Големина на текста:
Текст. Признаци на текста
Текстът е езиково произведение, чийто смисъл се изгражда чрез елементите на
езика, свързващи се помежду си по правилата на езика.
Езикови единици и връзката между тях:
Фонема:най-малките единици на езика, от които се образуват морфемите, са
звуковете. В науката те се наричат фонеми.
Морфема:морфемите (корен, представка, наставка, окончание, определителен член)
са най-малките езикови единици с определено значение.
Дума:основни езикови единици, с които се назовават предмети, действия,
признаци.
Изречение:основни езикови единици за общуване.
Текстът е основна единица на общуването. Той съдържа информация, която е
изградена от свързани по смисъл изречения. Отношението между езиковото изграждане
и смисъла на един текст е в органична връзка с комуникативния акт, в който текстът се
поражда и в който говорещият цели да постигне определено въздействие върху
слушащия.
Характерен признак на текста е неговата цялост и завършеност. Смисълът на
текста се обединява от темата, която се явява основна в неговото съдържание. Темата
на един текст се открива по онези думи и словосъчетания, с които се назовават най-
важните факти от информацията. Тези думи се наричат ключови думи. Темата се
разгръща постепенно, като в повечето случаи текстът може да се разчлени на отделни
смислови части. Във всяка от тях се разработва отделна страна от темата, която можем
да наречем подтема или микротема. Смисловите части са основните структурни
елементи на текста, като най-често те се оформят в абзаци. Изреченията, които
изграждат една смислова част, са тясно свързани помежду си по съдържание.
Общуването на хората чрез езика е речево общуване. За да разберем как протича
то, трябва да знаем:
- кои са участниците (автор и получател)
- коя е темата на текста (за какво се говори или пише)
- с каква цел се говори или пише
- при какви условия (обстоятелства) се общува (кога, къде, как, с или без
посредник, устно или писмено, пряко или непряко)
Това са елементите на речевата ситуация.
Запомнете: В текста всички езикови средства трябва да се свързват помежду си
по правилата на езика. Едновременно с правилата на езика трябва да действат и
правилата на текста, изискващи употребата на езикови средства, които да означат:
- основната тема на общуването
- информация за основния предмет по темата
Начини на свързване на текста
Освен чрез темата смисловото единство на текста се постига чрез различни по
характер езикови средства:
- лексикални: думи и словосъчетания
1
- морфологични: употреба на различни граматични форми (лице, число, време,
род, членуване)
- синтактични: различни начини за построяване на изреченията
Лексикални средства за свързване:
- чрез повторени ключови думи
- чрез думи или словосъчетания, които са синоними
- чрез замяна на употребените вече думи с местоимения
- чрез замяна на дума от предходното изречение с показателно местоимение
плюс употребената вече дума или неин синоним
Морфологични и синтактични средства за свързване:
- чрез изпускане: когато в последователни изречения се говори за един и същи
факт, думата, с която е назован, може да се изпусне в някои от следващите изречения
(Музикантите изнесоха концерт. Направиха невероятно шоу).
- чрез членуване: съществително (или съществително, придружено от
прилагателно), с което за пръв път се назовава даден факт, в следващите изречения
приема членувана форма (В стаята влезе човек. Изведнъж човекът се запъти към
прозореца).
- чрез глаголното време.
През 1497 година екипажът на адмиралския кораб, командван от Васко да Гама,
потегля от пристанището на Лисабон. Пътят на моряците, които търсят коридор към
желаната Индия, сочи на юг, покрай западните брегове на Африка.
Първата спирка на португалците е в Залива на овчарите. Срещата им с местното
население завършва със стрелба. Малко по-късно, плавайки покрай брега, моряците
откриват високия каменен стълб, издигнат от Бартоломео Диас. С него е означено
крайното място, до което Диас е стигнал отвъд нос Добра надежда и се е върнал
обратно.
По-нататък флотата заобикаля Африка и плава в пролива между африканския
бряг и Мадагаскар. Не след дълго вляво от пътя й се появява голяма река – Замбези, на
югоизточния бряг на континента. Верноподаниците на португалския крал отново са
принудени да забавят плаването си – по бреговете на Мозамбик между тях и маврите се
води жестока битка.
Оцелелите моряци продължават на север и срещат владетеля на Мелинда –
арабско пристанище на африканския бряг. За тяхно щастие Ахмед Маджид в този
момент също воюва с маврите и става съюзник на вече уморените търсачи на Индия.
Вождът на Мелинда помага на екипажа да поеме в правилна посока.
Най-после верният път към Индия се открива пред смелите мореплаватели.
Видове текст
Свързаността и завършеността на текста са неговите най-характерни признаци, но всеки текст
придобива специфичния си облик в зависимост от целта на общуването.
Текст описание: цели да характеризира предмет, явление, като представи неговите свойства,
признаци, качества. Описанието предполага изброяване на признаци, тяхната конкретизация, често
картината се детайлизира. В зависимост от целите и условията на общуването описанията могат да бъдат:
-Научни: представят научни знания за предмети и явления. Използват се думи с пряко значение
и термини; предпочитат се съобщителни изречения. Срещаме ги в учебниците по история,
природознание.
-Битови: представят признаци на предмети във връзка с всекидневното общуване. Използват се
думи и изрази от всекидневното общуване, всички видове изречения.
2
-Художествени: ярки и образни са; чрез тях се въздейства върху чувствата и въображението на
читателя. Използват се думи и изрази с преносно значение.
Текст повествование: цели да представи последователни действия, промени в ситуацията или
предмета, за който се говори. Текстът може да се построи и без да се спазва хронологичната
последователност на действията. В началото обикновено се въвежда във времето и мястото на действието,
запознаване с вършителите. Ситуацията е динамична и повествованието отразява промените й.
Текст разсъждение: цели да се характеризират предмети и явления в техните причинно-следствени
връзки и отношения. Разсъждението може да бъде по различни проблеми: научни, литературни. Текстът
разсъждение има следната постройка: увод-запознаване с темата, предмета на текста, с целта на автора; теза-
основно твърдение, свързано с темата, която се защитава; аргументация-обосноваване на тезата;
заключение-оформяне на извод-обобщение.
Художествен текст. Метафорична употреба на езиковите средства
Художественият текст създава образ на живота, чрез който се внушават определени идеи, мироглед,
изразява се оценъчно и емоционално отношение към представените проблеми. Тези особености на
художествения текст го определят като образен и експресивен. Речевите съобщения в художествения текст
имат изобразителна и експресивна функция, което предполага използването на най-разнообразни езикови
средства и най-различни по строеж синтактични конструкции. За художествения текст е характерна
преносната употреба на думите. Тропите и фигурите са езикови средства със стилов белег. Начин за
постигане на образността в художествените текстове са т.нар. метафорични изрази.
Метафоричен израз: чрез необичайно съчетаване на думи в текста се търси сходство между различни сфери
от действителността.
Пр.1 Около луната светят звезди.
Пр.2 Звездите са изплели светла мрежа около луната.
Думите луна, светят, звезди означават едни и същи неща от действителността. Но в контекстовата употреба
(в конкретен текст) се появява разлика между неметафоричен (Пр.1) и метафоричен израз (Пр.2)
Публицистичен текст
Най-характерните особености на публицистичния текст са изразени в текстовете на вестниците,
списанията, в предаванията по радиото и телевизията, в доклади, речи. Общуването е официално; темата
обикновено е важна, актуална за обществото; получател е масовият слушател, читател. Основни функции на
публицистичния текст са: 1. Да информира за важни моменти от обществения живот във всички негови
области, да обогтатява познанията за най-различни факти, явления. 2. Да въздейства върху слушателя,
читателя, като внушава оценка за събитията от определена гледна точка.
Научен текст
Научен е текстът, чрез който се представят установени до момента точни знания за
закономерностите в света, свързани с природата, човека и обществото. Научното общуване се осъществява
чрез книги, статии, справочници, речници и др. Устна форма на общуване имат доклади, информации и др.
За научния текст е характерна употребата на термини, чрез които се представя еднозначно и обективно
информацията. Не са присъщи експресивните езикови средства, като научната истина трябва да се предава
точно и логично.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Текст. Признаци на текста

Отношението между езиковото изграждане и смисъла на един текст е в органична връзка с комуникативния акт, в който текстът се поражда и в който говорещият цели да постигне определено въздействие върху слушащия...
Изпратен от:
kartografiq
на 2008-04-10
Добавен в:
Лекции
по Български език
Статистика:
830 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Децата на Европа - еднакви и различни

16 май 2008
·
20
·
4
·
637
·
81
·
8

Както си седях на стола и си клатех краката, изведнъж в главата ми проблесна идеята да пиша по тази тема.Хм, интересно, сякаш под „деца” имат предвид и възрастните, защото всички сме деца на своите майки, нали? И както майката не обича да гледа как...
 

Не бъди безразличен, бъди различен

16 яну 2009
·
29
·
3
·
415
·
43
·
4

Да бъдеш различен е едно, а да си безразличен е съвсем друго. Въпросът за различието и безразличието на една личност може да се разглежда в два аспекта...
 

Урок по български език за 2 клас в ПУ

18 апр 2009
·
676
·
4
·
340
·
977
·
109
·
1

Методически урок за 2 клас в помощно училище за деца със специални образователни нужди...
 

Морфеми - строители на думата

23 апр 2009
·
534
·
4
·
499
·
1,184
·
108
·
1

Разработка на урок по български език за пети клас на тема: Морфемите – строители на думата Тема на урока: Морфемите – строители на думата Модул: Думата – строеж и значение Тип на урока: урок за формиране на нови знания и умения.
 
Онлайн тестове по Български език
Тест по Български език за 7-ми клас
изпитен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 46 въпроса по Български език в 7-ми клас. Някои от въпросите е възможо да имат повече от един верен отговор. Разглеждат се: вид на глагола, граматическа и лексикална норма, езикът като система, видове подчинени изречения, стил, текст, пунктуация, фразеологизми.
(Труден)
46
78
2
4 мин
04.11.2016
Тест по Български език за 12-ти клас
изпитен тест по Български език за Ученици от 12 клас
Тестът е подходящ за подготовка за матура. Съдържа 10 въпроса от Езикова култура на Български книжовен език, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
105
1
10.10.2016
» виж всички онлайн тестове по български език

Текст. Признаци на текста

Материал № 126686, от 10 апр 2008
Свален: 830 пъти
Прегледан: 2,258 пъти
Предмет: Български език
Тип: Лекция
Брой страници: 25
Брой думи: 12,710
Брой символи: 74,542

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Текст. Признаци на текста"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деляна Попова
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  6 години
337 31

Рая Костадинова
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
70 31

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения