Големина на текста:
ДО ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................
МОЛБА–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
От …………………………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: ……………………………
Осигурен ………………….. .......................................................ДА/НЕ
Пенсионер …………………........................................................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се .....................................................................ДА/НЕ
Неосигурен ……...…………........................................................ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение.........................................ДА/НЕ
- във ВУЗ... .......................................................................ДА/НЕ
- в колеж ...........................................................................ДА/НЕ
- в средно учебно заведение............................................ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл.26 от
Закона за закрила на детето…………………….........................ДА/НЕ
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг(а): …...………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………….. .......................................................ДА/НЕ
Пенсионер …………………........................................................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се .....................................................................ДА/НЕ
Неосигурен ……...…………........................................................ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение..........................................ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
при което е настанено детето по по реда на чл.26
от Закона за закрила на детето……………………......................ДА/НЕ
3. Деца, отглеждани в семейството:
№Име, презиме, фамилияЕГНУдостоверение за
раждане №/дата
ГражданствоУчебна заетост
( ДА/НЕ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Имам/нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане в специализирана институция за
деца на пълна държавна издръжка.
5. Детето/децата ми ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
не посещава/т училище по здравословни причини
(документ от РЕЛКК или ЦЕЛКК; от ТЕЛК или НЕЛК; от началника на Инспектората по образованието)
6. Детето ми има установени трайни увреждания над 50 на сто ........................................ ДА/НЕ.
7. Отглеждам детето/децата си в страната.
8. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Месец, година Брутен доход (цифром)Брутен доход (словом)
Общо
Средномесечно
В това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за облагане доходите на физическите лица …...............................лв.;
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване …...............................лв.;
ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване …...............................лв.;
2. обезщетения за майчинство …...............................лв.;
3. обезщетения за безработица …...............................лв.;
ІV. Помощи /с изключение на помощите, получени по Закона за
семейни помощи за деца/ …...............................лв.;
V. Стипендии /с изключение на стипендиите на учащите се
до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст/ …...............................лв.;
Забележка: Не се считат за доходи месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по
реда на чл. 40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.
9. Известно ми е, че молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се подава всеки шест месеца.
10. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се
задължавам да уведомя в 7-дневен срок дирекцията “Социално подпомагане”, изплатила помощта.
11. Известно ми е, че за неверни данни посочени в молба-декларацията, нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за предходните 12 календарни месеца,
спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията ;
2. Удостоверение от учебното заведение, че детето/децата е/са записано/и като ученик/ци в …клас и
редовно посещава/т занятията;
3. Удостоверения за раждане на децата, които се отглеждат в семейството (за справка);
4. Копие от експертно решение на РЕЛКК/ЦЕЛКК или ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл.7, ал.6 от
ЗСПД);
5. Копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане”/ решение на съда за настаняване
на детето/децата в семейство на роднини, близки или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2);
6. Копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
7. Лична карта (за справка);
8. .....................................................................................................................................................................
9. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по банков път ................................ ДА/НЕ.
№ на сметка ...............................................................;
Банка ...........................................................................;
Банков код ..................................................................;
Дата ………….200.. г. Декларатор: 1. …………………………….
Гр. ………………….. 2. …………………………….
Длъжностно лице, приело молба-декларацията:…………………………………………………………...
/ име, подпис/
Дата ……………200.. г.
Гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Майката има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер
на ...................................лв. на основание чл. 7, ал. ......., т. ..... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Дата ……………200.. г. Име, длъжност: ........................................................
Гр. …………………… Подпис:.......................................
Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молбата-декларация се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на закона и
се подава по постоянен адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”,
както следва:
1. От майката или друг законен представител на детето
2.. От роднини, близки или приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето
3. От родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права – за
деца с разведени родители.
* Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в
образеца.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Образец на молба за получаване на месечни помощи за дете

Как се пише молба- декларация на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.
Изпратен от:
valpe
на 2006-12-08
Добавен в:
Общи материали
по Социология
Статистика:
717 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Социални организации

19 ное 2008
·
133
·
2
·
378
·
6

Организациите като форма на трудова кооперация на хората, основана на принципа на разделение, специализация и кооперация на труда, са доминиращи социални обединения в индустриалното общество...
 

Религията като социален феномен

09 ное 2008
·
68
·
7
·
760
·
6

Специфичното и особеното за всяка една религия може да бъде прочетено и изтълкувано и социологически. Социолозите на религията имат за предмет на изследване религьозните факти, настоящи или минали...
 

Удоволетвореност на кадрите от факторите на труда в българските фирми

16 ное 2008
·
124
·
16
·
3,912
·
61
·
5

Хората задоволяват всички тези потребности системно и последователно. При това тяхното поведение е определено и доминирано от категорията...
 

Анализ и оценка на развитието на семейството.

10 ное 2008
·
147
·
6
·
1,394
·
22

Семейството е основна, относителна устойчива малка социална група и общност. Включва подителите, свързани чрез брак, и техните несемейни деца (собствени или осиновени). Обикновено членовете на семейството живеят в общо жилище и имат отделно домакинство...
 

Социология

26 окт 2008
·
621
·
32
·
7,735
·
112

Същност на социологията – най-обща нефилософска обществена наука. Автор на термина е Огюст Конт. Според него социологията е позитивна наука, опираща се на опита и наблюдението. Тази идея се е родила във Франция в средата на ХVІІІ век...
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
67
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
76
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Образец на молба за получаване на месечни помощи за дете

Материал № 11531, от 08 дек 2006
Свален: 717 пъти
Прегледан: 1,588 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Общ материал
Брой страници: 4
Брой думи: 423
Брой символи: 3,792

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Образец на молба за получаване на месечни помощ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения