дейности отговаря за отдел “Социални и
духовни дейности” и изпълнява функциите по здравеопазване и култура:
- провежда общинска здравна политика на територията на общината

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 фев 2019 в 12:05 ученик на 25 години от Казанлък - ПГТТМ, випуск 2012
08 дек 2018 в 20:57 студент на 20 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Администрация и управление, випуск 2018
19 ное 2018 в 16:20 студент на 44 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - СУ, специалност - ПА, випуск 2015
13 ное 2018 в 08:39 в момента не учи на 30 години от София
06 окт 2018 в 15:11 ученичка на 24 години от Ямбол - ПТГ "Иван Райнов", випуск 2018
12 авг 2018 в 12:18 ученичка на 20 години от Пловдив - Национална търговска гимназия, випуск 2017
11 май 2018 в 00:02 студентка на 30 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2017
08 май 2018 в 10:56 студентка на 36 години от София - УНИБИТ, факулетет - ИФКИН, специалност - Архивистика и документалистика, випуск 2018
25 мар 2018 в 20:17 учител на 26 години
07 мар 2018 в 10:51 студент на 31 години от София - ВСУ "Любен Каравелов", факулетет - Строителен факултет, специалност - ССС, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Администрация на сигурността и отбраната

19 фев 2009
·
196
·
15
·
3,253
·
26

Изграждането на институционалната система на националната сигурност е основополагащ проблем за съвременната демократична държава...
 

Теоритични въпроси на администрацията за социално подпомагане

11 май 2008
·
144
·
12
·
1,695
·
51
·
10

Администрацията произхожда от латинската дума “administrare”, което означава “служа на”....
 

"Главно Е" - техника за вземане на добри от етична гледна точка решения в практиката


Двама служители на община Пловдив са задържани за опит за измама. Поводът за измамата е предвижването на преписка за имот, съсобственост на общината и физически лица...
 

Модел за управление на кариерата в МВР

28 сеп 2010
·
77
·
9
·
3,603
·
106
·
10

Динамиката на обществените промени у нас и изключително важната роля на Министерството на вътрешните работи за поддържане на правовия ред в страната поставиха задачата да се повиши ефективността...
 

Омбудсман - видове

10 апр 2009
·
74
·
1
·
356
·
46
·
12

Омбудсманът е независима институция за защита на правата и свободите на гражданите и техните организации от лошо управление на администрацията....
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация за 2-ри курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по Публична администрация. Тестът цели да провери базови знания на студенти, изучаващи този предмет. Състои се от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
24
100
1
3 мин
15.08.2014
Тест по нелоялна конкуренция
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Тест за студенти, магистратура публична администрация в УНСС по дисциплината нелоялна конкуренция. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
118
2
1 мин
27.02.2013
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Общинска администрация - структура

Материал № 177803, от 21 сеп 2008
Свален: 792 пъти
Прегледан: 554 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,218
Брой символи: 21,422

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общинска администрация - структура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения