Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
Големина на текста:
1
І. ПАЗАР И ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ
ПАЗАР И ВИДОВЕ ПАЗАРИ
Пазар – това е съвкупност от правила, чрез които купувачите и
продавачите влизат във връзка за размяна на стоки и услуги.
Функционирането на пазара се изразява чрез взаимодействие между
основните пазарни сили – търсенето и предлагането, а в резултат на
това взаимодействие се определя механизма за образуване на цените.
Пазарът е размяна организирана по законите на стоковото производство
и обръщението, той включва купувачите и продавачите които са
подчинени на предлагането и търсенето. Пазарът изпълнява две важни
функции : 1. Посредническа – икономическите блага се разпределят
между търсещите и предлагащите; 2. Оценяването изяснява се
пазарната цена на предлаганите икономически блага.
Съществуват различни видове пазари изградени на базата на
определени критерии, а именно:
1. Според обектът на продажбите, т.е. видът на стоките и услугите
разграничаваме 3 основни вида:
Стокови пазари – те са най-масовите, най-старите и
традиционни форми на пазара, разделят се на: продуктови
/пазари на хранителни и нехранителни продукти/; Суровинни
пазари такива са пазарите на метали, злато, зърно,
добитък; аукционни; електронизирани; тържищни.
Финансови пазари – отнасящи се до парите, те се разделят
на 3 самостоятелни вида: Капиталови пазари, които търгуват
с дългосрочни кредити и ценни книжа, към тях са
инвестиционните и фондовите пазари; Парични пазари – това
са между банковите пазари; Пазарите на задълженията.
Трудови пазари – пазарите на работната сила.
2.Според степента на свобода и въздействие на външни сили
пазарите биват: Свободен независим пазар и Регулиран
монополизиран, направляван пазар.
3.Според достъпът до пазара – Отворени и Затворени пазари.
4.Според степента на съсредоточеност и на честотата на доставките
Наситен и Ненаситен пазар.
5.В зависимост от характера на продажбите говорим за: Първичен
пазар – на нови стоки и услуги; Вторичен пазар – на стари
автомобили и техника; Третичен пазар – обикновено такива пазари
са акциите извън борсата.
6.Според институционалната рамка и географското положение
пазарите се разделят на : Териториални, Национални,
Регионални, Интернационални и Световни.
7.В зависимост от компактността се са: Централизирани и
Нецентрализирани.
8.Според подходите и методите на ценообразуване говорим за:
Единствен – наличие само на една цена и Диференциран – много
цени.
2
9.Според сферата на дейност – Пазар на стоките и Пазар на
услугите.
Други форми на пазара това са: Кредитни пазари, инвестиционни
пазари, Застрахователни пазари, туристически пазари и др.
ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ
Пазарният механизъм е обусловен и взаимнозависим от
вътрешните закономерности на пазарната система, той е организирана
съвкупност от потребностите, интересите и целите на участниците в
пазарния процес. Пазарния механизъм се основава на действието на
пазарните сили.
Пазарният механизъм е определена логическа и практическа
последователност в действията на пазарните субекти и операциите по
осигуряване на пазара с неговите компоненти.
Детайлите на пазарния механизъм са:
Ценови механизъм – изразяващ закономерността и
последователността при формиране и функциониране на
цените.
Механизъм на търсенето реализиран най-вече чрез
системата на маркетинга и маркетинговите проучвания.
Механизъм на предлагането - представен с помощта на
фирменото предлагане.
Пазарна информация
Пазарният механизъм е: Саморегулиращ механизъм свързан с
обективните процеси и регулатори; Мотивационен, защото задвижва
икономическите интереси на пазарните субекти; стоково паричен
механизъм; финансово-кредитен механизъм – механизъм на движението
на парите и техните форми; Балансиращ механизъм – защото се стреми
да доведе пазарните сили до състояние на равновесие.
ЗАКОН ЗА ТЪРСЕНЕТО
При пазарната икономика основно значение има търсенето, защото
се произвежда това, което се търси.
Търсенето е процес, които изразява поведението на купувачите при
всички възможни равнища на цената и при търсено количество – точно
определено равнище на цената.
Търсенето представлява количеството стоки и услуги, което
купувачите желаят и са в състояние да закупят на различни цени за
определен период от време. То е форма на изразяване на
потребностите, предоставени на пазара и осигурени със съответни
парични средства. Търсенето е количеството от даден продукт, което
индивидът иска и може да закупи при дадена цена за определен период
от време. Според Закона за търсенето по-ниската цена поражда по-
голямо търсене и обратно. Високите цени задържат потреблението, а
ниските цени намаляват разходите за покупка на предпочитаните стоки и
с това го стимулират.
Законът на търсенето гласи, че съществува обратна зависимост
между цената на стоките и броя на купувачите, които са готова да купят,
т.е. изразява обратнопропорционалната връзка между цената и
3
търсеното количество продукти при равни други условия. При нарастване
на цената количеството което се търси намалява и обратно.
Графично представено за да се получи кривата на търсене
Цената /Р/ се разполага на вертикалната ос, а търсеното количество /Q/
на хоризонталната ос, в резултат на пресичане на данните от
хоризонталната и вертикалната ос се получават различни точки с които
чертаем кривата на търсенето.
Кривата на търсенето графично илюстрира поведението на
купувачите, тя е намаляваща и има отрицателен наклон. Количеството на
търсене намалява с увеличаване на цената по две причини: ефект на
заместване – когато цената на стоката растат, индивидът я заменя с
подобна стока – заместител; ефект на дохода ако цената на стоката
расте, индивидът сякаш става по-беден – със средствата, които има,
може да си купи по-малко стока отпреди.
Търсенето зависи не само от цената, но и от други съществени
неценови фактори, като: броя на потребителите – увеличаването им ще
предизвика нарастване на търсенето; доходите на потребителите;
вкусовете и предпочитанията; очакванията на потребителите относно
бъдещето.
ЗАКОН НА ПРЕДЛАГАНЕТО
Предлагането е процес, които показва поведението на продавачите
при всички възможни равнища на цената. Предлагането е процес
свързан с поведението на производителите на даден пазар в зависимост
от равнището на пазарните цени и неценовите детерминанти, влияещи
върху равнището на разходите за производство на единица продукция.
Предлагането изразява желанието и възможностите на производителите
да продават определено количество стока при всяко възможно равнище
на цените и при равни други условия, т.е. предлагането е функция на
цената. Предлагането представлява количеството стоки и услуги, които
производителите желаят и са в състояние да осигурят на различни цени
за определен период от време.
Според Закона за предлагането, когато цената на дадена стока
расте предлагането на тази стока на различни цени расте. При
намаляването на цената на стоката броят на производителите желаещи
да предлагат тази стока на различни цени намалява. .Според Законът на
предлагането по-високата цена поражда по-голямо предлагане и
обратно.
Законът на предлагането изразява права зависимост между
цената и предлаганото количество, т.е. ако цената /Р/ намалява,
предлагането /Q/ също намалява.
Правата зависимост между изменението в равнището на цената и
предлаганите количества може да се изрази графично чрез кривата на
предлагането. Възходящият наклон на линията от ляво на дясно показва
положителната зависимост на отношението количество/цена. Факторите
влияещи върху предлагането освен цената са: броя на производителите,
цените на ресурсите, промените в технологиите, очакванията на
производителите.
ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пазар и пазарни механизми

Въпрос за държавен изпит по Бизнес администрация - Европейски колеж по икономика и управление.
Изпратен от:
vanq_dp
на 2008-04-22
Добавен в:
Теми
по Икономика
Статистика:
478 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Продуктова политика

15 яну 2011
·
115
·
4
·
315
·
292
·
54

Казус по продуктова политика - маркетинг дистанционно обучение...
 

Управление на човешките ресурси

23 окт 2011
·
73
·
4
·
1,158
·
229
·
8

Курсова работа - решен казус по управление на човешките ресурси, използвана във ВИНС Варна...
 

Методи на ценообразуване

17 яну 2012
·
70
·
4
·
794
·
121
·
39

В пазарните условия няма пряка връзка между индивидуалните разходи на доставчика и фактическата цена, на която той продава стоката. Изключение са случаите, когато фирмата трябва да определи долна граница на цената или прави ...
 

Проект за цветарски магазин

20 юни 2009
·
374
·
4
·
454
·
1,100
·
47
·
3

За отваряне на цветарски магазин има няколко задължителни неща,които трябва да се постигнат...
 

Управление на риска

20 ное 2010
·
580
·
14
·
6,208
·
1,054
·
346

 Определение на понятието ‘риск’ за предприятието;  Цели на управлението на риска;  Идентификация, подробно описание и оценка на различните видове риск, с които може да се сблъска компанията;...
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(За отличници)
10
1
1
4 мин
11.10.2016
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
12
1
11 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Пазар и пазарни механизми

Материал № 135121, от 22 апр 2008
Свален: 478 пъти
Прегледан: 145 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 965
Брой символи: 8,750

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пазар и пазарни механизми"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
175 47

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
127 23

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения