Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
Големина на текста:
МИСИЯ И ЦЕЛИ
Централна Кооперативна Банка-АД ( ЦКБ АД ) е учредена от Централния
кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и повече от 1100 кооперативни
организации. В началото нейната основна мисия е да обедини финансовите ресурси на
кооперативната система в България и да съдейства за нейното развитие. ЦКБ
постепенно прераства в универсална банка лицензирана да извършва всички банкови
операции в страната и чужбина.
Като универсална търговска банка ЦКБ АД предлага широк спектър от
финансови продукти и услуги. Наред с традиционните услуги, ЦКБ предлага и високо
конкурентни продукти чрез които се стреми да отговори на изискванията на бързо
променящите се условия на пазара на финансовите услуги.
ЦКБ АД е лидер в обслуцването на аграрния сектор. Нейната цел и за в бъдеще е
да остоява водещите си позиции, разширявайки обхвата и обема на операциите си със
селскостопанските производители в цялата страна. Едновременно с това, ЦКБ АД
насочва усилята си в предлагането на конкурентни услуги и на фирми и физически
лица от другите отрасли на икономиката.
ЦКБ АД е част от стабилната финансова група на : “Химимпорт”, АД “Армеец”
АД, и ПОАД “Сила”. Консулидирането на ЦКБ АД. ЗАД “Армеец” и ПОАД “Сила” е
адекватен отговор към съвременните изисквания и реалности за унифициране на
услугите и установяване на нов тип финансово посредничество с цел максимално
доближаване до клиентите и техните специфични потребности, при стриктно
съблюдаване на принципа на блансираност на риска и увеличаване на възвращаемостта
за акционерите.
Ръководството на банката и персоналъ полагат максимални усилия, за да
задоволят изискванията на клиентите и да бъдат конкурентоспособни на бързо
развиващия се банков пазар.
Като основни цели за изпилнение банката определя запазването и
допълнителното усъвършенстване на вече установената базарна позиция и създаването
на нови сртатегии в съотвествие със съвременните различни изисквания на клиентите.
Сред приоритетите на ръководството за средносрочен период са завършването на
клоновата мрежа в страната и разширяването на кореспондентската си деъност в
международните отношения.
Увеличаването на капитала и запазването на лидерската позиция сред първите
10 банки според класацията на БНБ са основен преоритет на ЦКБ АД.
ОПИСАНИЕ НА БИЗНЕСА
“Централна Кооперативна Банка” АД ( ЦКБ ) е основана на 28 март 1991 г. с
решение на Софийския градски съд, като дружество с ограничена отговорност.
На 25 февруари 1991 г. управителният съвет на БНБ издава на ЦКБ АД
лицензия за извършване на банкова дейност на територията на страната.
На 15 октомври 1992 г. дружеството е преобразувано в акционерно дружество,
съобразно с новите изисквания на тъговския закон ( ТЗ ) и закона за банките и
кредитното дело.
От 12 март 1993 г. дружеството има право да извършва операции и в чужбина.
Лицензът издаден от Управителният Съвет на БНБ дава право на Б анката да
привлича депозити в национална и чуждестранна валута, да предоставя заеми в
национална и чуждестранна валута, да открива и поддържа ностро сметки в
чуждестранна валута в чужбина, да извършва сделки с ценни книжа, с чуждестранна
валута, както и да извършва други банкови операции и сделки, разрешени от закона за
кредитните институции.
Учредители на Банката са Централния Кооперативен Съюз, регионални
кооперации и повече от 1100 кооперативни организации. Първоначално банката е
създадена за целите на подпомагане развитието на кооперациите , финансирането на
техните проекти и осигоряването на разплащанията им.
От 1993 г. ЦКБ АД е член на Европейската асоциация на кооперативните банки,
а с приемането на България в Европейския съюз от 2007 г. промени статута си от
асоцииран, на пълниправен член на Европейската асоциация на кооперативните банки
със седалище в Брюксел.
През 1996 г. – една от най – трудните години за банковия сектор в България,
ЦКБ АД успя да укрепи позициите си сред работещите банки в България и се нареди
сред първите 10 банки по общ обем на вътрешен ……………
От 1999 г. “ ЦКБ ” АД придоби статут на публично дружество, като по този
начин стана една от двете банки, чиито акции се търгуват на Българската фондова
борса – София.
До 2001 г. акционери в ЦКБ АД са били : ЦКС, “Булбанк” АД, ДФ “Земеделие”,
Банковата консолидационна комисия и множество акционери с малцинствено участие.
В началото на 2002 г., делът на “БКК” АД от 32.77 % е придобит чрез търг от
“Химимпорт” АД, който става основен акционер на “ ЦКБ ” АД .
Химимпорт” АД е дружество създадено на 11 април 1947 г. , а от 27 октомври
1990 г. , е акционерно дружество с холдингова сртуктора, включваща: финансови,
търговски, правни, производствени и транспортни дружества в България и зад граница.
Към финансовата дружествена собственост на холдинга влизат застрахователните
дружества ЗПАД “ Армеец ” , пенсионните фондове ЦКБ “ Сила ” и “ Съгласие ”, както
и фондовете “ СВВ Real Estate Final ”, и “ Capital Management “. В проект е и
създаването на две нови дружества : здравно-осигорително и живото застрахователно, с
което ще бъде постигната целта да бъде затворен кръгът от предлагани финансови
услуги.
През 2003 г. ЦКБ АД е лицензиран агент за България на межународната система
за бързи парични преводи – Western Union. ЦКБ е единствената банка в страната ,
която предлага едновременно чип карти на Master Card и чип карти на Visa.
ЦКБ АД е лицензирана да извършва дейност, като инвестиционен посредник
за своя сопствена сметка, както и за сметка на трети лица. ЦКБ АД е първичен дилър на
държавни ценни книжа на българския паричен пазар.
От 2005 г. ЦКБ АД притежава лиценз от Централната банка на Кипър, по силата
на който банката може да извършвабанкови дейности на пълноправен банков клон на
територията на Репулика Кипър , при спазването на разпоредбите на Закона за Банките
в Кипър.
Към момента банката заема лидерски позиции сред банките в България по брой
на обслужваните клиенти над 110 000 души.
Предметът на дейноста на ЦКБ АД определен от Търговсикя Закон и Закона
за банките и кредитното дело влючва:
Публично певличане на влоговеили други възстановителни средства.
Предоставянето на кредити или друго финансиране за своя сметка и на
собствен риск.
Извършване на безналични преводи и други форми на безналичн
плащания като акредитив и инкасо.
Издаване и ................... на стедства за плащане, като електронни
платежни инструменти, и пътнически чекове.
Приемане на ценности на депозит.
Извършване на парични преводи извън случаите по извършването на
безналичните преводии формите за безналични плащания като акредитив или инкасо.
Дейност, като депозираната или попечителска институция.
Финанасов лизинг.
Гаранционни сделки.
Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
А) Инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и
др.
Б) Чуждестранна валута и благородни метали.
В) Финансови фючъри, опции свързани с валутни курсове и ............ , и други дериватни
инсртументи.
Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента с пехвърляеми Ценни
книжа , участие в емисии на ценни книжа , както и други услуги и дейност по
чл.54,ал.2 и точка 3 от Закона за публичното предлагане на Ценни книжа.
Финансово брокерство.
Консулатции относно портфеълни инвестиции.
Покупка на вземания, произтичащи от доставянето на стоки или предоставянето
на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания ( Факторинг ).
Придобиване и управление на дялови участия.
Отдаване под наем на сейфове.
Събиране, предоставяне на информация и референции относна
кредитоспособността на клиентите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Централна Кооперативна Банка-АД

Мисия и цели, описание на бизнеса, анализ на макросредата, анализ на индустрията....
Изпратен от:
semira_6
на 2008-04-24
Добавен в:
Реферати
по Икономика
Статистика:
208 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Продуктова политика

15 яну 2011
·
116
·
4
·
315
·
292
·
54

Казус по продуктова политика - маркетинг дистанционно обучение...
 

Борсови правила на Франкфуртската фондова борса

30 ное 2007
·
591
·
16
·
2,343
·
228
·
92

Появата на името БОРСА като понятие идва от сливането на имената на една фамилия на търговци от 16 век, фамилия "van der Beurse", с латинското понятие Bursa (торбичка).
 

Българска Фондова Борса

24 юни 2009
·
387
·
12
·
2,053
·
339
·
112

Същност, история, функции, еправление, регулативна база и стратегия за развитие на БФБ...
 

Несъвършена конкуренция

04 юни 2007
·
580
·
15
·
5,009
·
316
·
85

Тя е тази конкуренция, при която трайно се нарушават правилата на съвършената конкуренция, в резултат на което определени икономически агенти получават трайни предимства на пазара. В този случай тези икономически агенти се превръщат в монополисти...
 

Ипотечни кредити

02 сеп 2009
·
270
·
9
·
1,503
·
205
·
48
·
1

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг -София- Курсова работа по БАНКОВО ДЕЛО На тема: ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Изготвил: Преподавател: Диана Д. Костадинова Никола Лазаров Ф.№26063 Форма на обучение: Задочно София 2009 г. Съдържание: Стр. 1. Обща характерис...
 
Онлайн тестове по Икономика
Микро и макроикономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Финален тест за ВСУ "Черноризец Храбър". Въпросите са затворени и изискват само един верен отговор.
(Труден)
19
146
1
1 мин
07.10.2014
Икономика
тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика". Тестът съдържа затворени въпроси с един или повече верни отговора.
(Лесен)
38
43
1
5 мин
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове по икономика

Централна Кооперативна Банка-АД

Материал № 136598, от 24 апр 2008
Свален: 208 пъти
Прегледан: 148 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,588
Брой символи: 14,426

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Централна Кооперативна Банка-АД"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
2 192 50

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
137 25

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения