Големина на текста:
Тема № 4. Психоаналитичен подход относно психичното развитие. Теорията на З. Фройд
за психичното развитие на личността. Основни стадии на развитие на личността.
Сексуалност и психично развитие.
Едно от най-големите нови направления,които се формират в началото на ХХ в. , което е
оказало силно влияние върху по-нататъшното формиране на психологическата мисъл, е
психоанализата. Нейният създател е виенският лекар психиатър Зигмунд Фройд.
Психоанализата е наричана често „глъбинна психология“, тъй като анализира дълбинната
същност на човешката личност. За нея източник на вдъхновение се оказват биологията и
хуманитарните науки. Като биолог по образование, Фройд се позовава на популярното по това
време понятие „инстинкт“ в качеството му на вътрешна сила, задвижваща и насочваща
процесите, протичащи в живите организми. Наблюдавайки функциите на човека като
организъм, психоаналитиците се стараят да разкрият неговата вътрешна структура и върху тази
основа да обясняват известните функции и да откриват нови – това е т.нар. принцип на
детерминизма. В психоанализата почти никак /с много малки изключения/ не се говори за
стимули, които въздействат отвън, и твърде често се говори за импулси, чиито източник се
намират в самия индивид.
Психоанализата е създадена с практическата цел да помага и лекува болни хора, поради
което първообраз на създадената теория са именно психично болни. Това се оказва и
крайъгълният камък, който разединява привържениците на психоанализата и ги отдалечава от
ортодоксалното й звучене. Критиките към тази теория са породени именно и от този факт. В
своята младост З. Фройд обиколил клиниките на големите френски невролози и психиатри
Шарко и Бернхайм и се запознал с демонстрираните от тях поразителни случаи на поведение на
хистерици като обезчувствяване на сетивните органи /псевдопарализа/ без каквито и да било
видими причини, а също така и със сензационните за това време демонстрации на хипнотичен
сън, при който пациентите извършвали по заповед на хипнотизатора различни дейности, без да
знаят нищо за това и без да помнят, какво са вършили. В своята по-късна практика Фройд се
стараел да покаже, че това са само особено случаи на нормално функциониране на човека.
В своята лекарска практика Фройд събрал огромно количество материал относно
функционалните разстройства, които нямали видими физиологични причини /разстройства на
съзнанието, фикс-идеи, натрапливи мисли, кошмарни сънища, смущения в паметта, говора,
външното поведение, разстройства на вегетативните и соматичните процеси/. Той събрал голям
брой случаи на разстройства на границата на нормата, различни прояви на „патология на
всекидневния живот“, на които посветил една от първите си книги – различни погрешни
действия, грешки на езика, загубване и намиране на предмети, които изведнъж изчезват,
забравяне на дадени обещания и т.н. Обяснявайки чрез принципа на детерминизма тези прояви,
Фройд твърдял, че на пръв поглед случайните пропуски и грешки имат своите дълбоки причини
и изпълняват определена функция. Необходимо е само, човек да може да ги изтълкува.
Неговите основни разсъждения могат да бъдат обхванати в три главни тези:
Функционалните разстройства, които нямат определени анатомико-физиологини
причини, са проява на действието на биологичните инстинкти, които се стремят към
задоволяване, но срещат някакви трудности в това отношение;
Тези разстройства имат психогенен характер;
Тъй като пациентите, в които настъпват тези разстройства, не си дават сметка за
психичните процеси, лежащи в основата им, тези процеси са очевидно неосъзнати.
Последното твърдение за съществуването на неосъзнати психични явления има
фундаментално значение за психоанализата, а изследването на подсъзнанието се е превърнало
в главна нейна задача. Докато класическата психология е била наука за съзнанието,
психоанализата е направила за свой предмет несъзнаванато.
Друга революционна идея заедно с тази за несъзнаваното, предизвикала широк
обществен диспут, е твърдението на Фройд, че главният фундамент на психичния живот на
човека и неговите разстройства са биологичните инстинкти. Той приписва особена роля на
половия инстинкт, който нарича либидо. Фройд идентифицира половия инстинкт с общата
жизнена енергия, с инстинкта за живот, който не се появява само в периода на съзряването, а
тогава само придобива най-зрялата си форма. Освен половия инстинкт, върху поведението на
човека оказват влияние и деструктивни, агресивни нагони, които Фройд обединява под името
„деструдо“.
На принципа на осъзнатост, Фройд разграничава три психични части:
1/ несъзнавано /безсъзнавано/ - вродена структура у човека, в която са поместени всички
несъзнавани инстинкти и нагони на либидо и деструдо /сексуалност и разрушителност/, която
се проявява в различни форми още от самото раждане и имаща кардинално значение за
развитието на функционалните разстройства през зряла възраст, когато процесът на
либидонозното развитие е нарушен и е получил психогенен характер;
2/ съзнавано – всички мисли, чувства, идеи и преживявания, които личността възприема,
усеща, разсъждава и осъзнава.
3/ предсъзнавано – в по-късните си разработки, анализирайки идеите за защитните механизми,
при които личността изтласква от съзнаваното и спомените си неприемливи за нея факти,
Фройд създава трета структура в съзнанието – предсъзнавано. Тя включва всички изтласкани,
забравени или отхвърлени от съзнаваното спомени, мисли, травми, които са с полуосъзнати и
влияят индиректно върху поведението на личността.
Според Фройд, основната причина за нервните разстройства е противоречието между
биологичната природа на човека и неговата социокултурна среда. Това противоречие е
фундаментално, то се пренася също и във вътрешната същност на човека и определя принципа
на неговата вътрешна организация. Фройдистката теория за структурата на личността се
основава на неговата анатомо-физиологична структура, но има психологичен характер. Тя
представлява един от най-разгърнатите психологически конструкти в историята на
психологията и е станала основа на повечето съвременни теории за личността. Според тази
концепция у човека действат три основни механизми, които Фройд определя с наименованията
Id /To/, Ego /Аз/ и Superego /Свръх-Аз/.
То представлява съвкупността от вродени биологични инстинкти, от естествените
потребности на организма, които се стремят към задоволяване. Те представляват жизнената
енергия на човека, насочваща неговата активност към постигане на принципа на удоволствието.
То се ръководи от принципа на удоволствието. То представлява тъмна бездна от сили и
съблазни, които са несъвместими с обществения морал и са морално греховни. В течение на
живота на всеки човек към тази система от вродени инстинкти се добавят различни комплекси,
които представляват трайни психични травми след извършване на някои дейности, които са
обществено порицавани и срамни, или след изживяването на мъчителни неправди. То е напълно
несъзнателно, човек не си дава сметка за съществуването му. Човек само чувства неговото
действие, което просто не разбира, има тревожното усещане, че „нещо“ го подтиква към
някакво действие, на което той често не успява да се противопостави. То действа на т.нар.
първичен принцип“ – психичната енергия в либидото се зарежда директно в обектите от
действителността под формата на „катексис“. Катексисът при първичния процес следва
поредицата: зареждане на обекта с психична енергия – удовлетворение – освобождаване.
Стремейки се към удовлетворение и удоволствие в течение на целия живот на човек,
към втората година от живота на човека То създава и формира своя изпълнителен орган – Аз-а.
Аз-ът представлява зоната на съзнанието на човека и неговата съзнателна и практическа
дейност. Аз-ът на човека е неговото съзнание за света, за самия себе си и за собствените си
действия. Тъй като неговата основна функция е задоволяването на потребностите, принципът,
от който се ръководи, е принципът на реалността. Катексисът при Аз-а действа на т.нар.
„вторичен принцип“, при който либидонозната енергия от То се удовлетворява индиректно или
забавено във времето, тъй като се следва линията: зареждане – оценка на реалността и
възможностите за удовлетворение – удовлетворение – освобождаване.
И накрая под влиянието на натиска на обществения морал през петата година То
формира трета сфера от личността на човека – Свръх-Аз. Тя възниква чрез възприемането на
някои обществени, морални принципи и норми на поведение, чрез тяхната интернализация.
Тези възприети морални норми, пренесени отвън във вътрешната същност на човека, се
превръщат в част от самия него. Човек започва да се солидализира и да се отъждествява с тях.
Тази трета вътрешна система, съществуваща приблизително на това, което се нарича съвест, се
ръководи от третия голям принцип – принципът на морала /на табуто/.
Цялата тази трипластова система е антагонистична по своята вътрешна същност, така че
човек е осъден на непрекъснати разкъсващи го вътрешни и външни конфликти. Основното
противоречие е между естествените влечения на То и обществения морал, представен от Свръх-
Аз-а. В резултат на това Аз, който трябва да реализира слепите влечения на инстинктите под
натиска на То, както и да се противопоставя под натиска на Свръх-Аз-а, е в състояние на
постоянна нерешителност, още повече че самото то се стреми да се ръководи от принципа на
реалността, нарушаван както от едната, така и от другата страна. Тази вътрешна
противоречивост има както емоционални, така и познавателни последствия.
Съпротивлението от страна на действителността, както и вътрешните спирачки, водят
до незадоволяване на естествените потребности и влечения, предизвиквайки състояние на
фрустрация. Това е смесица от емоции на гняв, страх, чувство на безсилие, обезсърчаване и
депресия, която нерядко води до изблик на агресия спрямо света, и даже срещу самия себе си.
От друга страна отстъпването пред инстинктите води до чувство за вина, което също е не по-
малко мъчително.
Всичко това формира познавателното съдържание на съзнанието на човека. Преди
всичко то формира съзнателния образ за действителността или в посока на съответствие с
моралните принципи, или в посока на съответствие с инстинктите.
В борбата между То и Свръх-Аз, Аз формира защитни механизми, имащи за цел да го
предпазят от конфликтите и емоционалния дисбаланс – изтласкване, проекция, пренос,
персонификация, сублимация и др.
Фройд разграничава пет фази в либидонозното развитие. Той посвещава голямо
внимание върху важните последствия, които смущенията в нормалното развитие на всяка от
тези фази могат да имат по отношение формирането на личността на възрастния човек. Като
важни механизми на тези деформации той смята два главни процеса – фиксация и регресия,
първият, от които се състои в задържане в някоя сфера на личностовото развитие, а втория – с
връщане към някоя от по-ранните фази на развитие.
Още през първата година на живота се формира оралната фаза /0-2 г./, в която основна
ерогенна зона е устата, а основната функция, която дава удовлетворение е сученето и слагането
на всичко в устата. Дейности, които дават удовлетворение през тази фаза, са сукането,
облизването, хапането и детето осъзнава света именно чрез устата – опознавайки нещата, често
ги поставя орално. До края на тази фаза има недиференицируемост между Аз и Не-Аз, тъй като
Егото все още не е формирано, т.е. детето не осъзнава границите на своето тяло и света и това
въздейства за намаляване на способностите му за неговото опознаване. От втората до
третата година се развива аналната фаза. Тогава основна ерогенна зона са отделителните
органи, а основната задоволяваща функция, даваща удовлетворение, са дейностите по
дефекирането, както и задържането на екскрементите. Основна функция през този период е
овладяването на тазовите резервоари и началните форми на регулация на Аз-а. До този момент
либидото е егоцентрично, т.е. насочеността на либидонозната енергия е към собственото тяло.
Между третата и шестата година се формира фалическата фаза. В тази фаза ерогенна зона са
вече половите органи, чието дразнене става източник на удовлетворение /например детската
мастурбация/. През фаличната фаза еротичните интереси, свързани дотогава със собственото
тяло, започват да се отделят от него и да се насочват към други лица, преди всичко към
родителите от противоположния пол /алоцентрична насоченост на либидото/. Фалическата фаза
се разделя на две подфази: 1/ чисто фалическа /третата-четвъртата година/ - с пренасочването
на сексуалната енергия към гениталиите се свързва и с появата на половата идентичност на
детето – децата започват да осъзнават, че различието между половете се основават не само на
външни характеристики /дрехи, коса, играчки, с които играят/, но и върху анатомични различия
в гениталиите. С това откритие се повишава и интересът към другия пол, който се изразява в
учестено наблюдение в банята, детска мастурбация под формата на игра и опознаване на
гениталиите,детски игри в група за опознаване между половете и др. Откритието при
момчетата, че имат съществено различие от момичетата във фалоса – символ на активността,
силата и мъжествеността, води до страх от загубата му, известен в психоанализата като
„кастрационен комплекс“. Момичетата, от своя страна според Фройд, завиждат на момчетата за
притежание на тази сила и могъщество, което се изразява във феномена „завист към пениса“ –
желание момичето да има такъв атрибут, който да й дава сила и възможност за активност, срам

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Възрастова психология

Лекционен материал по възрастова психология за 2-ри курс. Психоаналитичен подход относно психичното развитие. Теорията на З. Фройд за психичното развитие на личността. Основни стадии на развитие на личността. Сексуалност и психично развитие...
Изпратен от:
Михаела С.
на 2016-04-18
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
109 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Как ще дискутирате темата за тормоза в училище пред Вашия клас?
добавена от qqqq12345 05.01.2018
1
12
Подобни материали
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,076
·
18
·
4,816
·
2,663
·
432
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Формиране и развитие на личността.

06 апр 2008
·
426
·
14
·
2,392
·
258
·
38

Проблемите на човека като развиващо се и дейно същество са тясно свързани с понятието за човешката личност. Личността е носител на всички дейности, в нея те се интегрират, за да се формира и прояви поведението на човека в неговия всекидневен живот...
 

Психоанализа

21 окт 2006
·
2,066
·
8
·
1,950
·
470
·
76

Курсова работа по Психоанализа
 

Аз и То (Зигмунд Фройд)

23 дек 2006
·
1,680
·
25
·
9,400
·
470
·
59

Тази книга се появява на бял свят през третата седмица на април 1923 г., макар Фройд усилено да я обмисля от месец юли предишната година.
 

Теории за личността

04 фев 2008
·
1,089
·
2
·
380
·
565
·
103
·
1

Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд представлява пример на психодинамичен подход към изучаване на човека. Този подход смята, че неосъзнаваемите психологически конфликти контролират поведението на човека. Фройд построява...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
132
3
1 мин
25.11.2016
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
605
2
16.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Възрастова психология

Материал № 1235589, от 18 апр 2016
Свален: 109 пъти
Прегледан: 137 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 48
Брой думи: 25,598
Брой символи: 160,466

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възрастова психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
13

Накшедил Мустафова
преподава по Психология
в град Русе
с опит от  23 години
1,902 86

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения