Големина на текста:
"НАСЛЕДЯВАНЕ HA ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ"
С регистрацията на едноличен търговец не се създава нов
правен субект, различен от физическото лице. Затова и имуществото
му продължава да бъде едно цяло. Част от него обаче се заделя за
обслужване на търговската дейност. В хода на нейното осъществяване
се придобиват нови права и задължения, създават се важни за
търговията фактически отношения. Всички тези елементи формират т.
нар. "предприятие" на търговеца (чл. 15, ал. 1 ТЗ). То е част от
имуществото на физическото лице, но същевременно има относителна
обособеност в рамките на цялото. Обособеността на предприятието от
условно нареченото "лично имущество" на търговеца произтича от
предназначението на първото да обслужва търговската дейност.
Разграничението е не само фактическо, но и юридическо, доколкото в
чл. 15, ал. 1 и 2 ТЗ се допускат сделки с предприятието като цяло, т. е.
то се разглежда като правна съвкупност, като единен обект на правно
отношение.
Запазва ли се относителната обособеност на предприятието и
при смърт на едноличния търговец? Логично би било такава
възможност да съществува, за да се съхрани целостта на вече
направеното и да се развие от следващите поколения.
Нашият Закон за наследството обаче не съдържа никакви
особени правила при наследяване на предприятие. (Не е имало такива
и в стария ЗН). Затова със смъртта на търговеца, както и на всяко
друго физическо лице, се открива неговото наследство, включващо
"личното" имущество и предприятието, и се открива възможност за
всеки от наследниците в съответствие с общите правила на ЗН да
придобие части от него.
Единствено разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ТЗ може да създаде
известни съмнения относно верността на горното. Тя предвижда, че
"наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието,
могат да запазят и неговата фирма". На пръв поглед се урежда
възможност за придобиване на предприятието от някои наследници,
отделно от останалото имущество на наследодателя. В действителност
едва ли това е смисълът на посочената разпоредба. Тя е твърде
лаконична, за да може да се приеме, че създава особен ред за
наследяване, изключващ този по Закона за наследството. Освен това
заглавието на чл. 60 от ТЗ е "Прехвърляне на фирма", което показва,
че центърът на разглежданата разпоредба съвсем не е наследяването,
а възможността да се запази фирмата на починалия търговец, дори и
когато предприятието премине към неговите наследници.
Какво тогава означава поемане на предприятието от
наследниците? Според мен касае се за продължаване на дейността на
починалия едноличен търговец от всички или от някои от
наследниците със съгласието на останалите. Това обикновено са тези
роднини, които и приживе на наследодателя са я осъществявали
съвместно с него. Така целостта на предприятието се съхранява, без
обаче наследниците, които са го поели, да стават негови единствени
притежатели. Имуществените елементи на предприятието се поделят
между всички сънаследници, както и останалата част от имуществото
на починалия, в съответствие с техните наследствени дялове.
Всъщност наследниците, продължаващи стопанската дейност на
наследодателя, я осъществяват отчасти с чуждо имущество. Затова
правата, включени в предприятието, принадлежат общо на всички
наследници, добивите от имуществото - също, а кредиторите на
предприятието ще трябва да търсят изпълнение на включените в него
задължения не от наследника, поел предприятието, а от всички
наследници съобразно с техните дялове. Но ако нещата стоят така, в
действителност предприятието вече не е единно, не е съвкупност.
Целостта му би могла да се съхрани в няколко различни хипотези: ако
наследникът е един или всички наследници поемат предприятието за
осъществяване на съвместна стопанска дейност; ако чрез доброволна
делба на един от сънаследниците се отстъпят изцяло правата,
включени в предприятието, за сметка на поемане на задълженията,
представляващи негова част. Същият резултат би могъл да се постигне
и чрез сделка, извършена от наследодателя приживе или чрез
завещание.
В следващите редове ще разгледам по подробно някои от
възможните житейски хипотези:
1. Търговецът оставя един наследник. В този случай особени
проблеми не възникват. Той наследява цялото имущество на
починалия, включително и елементите на предприятието.
Ако наследникът желае да продължи търговията на
наследодателя си, той има възможност да поеме предприятието,
включително и като запази неговата досегашна фирма (чл. 60, ал. 2
ТЗ). За да стори това обаче наследникът трябва сам да придобие
търговско качество. При регистрацията си като едноличен търговец той
ще посочи фирмата на наследодателя, като към нея добави
собственото си име (чл. 60, ал. 3 ТЗ).
Интересна ситуация възниква ако наследникът вече сам е
търговец, но развива дейност, различна от тази на наследодателя.
Наследникът би могъл да присъедини, доколкото това е възможно,
елементите на наследеното предприятие към своето, като продължи
досегашната си дейност. В този случай предприятието губи своята
цялост, тъй като то е мислимо като единство, само доколкото е
подчинено на определена стопанска дейност. Когато тази дейност не
се осъществява и предприятие не е налице. Има само отделни права и
задължения, които наследникът получава на общо основание, наред с
всичко друго, включено в наследството.
Възможно е наследникът, наред със своята дейност да продължи
търговията и на наследодателя. Така той се оказва притежател на две
предприятия, обслужващи две различни дейности. В подобна хипотеза
няма да е нужна нова регистрация на търговеца. Той обаче би могъл да
се възползува от правото по чл. 60, ал. 2 и 3 ТЗ, ако фирмата на
наследодателя е вече известна и утвърдена.
Най-сетне, не е изключено наследникът да не желае да се
занимава с търговия и да реши да отчужди предприятието. Че той
може да стори това на части, с отделни разпоредителни сделки, няма
съмнение. Въпросът е дали е допустимо прехвърлянето на
предприятието като съвкупност по реда на чл. 15 и 16 от ТЗ. Стриктно
погледнато, предприятието като единен обект на правоотношение не
би трябвало вече да съществува, тъй като не е налице нито търговец,
нито търговска дейност. Следвайки тази логика на разсъждение,
трябва да се приеме, че облекченият ред за прехвърляне по чл. 15 ТЗ -
с една сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите,
е неприложим. Всеки елемент от някогашната съвкупност може да се
прехвърли с отделна сделка, като се спазват специфичните за нея
изисквания за валидност. Това разрешение, макар и строго
юридически правилно, според мен, на практика би довело до
неизбежното разпадане на предприятието, тъй като, дори и
наследникът да иска да го прехвърли изцяло, той ще трябва да
направи това елемент по елемент. Ето защо, главно поради житейски
съображения, считам, че не би било противно на духа на закона да се
допусне разпореждане с предприятието като съвкупност по реда на чл.
15 и 16 ТЗ, стига у наследника да е налице желанието да съхрани
единството му, макар и в лицето на друг търговец.
2. Търговецът оставя повече от един наследници, като всички
желаят да продължат търговията и да поемат предприятието.
Осъществяването на това желание е възможно, тъй като те всички
притежават дялове от включените в предприятието права и
задължения. В подкрепа на казаното е и чл. 60, ал. 2 ТЗ, който
изрично говори за "наследници", които поемат предприятието.
Въпросът е под каква форма ще се осъществява търговската
дейност. Едва ли е възможно отделните наследници да се регистрират
като еднолични търговци, но да осъществяват обща дейност с общо
предприятие. Съвместната стопанска дейност се осъществява
обикновено под формата на стопанско дружество (чл. 63, ал. 1 ТЗ).
Затова наследниците, които съвместно поемат предприятието на
починалия едноличен търговец, следва да образуват търговско
дружество по свой избор, като всеки от тях внесе притежаваната част

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Наследяване на ЕТ

С регистрацията на едноличен търговец не се създава нов правен субект, различен от физическото лице. Затова и имуществото му продължава да бъде едно цяло. Част от него обаче се заделя за обслужване на търговската дейност...
Изпратен от:
cvjat
на 2008-04-17
Добавен в:
Общи материали
по Право
Статистика:
57 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Делба - съдебна и доброволна

19 юли 2009
·
71
·
3
·
688
·
184
·
18

Предмет на доброволната делба може да бъде съсобствена движима вещ или недвижима вещ, независимо от начина на нейното придобиване...
 

Римско частно право

18 мар 2008
·
167
·
7
·
1,982
·
91
·
22

Предмет на дисциплината. Методи за изучаването на римското частно право. Извори - критерии за класификация. Периодизация на римската правна история. Източници на правото. Системи на действащото право...
 

Подялба на парцели, сгради и други обекти

06 юли 2007
·
134
·
4
·
660
·
30
·
8

Делбата има за цел да ликвидира съществуваща /заварена/ съсобственост...
 

Права и задължения на държавния служител

11 яну 2008
·
353
·
4
·
449
·
89
·
27

За разлика от обичайния ред на изброяваяне „права и задължения” поставянето на задълженията преди правата е съвсем умишлено.
 

ЕТ и ЕООД

25 окт 2008
·
60
·
1
·
194
·
6

Кратка информация за ЕТ и ЕООД и съществни и несъществни услвия на договор за изработка.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право и Интернет за студенти от 4-ти курс
тематичен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса от областта на правото в Интернет. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти от 4-и курс по Право, така и за всички потребители, които желаят да се ограмотят в областта.
(Лесен)
35
24
1
10 мин
23.11.2016
Тест по Юридически факти
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Юридически факти - обща характеристика. Видове юридически факти. Презумпции и фикции. Тест за студенти прависти от 1-ви курс. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор.
(Лесен)
10
21
1
2 мин
30.09.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Наследяване на ЕТ

Материал № 131724, от 17 апр 2008
Свален: 57 пъти
Прегледан: 58 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Общ материал
Брой страници: 7
Брой думи: 1,498
Брой символи: 13,543

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Наследяване на ЕТ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения