Големина на текста:
Съдържание:
I Увод
1.Обхват на задачи на анализ на производителността на труда
2.Обхват на задачи на анализа на работната задача
II Изложение
1.Анализ на равнището на производителността на труда
2.Анализ на изменението на производителността на труда
3.Основни моменти на методиката за анализ на работната заплата
III Заключение
I. Увод
1.Производителността на труда е един от основните показатели, характеризиращи
ефективността от използването на работната сила във всяка фирма. Той показва
способността на човешкия труд да създава материални блага.
Посредством анализа на производителността на труда се цели решаването на
следните основни задачи :
-Изследване и оценка на равнището и изменението на показателите за
производителността на труда спрямо плановата задача и постигнатото от
предшестващия отчетен период приет за базов;
-Изследване и оценка на факторите, които са оказали положително, отрицателно
или задържащо влияние върху равнището и изменението на
производителността на труда;
-Изследване и оценка на реалността на текущите задачи съобразно
фактическите условия и режим на работа;
-Разкриване на резервите и разработване на конкретни насоки за тяхното най-
целесъобразно използване през бъдещия период;
-Разкриване на конкретна стратегия, насочени към повишаване равнището на
производителността на труда през бъдещия период.
2.Заплащане на труда или казано по друг начин работна заплата стои в основата на
стимулирането на персонала към по-висока производителност на труда
С анализа на работната заплата се цели решаването на следните основни задачи:
-Изследването и оценка на реалността, обосноваността и изпълнимостта на
плановите задачи за работната заплата;
-Изследване и оценка на изпълнението на плана за фонда за работната заплата
и на средната работна заплата ;
-Изследване и оценка до каква степен в периода на преструктуриране на
производството е правилно провеждана политика свързана с работната сила и
заплащането на труда;
-Изследване и оценка до каква степен са спазени нормативните актове на
Министерския съвет, свързани с трудовото възнаграждение;
-Разкриване до каква степен са спазени споразуменията на правителството с
представителните организации на работниците и служителите и на
работодателите по работната заплата;
-Разкриване на факторите, които са оказали положително, отрицателно или
задържащо влияние върху равнището и изменението на работната заплата;
-Анализ на използваните форми и системи за заплащане на труда;
-Разкриване на действителния принос на колектива и отделната личност относно
постигнатите крайни финансови-стопански резултати с оглед на тяхното най-
правилно стимулиране
-Анализ на величината и изменението на работната заплата като елемент на
себестойността, както общо, така и за единица от даден вид продукция;
1
-Изследване и оценка на величината и изменението на печалбата падаща се на
един лев изразходван фонд работна заплата;
-Анализ на величината и изменението на продукцията, падаща се на един лев
изразходван фонд работна заплата;
-Оценка на съотношението между темповете на изменение на
производителността на труда и тези на средната работна заплата;
-Анализ на състоянието на организацията на заплащането на труда във фирмата
и други;
Обект на курсовата работа е фирма “Лидер” ООД. Тя е учредена на 26.10.1998г.
Тази фирма се занимава с производството на обувки и чанти. Създадена е с цел
задоволяване потребностите на населението както у нас така и за износ. Фирма
“Лидер” ООД ще бъде изследвана за две години. Периодът, през който се извършва
анализ е 2000-2001 година.Седалище на фирмата е град Добрич.
II. Изложение
1.Анализ на равнището на производителността на труда
В самото начало анализа се свежда до установяване на равнището на
производителността на труда. За целта се прилагат различни методи- експертен,
пряк и аналитичен, като най-разпространен от тях е прекия метод. Равнището на
производителността на труда се определя чрез съпоставка произведеното
количество продукция към разходите на труд.
Равнището на фактическата ПТ се определя чрез използването на показателите
изработка и трудоемкост. Изработката показва времето изразходвано за
производството на единица продукция на едно заето лице в материалното
производство. А показателя трудоемкост дава възможност да се определят с 1
измерител разходите на труд за производството на определена продукция и
необходимия брой работници по професии и квалификации.
Показателите трудоемкост и изработка са тясно свързани с нормирането и
отчитането на труда на работниците. Непрекъснатият стремеж за повишаване ПТ
означава преди всичко преизпълнение на производствените задачи и норми.
Баланс на работното време средно на един работник
№ПоказателиМярка
Отчет за
преходна година
Отчет за текуща
година
1Календарен фонд работно време
дни
365365
2 Почивни и празнични дни
дни
57 57
3 Нормално работно време
дни
308308
4 Неизползвано време-общо в т.ч
дни
30 29
-редовни и допълнителни отпуски
дни
15.9 18.5
-отпуск по майчинство
дни
4.25.25
-изпълнение на държавни и
обществени задължения
дни
1.8 1.8
-отпуск по болест
дни
6.23.45
-отсъствия с разрешение на
администрацията
дни
1.2 -
-безпричинни отсъствия
дни
0.4 -
-целодневен престой
дни
0.3 -
5Режимен фонд работно време
дни
278279
6Средна продължителност на работен
ден
часове
7.68 7.68
7Вътрешно-сменни прекъсвания- общочасове
0.20 0.10
-престоиЧасове
0.12 -
-нормален работен ден на учащи сеЧасове
0.04 0.06
-нормален работен ден на майки
кърмачки
Часове
0.04 0.04
8Фактическа продължителност на Часове
7.48 7.58
2
работния ден
9Фактически фонд работно времеЧасове
20792115
За да се анализират загубите на работното време и определи тяхното влияние
върху обема на продажбите, е необходимо следната изходна информация:
№Показатели Мярка План Отчет
Изменение
Абсолютно Относително
1Средно списъчен
брой на
работниците
Брой 300 350 5016.67
2Отработени дни от
всички работници
Дни 61200700001090017.81
3Отработени дни от
един работник
Дни 204 200 -4-1.96
4Отработени часове
от всички работници
ч/ч52020056000012325025.17
5Продължителност
на работния ден
Часове8.58-0.5-5.88
6Обем на
продажбите
Лева4950000 6230800 1280000 25.86
7Часова
производителност
на труда на 1
работник
Лева9.54 11.13 1.62 17.03
Равнището на ПТ се изчислява по метод в следната последователност:
-Определя се равнището на фактическата изработка на едно заето лице от
персонала или на един работник по формулите
Рпт/о=
РСо
ОПо
и Рпт/о=
То
ОПо
където:
Рпт/о- равнище на фактическата изработка
ОПо
- количеството на произведените продукти и извършени услуги по
отчет,по съпоставими цени
РСо – средно списъчен брой на работната сила по отчет
То – фактически фонд работно време за производството на продукцията
Продажбите за едно заето лице бихме могли да получим като общия обем на
продажбите разделим на средно списъчния брой на работниците. За тази цел
ще използваме данните от таблица 2:
ОПо на 1 з.л.=
350
6230800
=17802,285
РПТ/0=
350
285,17802
=50,80 и РПТ/0=
2115
285,17802
=8,417156
-определя се равнището на фактическата трудоемкост на продукцията по
отчет /РТ/0/ по формулата:
РТ/0= Т 0 _ = 2115_____=0,118 и РТ/ 0= 350__=0,019
ОП0 17802,285 17802,285
По нататък анализа се свежда до определяне влиянието на изменението на асортимента
на продукцията върху равнището и динамиката на ПТ(Jр.ас).Това влияние се определя по
формулата:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на производителността на труда и работната заплата

I Увод 1.Обхват на задачи на анализ на производителността на труда 2.Обхват на задачи на анализа на работната задача II Изложение 1.Анализ на равнището на производителността на труда 2.Анализ на изменението на производителността на труда ...
Изпратен от:
enemy_s
на 2008-05-02
Добавен в:
Курсови работи
по Стопанска дейност на фирмата
Статистика:
563 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Бизнес план на ресторант

08 дек 2009
·
1,753
·
9
·
896
·
1,720
·
347
·
10
·

"Емоции" е нов средно голям ресторант, разположен в широкия център на София с капацитет 60 места. “Емоции” предлага национална кухня, приготвена от качествени продукти...
 

Ресурси на предприятието


Земя – всички природни ресурси включително водните площи и въздушното пространство. Като един от факторите на производство , земята се различава от другите по това ,че нейното предлагане е повече или по-малко ограничено...
 

Курсова работа по ОТУ


Разгледани са целите, мисията, вътрешната и външната среда на фирмата.
 

Организационно поведение - мотивацията в организацията


Като основна категория в трудово – организационните отношения, мотивацията е обект на изследване от различни школи и автори...
 

Анализ на управлението във фирма "Допуск" ЕООД

05 дек 2008
·
1,018
·
15
·
2,671
·
644
·
90
·
1

Фирмата кандидатства и спечели проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за повишаване на квалификацията на своите служители за постигане съвременните изисквания за охранителна дейност...
 
Онлайн тестове по Стопанска дейност на фирмата
Тест по стопанска дейност на фирмата
изпитен тест по Стопанска дейност на фирмата за Неучащи от 12 клас
Тест по стопанска дейност на фирмата за ученици от търговските гимназии. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
35
11
1
8 мин
18.02.2013
Тест по тактическо планиране и анализ
междинен тест по Стопанска дейност на фирмата за Студенти от 4 курс
Тестът обхваща 4 теми, свързан с тематиката на изучаваната дисциплина. Има въпроси с един и с повече от един верен отговор
(Труден)
40
11
1
10 мин
17.08.2012
» виж всички онлайн тестове по стопанска дейност на фирмата

Анализ на производителността на труда и работната заплата

Материал № 138928, от 02 май 2008
Свален: 563 пъти
Прегледан: 278 пъти
Качен от:
Предмет: Стопанска дейност на фирмата, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,780
Брой символи: 16,325

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на производителността на труда и работна ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения