Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
Големина на текста:
Подготовката и готовността на децата за училище е един
от актуалните проблеми с непреходно значение , разглеждан в различни аспекти от
педагози, психолози, медици и социолози както в теоретичен, така и в практически
план с цел да се преодолеят трудностите в кризисният период от предучилищното
детство към началното училище.
Значението на предучилищната възраст, като ,,самоценен период на
развитие’’,интензивното развитие на децата в тази възраст и мястото на
предучилищните заведения в образователната система изискват задълбочено решаване
на проблемите в този възрастов период.Именно в този аспект се очертава
необходимостта от разглеждане в единство на всички свери на детската личност;
интелектуална, мотивационна, физическа, емозионална-волева и социално-нравственна,
които намират своите проекции в готовността на децата за училище.
Исторически преглед на проблема
Проблемът за подготовката на децата за училище намира своя резонанс не само в
трудовете на класиците-педагози, но и в концепциите на учените в наши дни, които го
разглеждат задълбочено и многоаспектна.
Върху проблема за подготовката за училище, който е не само педагогически, но и
социален проблем, насочват вниманието си както философите от древността –
Аристотел и М. Квинтилиан, така и видни педагози, като Я.А. Коменски,
Й.Х.Песталоци,Ж.Ж.Русо,К.Ушински и др.Всеки един от тях по различен начин
разглижда подготовката за училище. Според Я.А.Коменски в Майчиното училище,
което обхваща децата до 6-годишна възраст, децата трябва да се оформят
интелектуално, нравствено и физически съобразно с възрастта и да се подготвят за
постъпване в училище.Й.Х.Песталоци, Й.Оберлин и др. са превърженици на ранното
ограмотяване на децата чрез игрови похвати.
Своеобразното интерпретиране на този проблем от различни аспекти не изклячва
обединяването на богатата палитра от концепции на видните педагози около един
център – хармоничното развитие на детето в предучилищна възраст, улесняващо
адаптирането към новите условия на живот в училище и използването на ефикасни
форми, средства и методи на работа, които ще обезпечат висока степен на готовност за
училищнo обучение.
Проблемът за подготовката на децата за училище в различните страни се разглежда
от различни аспекти съобразно с характера на образователните системи, но факт е, че в
нито една от програмите за възпитателна работа в детската градина той не
отсъства.Един кратък обзор върху интерпретацията на този проблем посочва следното;
Целта на детската градина във Франция е да се развият всички заложби на детето,
които ще му помогнат да се изгради като личност и да се осигури най добър шанс за
успех в училище и в живота.
Децата в Англия започват училище на 5 години и задачата на детските заведения е
подготовката за постепенен преход към началното училище.
Около 97% от 5-годишните деца в Австрия посещават подготвителните
класове, в които се подготвят за постъпване в училищи.Тези групи предвиждат
обучение по четене, писане, смятане, запознаване с околната среда, музика,
худажествено и физическо възпитание.
В Германия съществува голямо разнообразие от предучилищни
заведения.Децата тръгват на училищи на 6-7години,но тези , които са с изявени
способности, имат възможност да започнат и по рано.
В Япония обучението се осъществява под формата на игри с оглед на развитие
на индивидуалните особености на всяко дете.В детската градина децата научават около
80 знака от японската азбука, която притежава общо 2000 знака.Акцент се поставя и
върху развитие на речевите способности у децата.
От краткия обзор на различните системи на възпитание в детската градина може
да се направи изводът,че между специалистите от различните страни,а дори и в една и
съща страна, не съществува единно становище по отнощение на възрастта за
постъпване в училище и съдържанието на подготовката на децата за училище
Подготовка и готовност
Високите изисквания ,които предявява образователната реформа към всички звена на
образователната система, предполагат и определена степен на готовност за училищно
обучение; интелектуална,мотивационна, физическа, емоционално-волева и социално –
нравствена.
За осъществяване на единна система на възпитание и обучение на всички етапи от
развитието на детето е необходима специфична връзка,т. е. приемственост между
целите, задачите и съдържанието на обучението, характерни за всеки един възрастов
етап.
Приемствеността е необходима за осигуряване на ,,безкризисен” процес на
развитие на детето
Въпросът за приемствеността се разглежда и като въпрос за социалната зрялост на
детето, тъй като при постъпването му в училище на него за първи път се предоставя
правото, едновремено с това и задължението, да осъществи дейност, която е
обществено значима по смисъл, съдържание и форма т.е. обучението.
При разглеждане на различните аспекти на приемствеността се очертават две
основни линии на интерпретация; от една страна, в обективен план,по отношение на
учебното съдържание, целите, задачите и методите на обучение, а от дръга страна,в
субективен план – приемственост в цялостното развитие на детската личност, във
всички нейни сфери, която намира своите проекции в адаптацията на децата.
Адаптацията се определя като приспособяване на организма, на личността, към
характера на отделните въздействия или към изменящите се условия на живот като
цяло
В педагогически аспект адаптацията към обучението се разглежда в по конкретни
параметри – като адаптиране към училищния живот.Постъпването в училище е
преломен момент в живота на децата, който се възприема по различен начин от
тях.Едни по лесно,други – по трудно привикват към новите условия и новия колектив.
Развитието на адаптивните способности на децата е условие за формиране на
личностната им позиция в училище.В този ред от мисли разглеждаме единството
между адаптацията и готовността за дейност – свързани помежду си и оказващи
влияние една на друга.Адаптацията като процес ,се реализира благодарение на
енергетичната, психологична и нравствена мобилизация на човека в съответствие с
изискванията на средата.Степента на готовност за изпълняване на задачите и
мотивацията в поведениетона личността са съществени фактори, оказващи влияние
върху протичането на адаптивните процеси.
Като една от формите за реализация на приемствеността, подготовката на децата за
училище създава условия за по – леката адаптация към училищното обучение и
осигурява пълноценното развитие на детската личност.
Подготовката и готовността, като две страни на един феномен – приемствеността,
са органически свързани помежду си.Подготовката на децата за училище, включваща
определено познавателно съдържание,предназначено за децата от различните
възрастови групи, което те активно усвояват чрез подходящи средства, методи и
форми, невинаги гарантира успешно обучение в първи клас.Необходими условия за
успех са явяват интересът към училището, формирането на емоционално –
положително отношение към новата социална позиция – ученик,определената степен
на готовност на детската личност, обхваща всички нейни сфери; умствена, физическа,
мотивационна, емоционално – волева и социално – нравствена.
Общата готовност за училище се изразява в ,,достигане на 7 годишните деца на
такава степен на всестранно развитие, която обезпечава успешно усвояване на
програмата на началното училище и активно изпълнение на необходимия кръг от
задължения, свързани с новата социална позиция на детето”. Изследванията на
резултатите от обучението в първи клас и техният анализ показвар,че неподготвеността
за училище се откроява като сложен комплекс от симптоми, синтезиращи в себе си
редица недостатъци както на интелектуалното, така и на социално – личностното
развитие на децата.Сред тях могат да се отбележат изоставане в развитието на уменията
за самоконтрол и самооценка, недостатъчно развита мотивационна и емоционално –
волева сфера.Всички тези недостатъци затрудняват адаптацията на децата ,към
обучение в училище, пречат при овладяване на поведение и дейности, адекватни на
новата социална позиция, а това води от своя страна до понижаване на интереса към
училището, до влошаване на психическото и физическото състояние на детето, а
следователно и ниски резултати в обучението.
Формиране на обща готовност за обучение в училище
Компонентите, включени в общата готовност, се намират в единство и
взаимодействие.Между тях се осъществява непрекъсната взаимовръзка.Въпреки това е
необходимо делението им с оглед на тяхната значимост и по – целенасоченото
въздействие, ускоряващо развитието им.
Интелектуална готовност
От детето което постъпва в първи клас, се изискват не само достатъчно
систематезирани знания за предметите и явленията от действителността, но и висока
степен на когнитивно развитие и творчество.
В структурата на интелектуалната готвност значение имат: наличието на
достатъчен обем от овладени и осмислени от децата знания за обкръжаващия ги свят,
определена степен на мисловна и познавателна дейност, развитие на елементи на
учебна дейност.Изискванията ,които се предявяват към изброените компоненти, са в
следните насоки; висока степен на системност, осмисляне и диференциране на
усвоените знания, растяща волева регулация на познавателните процеси, повишаване
на техните качества, наличие на познавателно отношение към околната
действителност,развитие на ценни черти на мисловна дейност като способност за
анализ и сравнение на предметите, обобщение на основата на разкриване на
взаимовръзките между предметите и явленията, умение да се прилагат сензорни
еталони за обследване на качествата и свойствата на предметите, развитие на
самостоятелността на умствената дейност, а така също и развитие на речта.
Значителният експериментален и теоретичен материал, резултатите от
психологическите и педагогическите изследвания от последните години показват, че
възможностите на умственото развитие на децата от предучилищна възраст са

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Подготовката и готовността на децата за училище

Подготовката и готовността на децата за училище е един от актуалните проблеми с непреходно значение.
Изпратен от:
Десислав
на 2008-04-29
Добавен в:
Реферати
по Педагогика
Статистика:
799 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Общи корекционни методи използвани в урока за за запознаване със звук и буква “Л”

23 фев 2008
·
493
·
8
·
551
·
623
·
95
·
3

Към шест-седем годишната възраст при постъпване в училище децата притежават всички елементи, които са основата на по-нататъшното им успешно обучение по начална грамотност...
 

Педагогически анализ на конструктивните аспекти

11 яну 2009
·
29
·
4
·
637
·
62
·
6

Психолого-педагогически тенденции в развитието на 5-7-годишното дете.Периода се характеризира с повишаване на физическото рзвитие на детето, с овладяване на сложни движения, с развитието на финна и обща моторика...
 

Актуални проблеми на училищното възпитание

25 юни 2009
·
50
·
6
·
1,095
·
34
·
20

Най-активната асоциация на думата детство, безспорно е - ИГРА. Обект на нашия интерес в конкретния случай е не просто играта, а нейната позитивна мощ за стимулиране на детската комуникация както във вербалната, така и в невербалната й форма...
 

Особености на обучението на деца с проблеми за развитието

02 юли 2007
·
1,076
·
12
·
2,447
·
66

Особености на обучението на деца с проблеми за развитието. Интегрирано обучение.
 

Научен статут на методиката

21 дек 2007
·
479
·
154
·
22,988
·
536
·
99

Нейното обособяване е резултат от въвеждането на задължително обучение по различни раздели в детската градина през 1953 година.
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика на изобразителното изкуство
изходен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден по учебниците на Пламен Легкоступ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
19
1
10 мин
05.09.2013
Тест по социално партньорство
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти, магистри от специалност "Управление на образованието". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
5
1
8 мин
12.09.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Подготовката и готовността на децата за училище

Материал № 137797, от 29 апр 2008
Свален: 799 пъти
Прегледан: 474 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 9
Брой думи: 2,456
Брой символи: 22,518

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Подготовката и готовността на децата за училище"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Дияна Тонева Якова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  6 години
195

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  6 години
248 20

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
правила за поведение в училище интелектуална готовност на децата за училище подготовка и готовност на детето за училище формиране на готовността за училищно обучение насоки за овладяване на емоционално развитие на децата подготовка за училище и формиране на готовността за училищно обучение постъпване в училище предучилищна подготовка адаптацията на децата в детските заведения внимание и работоспособност rolqta na didakti4nite igri za podgotovkata na detcata za u4ili6te отговорност учителя за децата адаптация на децата в училище ранното ограмотяване игрови упражнения и игри психология на 67 годишните деца и подготовката им за ограмотяване обучението в първи клас методи на педагогическите изследвания подготовка на детето за училище съвместната дейност на децата и развитието на творческите им способности