Големина на текста:
ВЪПРОС №13
"БАНКОВИ КРЕДИТИ. Общи условия за кредитиране. Ред за
кредитиране. Оценка и обезпечение на кредита. Оценка на
кредитоспособността. Кредитен риск. Видове обезпечения.
Показатели и методи за проверка на обезпечението. Кредит по текуща
сметка(овърдрафт). Кредитни линии. Сконтови кредити. Кредит
срещу залог(ломбард). Банкови гаранции като форма на кредита.
Комбинирани кредитно-инкасови схеми."
Наредба №9 и
Наредба № 6
Общи условия за кредитиране
За да се отпусне кредит, кредитоискателят трябва да отговаря на
следните общи условия:
1. Да е регистриран по установения от закона начин, т.е. да има
съдебна и финансова регистрация;
2. Да има разплащателна сметка в кредитиращата банка. При липса
на такава да си открие;
3. Да е дееспособен - дееспособността представлява признатата и
гарантирана от закона възможност на кредитоискателя - правен субект по
кредитната сделка, да поема права и да изпълнява задълженията си по
сключени от него договори;
4. Да се ползва с добра репутация - репутацията на бъдещия длъжник
е неговата честност, порядъчност, готовност да върне предоставения
кредит, както и коректността му към контрагентите на банката;
5. Да е кредитоспособен - основното условие е кредитоспособността
на предприятието, под което се разбира възможността на кредитоискателя
да погаси предоставения кредит в договорените срокове;
6. Да има необходимата за кредитиране гаранция -т.е. да предостави
на банката обезпечение.
Ред за кредитиране
Кредитният процес се състои от два етапа. На първия етап се
осъществява подробен анализ на кредитната заявка. След вземане на
решение за одобряване на кредит, структуриране и сключване на
кредитния договор започва втория етап на кредитния процес - мониторинг
на отделните кредити, включени в кредитния портфейл, който се състои в
контрол над текущата дейност на заемополучателя и следене за
проявления на ранни симптоми за превръщане на кредита в проблемен.
1
Оценка и обезпечение на кредита- "Етап на управление и контрол"
Вторият етап на кредитния процес, представляващ анализ на вече
създадения кредитен портфейл на банката, се състои от следните свързани
помежду си фази:
1.Оценка на качествата на предоставените кредити от позицията на
кредитния риск;
2. Класификация на кредитите и оценка на кредитния риск по
отделни групи кредити и за целия кредитен портфейл;
3. Определяне размера на резервите, необходими за покриване на
евентуални загуби по кредитите;
4. Разработване и реализация на способи за подобряване
структурата и качеството на кредитния портфейл.
При оценката и класификацията на предоставените кредити банките
разработват кредитен класификатор, позволяващ качествено и
количествено определяне на кредитния риск. Всяка банка създава
кредитен комитет като специализиран вътрешен орган за наблюдение,
оценка, класифициране и провизиране на рисковите експозиции.
Устройството и правомощията на този орган се определят в правилата за
крепящата дейност, които всяка банка приема.
Рискови експозиции съгласно Наредба №9 на БНБ са:
1. Всички кредити и други вземания на банка, отразени като
балансови позиции, независимо от основанието за възникването им и
използвания финансов инструмент, за които има риск от намаляване на
балансовата им стойност;
2. Условните задължения на банка, отразени като задбалансови
позиции, в това число издадени гаранции, акцепти, авали и джира по
менителници и записи на заповеди и други подобни, при реализацията, на
които в нейна полза възниква безусловно вземане.
Банките оценяват, класифицират и отчитат най-малко веднъж
тримесечно рисковите си експозиции. Рисковите експозиции на банката се
оценяват и класифицират въз основа на степента на потенциален риск,
срока на забавата на изискуемите суми по тях, оценка на финансовото
състояние на длъжника и главните източници за изплащане на неговите
задължения, формиращи като цяло матрицата за оценка и класификация
на тези експозиции. Рисковите експозиции на банката се класифицират в
пет класификационни групи в съответствие с матрицата за оценка и
класификация на рисковите експозиции. Ако за една рискова експозиция
са налице едновременно критериите за отнасяне в различни
класификационни групи, тя се отнася в класификационната група, за
която се изисква формирането на по-голям размер провизии. Рискова
експозиция, която не надхвърля по стойност 0,5 на сто от собствения
капитал (капиталова база) на банката, се оценява и класифицира само
2
според срока на забавата и се отчита най-малко веднъж годишно. Когато
банка има повече от една експозиция към едно лице или свързани лица,
общата експозиция се класифицира в групата, към която се отнася
експозицията с най-висока степен на риск.
Специфичните провизии са елемент на счетоводните разходи и
коректив на отчетната стойност на балансовите активи. Те се формират
срещу конкретно определени експозиции, класифицирани като редовни,
под наблюдение, нередовни, съмнителни и загуба. Общите резерви се
определят за покриване на неидентифицирани рискове от загуби, които не
могат да бъдат отнесени към отделно вземане. Те се формират след
облагането на печалбата с данък. Включват се във фонд "Резервен" (общи
резерви) по смисъла на чл. 24 от Закона за банките.
Редовни са рисковите експозиции, които се обслужват и за които
данните за финансовото състояние на длъжника не дават основание за
съмнение, че той ще изплати изцяло задълженията си. Една рискова
експозиция се класифицира като редовна, ако за нея са налице
едновременно следните условия:
1. изплащането на главницата и лихвите става текущо в съответствие
с условията на договора или със забава до 30 дни, но само когато забавата
е оправдана или е допусната случайно;
2. длъжникът използва заема за целите, предвидени в договора;
3. банката разполага с достатъчно актуална информация за
финансовото състояние на длъжника и източниците за изплащане на
неговите задължения, както и други документи, свързани с дейността му.
Банките не могат да класифицират като редовни експозициите, които
са възникнали в резултат на изпълнение на задбалансови ангажименти.
Експозиции под наблюдение са рисковите експозиции, при които са
налице несъществени нарушения в тяхното обслужване или съществува
възможност за влошаване във финансовото състояние на длъжника, което
може да постави под съмнение пълното изплащане на задължението. Една
рискова експозиция се класифицира като експозиция под наблюдение, ако
отговаря едно от следните условия:
1. натрупани са просрочени плащания по главницата или по лихвите
със забава от 31 до 60 дни;
2.длъжникът използва заема за цели, различни от предвидените в
договора;
Нередовни експозиции са рисковите експозиции, при които са налице
значими нарушения в тяхното обслужване или има данни, че
финансовото състояние на длъжника не е стабилно, (текущите и
очакваните му постъпления не са достатъчни за цялостно изплащане на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банкови кредити

БАНКОВИ КРЕДИТИ. Общи условия за кредитиране. Ред за кредитиране. Оценка и обезпечение на кредита. Оценка на кредитоспособността. Кредитен риск. Видове обезпечения. Показатели и методи за проверка на обезпечението. Кредит по текуща сметка(овърдрафт)...
Изпратен от:
bobsan_bbb
на 2008-03-22
Добавен в:
Общи материали
по Финанси
Статистика:
1,316 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
304
·
7
·
1,202
·
310
·
36
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Фондови борси

22 дек 2010
·
266
·
10
·
2,330
·
304
·
96

*Учредяване на фондовите борси *Управление и организация на борсата *Членство в борсата *Нюйоркска фондова борса *Токийска фондова борса *Лондонска фондова борса...
 

Фондови борси. Българска и Нюйоркска фондова борса

03 юни 2010
·
437
·
44
·
7,164
·
110

Фондовата борса е организирано тържище на ценни книжа, което осигурява на членовете си и на техните клиенти работни места. Заявителят трябва да има внесен капитал в размер не по-малко от 100 хил. лв. Не по-малко от 25 на сто от капитала...
 

Вторичен пазар на ценни книжа

18 яну 2011
·
63
·
5
·
1,504
·
13

Характеристика и форми на вторичния пазар на ценни книжа...
 

Теоретични основи на финансите. Причини за възникване и същност на финансите

14 апр 2009
·
162
·
8
·
1,534
·
142
·
15

Парите и финансите са основни икономически категории. Те са взаимно свързани и обусловени една от друга...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Международни финанси за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът се състои от 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс в специалност Финанси или Международна икономика.
(За отличници)
15
8
1
3 мин
07.10.2016
Тест по Междинародни финанси за студенти от 5-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тест по международни финанси. Включва основни направления от международните финанси, използван е в Икономически университет. 10 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
10
9
1
1 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по финанси

Банкови кредити

Материал № 115926, от 22 мар 2008
Свален: 1,316 пъти
Прегледан: 616 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 27
Брой думи: 5,358
Брой символи: 48,497

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банкови кредити"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения