Големина на текста:
Упражнение 1
Електронна таблица Excel – основни функции. Работа в среда на Excel
Цел на упражнението:
Да запознае студентите с основните възможности, които предлага Excel за работа с таблици.
Те трябва да овладеят начина на създаване, форматиране и запълване на таблици, възможностите
за използване на инструментите на една електронна таблица за работа с работни листи и книги, за
форматиране на съдържанието, обща поддръжка на информацията и на самите електронни таблици.
Теоретична част:
MS Excel от комплекта инструментални програми MS Office е приложение за управление на
електронни таблици. Електронната таблица е двумерна таблица, изградена от колони /стълбове/ и
редове с имена - етикети отляво на реда и отгоре на стълба. Редовете са номерирани 1, 2, 3, … отгоре
надолу. Колоните са означени отляво надясно с големи латински букви - А, В,…, Z, AA, AB и т.н.
Всяко пресичане на ред с колона се нарича клетка. Клетките са основен елемент на електронните
таблици и носят името на колоната и реда, чийто пресечници са – F5, U2, UB40 и т.н. Две или повече
клетки образуват област (блок) с име, образувано от името на лявата горна и дясната долна клетки,
отделени със знак : (като D2:F5). Това е удобна форма на групиране на клетки, с които се извършват
еднакви манипулации. За по-лесно обработване на данните при огромни електронни таблици в Excel
се използва концепцията работна книга (Book). Работната книга е разделена на части - страници.
Всяка работна книга поддържа до 255 отделни работни страници (листи – Sheet1, Sheet2 и т.н).
Всяка страница може да има до 16 384 реда и 256 колони. Една книга може да съдържа и листи с
диаграми (Chart Sheets) и модули. Може да се отварят повече от една книги (Book1, Book2, …).
Основни етапи при работа с електронни таблици: 1) проектиране на таблицата – определят се
брой и предназначение на стълбове и редове; 2) определяне на изходи – формули, графики, диаграми;
3) въвеждане на стойностиданни и формули; 4) форматиране, оформяне и отпечатване.
Елементи на основния прозорец. Инструменти на Excel
Стартирането на Excel се извършва като всяко приложение на Windows и MS
Office. От меню
Start се избира подменю Programs и иконата представляваща Excel, или инструмента за бърз достъп.
Появява се основният прозорец на електронната таблица:
Най-отгоре е реда с основните команди за работа с таблицата, отварящи се при избиране в
падащи менюта. Под него са таблата с инструменти Standard и Formatting, но Excel разполага и с
множество други табла с икони за бърз достъп до някои важни операции. Ако не ги ползвате по време
на работа, може да ги изключите и ще имате повече място на екрана. За да включите или скриете
табло с инструменти от екрана, изберете ViewToolbars
Customize (или ToolsCustomize). От
панел Toolbars активирайте необходимите табла, или изключете ненужните. От панел Options може
да изберете начина, по който да се появяват менютата. Може да добавяте или скриете инструменти,
при необходимост, от панел Commands. Ако задържите показалеца на мишката върху избран бутон
от таблото с инструменти, се появява етикет с предназначението му.
Под редовете с инструменти е справочната област, с информация за моментното състояние и
действия извършвани от потребителя. Останалата част от прозореца е работно поле на електронната
таблица - самият работен лист, с неговото име, работни клетки, редове, колони.
1
В долния край се намират етикетите на
отделните листи на дадената работна
книга, а под тях е лентата с информация за
моментното състояние на таблицата:
Отваряне на работна книга. Предвижване между клетките и между листите в работната книга
При стартиране Excel автоматично отваря нова работна книга, в която веднага може да се
въвеждат данни. За да създадете нова работна книга, в кой да е работен момент, изберете File - New
от главната лентата с менюта, или бутон New Workbook от таблото с инструменти Standard.
За да отворите съществуваща вече работна книга, изберете меню File - Open и желания файл от
диалоговата кутия. Щракнете върху Open, за да отворите файла. Ако желаният файл се намира в
друга папка, открийте тази папка и щракнете двукратно върху нея. Структурата на папките се вижда
с бутона Up One Level от диалоговата кутия.Excel запомня и предлага за избор последните четири
файла, с която сте работили наскоро, в долната част на меню File. Това става, ако е включена
съответната опция. Може да я активирате, като изберете меню Tools, команда Options и панела
General. Активирайте контролната кутия на опцията Recently Used File List и щракнете ОК.
В един момент, могат да бъдат отворени няколко работни книги. Всяка една от тях се намира в
свой собствен прозорец. Когато трябва да работите с определен прозорец, е добре да го поставите
най-отпред с Ctrl+F6, докато той се покаже или го изберете от меню Windows.
Основно средство за предвижване в работния лист е мишката. В клетките, нейният показалец
има формата на знака плюс. Извън работния лист или върху лентата за превъртане показалецът е с
формата на стрелка. Може да се предвижвате из работния лист, използвайки клавишите със стрелки,
лентите за превъртане или с клавишни комбинации (с клавиши Tab и Enter - самостоятелно или в
комбинация с Shift). Натискането на клавиш Tab премества курсора надясно, а Shift+Tab го мести
наляво. Преместването надолу се извършва с Enter, а нагоре чрез Shift+ Enter.
Може да използвате F5 (Go To), при условие, че знаете точните координати на клетката, където
искате да отидете: Натиснете F5, за да отворите диалоговата кутия Go To. В палет Reference въведете
името на клетката и щракнете ОК или натиснете Enter.
Бърз и лесен начин да се прехвърляте между различните работни листи на дадена книга е като
щракнете върху неговия етикет. Бутоните за прелистване със съответните етикети се намират в
долния ляв край на работния лист. Ако етикетът не се вижда на екрана, трябва да го откриете:
Щракнете бутоните за прелистване и етикетът ще се покаже в списъка с работни листи. По
подразбиране, всяка нова работна книга разполага с 16 работни листи, но можете да добавите до 255.
Прелистването на етикетите е бързо, ако вашите работни книги са с малък брой работни листи.
Когато те са по-обемни, това става бавно. За да улесните процеса, използвайте Go To (F5). Появява се
диалоговата кутия, в която трябва да въведете името на етикета, последвано от удивителен знак и
клетката, където искате да отидете (St3!E2). За съжаление тази техника не работи с имена на етикети,
съдържащи празни полета. Затова избягвайте празните позиции при именоването на листите!
Често се налага да преименувате етикети на
работни листи. Натиснете десния бутон на
мишката върху желания етикет и изберете меню
Rename. Съществуващото име се показва
осветено в етикета и може да го заместите с ново:
Excel не ви ограничава, какво име да поставите за
етикет, но е добре да избирате по-кратки имена,
за да наблюдавате повече етикети в дъното на
работната книга.
Работа с области от клетки. Добавяне и изтриване на клетки, колони и редове
Много операции, които извършвате в Excel, се отнасят за цяла област от клетки, наречена блок.
За да извършите каква да е операция с даден блок от клетки, преди всичко трябва да го маркирате.
Може да селектирате произволна област от клетки, като щракнете с мишката в кой да е от ъглите й и
местите курсора докато стигнете срещуположния ъгъл. Въпреки че първата клетка не се появява с
обратен цвят, като останалите, тя също е избрана. Друга техника за маркиране на свързани клетки е с
използване на мишката и клавиш Shift: щракнете върху избрана клетка и задръжте натиснат клавиша
2
Shift, докато стигнете последната клетка от блока. За да селектирате много голям обхват клетки,
използвайте клавиша Go To (F5), за да ускорите процеса. Изпълнете следното:
1. Изберете първата клетка от областта, която ще селектирате.
2. Натиснете F5, за да отворите диалогова кутия Go To.
3. В текстовата кутия Reference въведете координатите на последната клетка в обхвата.
4. Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете ОК.
Цял ред се маркира чрез щракане върху заглавната му част отляво на работния лист. А колона
като щракнете върху етикета й в горния край. Повече от един
пълен ред или колона се маркират, като щракнете върху
заглавната част на първия ред /колона/ от групата и преместите
курсора през серията редове /колони/ в работния лист.
Може да селектирате и несвързани (неграничещи) области.
Маркирайте първата област, натиснете клавиш Ctrl и изберете
втория обхват, чрез щракане и местене на курсора:
Често се налага да пренареждате листите в работни книги чрез операциите местене, добавяне
или изтриване на листи. За добавяне на нов лист:
1.Щракнете с десния бутон на мишката върху етикета на
листа, пред който ще добавяте нов.
2. Изберете от менюто команда Insert и панел General.
3. Щракнете върху иконата Worksheet, за да въведете
новия работен лист и след това ОК.
За да изтриете работен лист изберете етикета на листа,
щракнете върху него с десния бутон, изберете Delete и щракнете
върху ОК, за да потвърдите изтриването:
Ако желаете да въведете нови клетки, колони и редове: Селектирайте клетка или група клетки
от редовете /колоните/, където трябва да бъдат вмъкнати новите.
1. Изберете InsertCells (или щракнете десния бутон на
мишката върху избора) и се визуализира диалогова кутия:
2. Ако въвеждате клетки, изберете или Shift Cells Right,
или Shift Cells Down, за да придвижите съществуващите
вече клетки в желаната от вас посока. Ако желаете да
вмъкнете цели редове или колони, изберете Entire Rows
или Entire Columns. Щракнете върху ОК.
Понякога се налага да премахнете от вашата таблица ненужни вече клетки, редове или колони.
Селектирайте групата клетки (или реда / колоната) за изтриване.
1. Изберете Edit, после Delete или щракнете с десен бутон
на мишката върху селекцията и изберете Delete от
менюто, за да се покаже диалоговата кутия:
2. Ако изтривате клетки, изберете Shift Cells Left, или Shift
Cells Up - това премества клетките така, че да запълнят
празнините, останали след изтриването. За да заличите
цял ред или колона, изберете Entire Row или Entire
Column. Потвърдете с ОК.
Запазване и затваряне на работна книга. Излизане от Excel
След приключване на работата с една работна книга e необходимо да съхраните направените
промените – да запишете новия вариант на таблицата: Щракнете върху бутона Save от таблото с
инструменти Standard и въведете име за тази книга в диалоговата кутия. После щракнете върху ОК.
Ако работната книга не е новосъздадена, а е била вече
записвана, ще се запише пак под същото име. Ако желаете,
може да направите запис под ново име, чрез Save As.
Има възможност да защитите вашата книга с парола:
Изберете FileSave As Options. Показва се диалогова
кутия Save Options: Тук може да добавите парола към
работната книга, нужна при отваряне, или парола, която ще
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Електронна таблица Excel – основни функции. Работа в среда на Excel

Да запознае студентите с основните възможности, които предлага Excel за работа с таблици. Те трябва да овладеят начина на създаване, форматиране и запълване на таблици, възможностите за използване на инструментите на една електронна таблица...
Изпратен от:
SpaceKing
на 2008-05-07
Добавен в:
Проекти
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
639 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Курсова работа по Бази данни


Да се формира и програмира алгоритъм за създаване, обновяване и търсене във серия верижни списъци...
 

Компютърната мишка

10 окт 2008
·
69
·
3
·
843
·
28
·
8

В този текстов документ съм събрал най важното в историята на мишките за компютър.
 

Бази данни в ГИС


Базите данни в ГИС включват информационните масиви, свързани с обектите и явленията в пространството и връзките помежду им, докато системите за управление на базата данни включва система за обработка, управление и манипулации на базите данни.
 

Компютърни устройства


Устройства в компютър, които въвеждат в запомнящото устройство данните, които ще бъдат обработвани, и програмата за тяхната обработка.
 

База от данни


Файлова организация и база данни. Модели на база данни. Проектиране на база данни...
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Изходно ниво по компютърни мрежи за 11 клас
изходен тест по Компютърни системи и технологии за Ученици от 11 клас
Изходен тест по компютърни мрежи по предмета "Компютърни системи и технологии".
(Труден)
15
95
2
1 мин
25.11.2011
Тест по компютърни системи
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 4 курс
В теста са включени въпроси свързани предимно с основните познания по компютърни системи, както и по-сложни от областта. Това е изпитен тест за студенти от специалността Индустриален мениджмънт в Техническия университет в Пловдив. Дисциплина - компютърни системи. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
28
99
1
1 мин
09.08.2012
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Електронна таблица Excel – основни функции. Работа в среда на Excel

Материал № 141275, от 07 май 2008
Свален: 639 пъти
Прегледан: 543 пъти
Качен от:
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Проект
Брой страници: 7
Брой думи: 2,139
Брой символи: 17,146

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Електронна таблица Excel – основни функции. Раб ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

mcmdkscmdsk
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  20 години
118

Данко Милков
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  28 години
209

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения