Големина на текста:
Записки по ТММ, Лекция № 1, въпроси № 1, 2
1
ЛЕКЦИЯ № 1
1. СТРУКТУРА НА МЕХАНИЗМИТЕ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. КИНЕМАТИЧНИ
ВРЪЗКИ (ДВОИЦИ).
1. Основни понятия и определения в дисциплината Теория на механизмите и машините.
Теория на механизмите и машините е научна дисциплина, която изучава механизмите и
машините. Започвайки от по-общото към частното понятие в началото на лекцията ще
дефинираме понятието машина по два начина.
Дефиниция 1: Машина е механична система, която от гледна точка на механиката служи за
предаване и преобразуване на движения и сили, за преобразуване на енергия от един вид в друг
или за извършване на полезна работа.
Дефиниция 2: Машина е устройство, което изпълнява механични движения за преобра-
зуване на енергия, материали и информация с цел замяна или облекчаване на физическия и
умствения труд на човека. Тук под „материали” се разбират: обработваните предмети, товарите и
предметите на труда.
Според това, какъв вид преобразуване преобладава, машините биват:
- енергетични или двигателни, където задачата им е получаване главно на механична
енергия;
- технологични и транспортни с общо наименование работни машини, където задачата
им е преобразуване на механичната енергия в полезна работа и
- информационни, които не са обект на внимание в този курс от лекции.
Дефиниция: Машинен агрегат, се нарича развито машинно устройство, което се състои от
двигателна машина, предавателен механизъм, работна машина и е съчетание в някой случаи с
контролно-управляващи устройства.
Дефиниция: Машина-автомат е машина, при която всички преобразувания на енергията,
материалите и информацията се изпълняват без непосредственото участие на човека.
Извод: Основен признак на машината е това, че на нея е присъщо да изпълнява
механически движения, за разлика от всички останали устройства.
Неотменен задължителен елемент на всички машини е механизмът.
Дефиниция Механизъм е система от тела, предназначени за преобразуване движението на
едно или няколко твърди тела в необходими, желани, движения на други твърди тела. Ако в
системата механизъм участват и други течни или газообразни тела, то той съответно, се нарича
хидравличен или пневматичен, по аналогичен начин тези механизми биват електрически или
магнитни.
Съставни части на механизма са звената.
Дефиниция: Звено се нарича твърдо тяло, което е елемент на системата механизъм.
Уточнение: 1. Понятието “твърдо тяло” в Теория на механизмите и машините се разбира,
като абсолютно твърдо тяло по смисъла, който то има в дисциплината Теоретична механика. Като
“твърди тела” се считат и деформируемите и гъвкавите тела, като: пружини, тела от еластичен
материал, нишки и др.
2. Когато течностите и газовете участват като задължителен, неотменен
елемент в хидравличните и пневматичните механизми, те не са твърди тела в този смисъл, защото
не са звена от механизма. Тяхното движение не се обяснява със законите на Теоретичната
механика, а със законите на хидравликата и пневматиката.
Обобщена дефиниция: Звено е обобщена част (тяло), функционално необходима за
реализиране движението на работните органи на машините или устройствата, но без видимо
съответствие с конструктивния вид на изделието, т.е. това е съвкупност от машинни елементи,
Записки по ТММ, Лекция № 1, въпроси № 1, 2
2
свързани неподвижно помежду си, които при реализиране на функционалното си предназначение
в машината, се движат (работят) заедно, като едно цяло.
2. Кратка класификация на звената в механизмите.
І. Според състоянието си звената биват.
а) неподвижни звена, които условно се приемат за неподвижни, стойки на
механизма, фундамент, спрямо който се отчитат движенията на другите звена от механизма.
б) подвижни всички останали звена, които не са неподвижно, свързани със
стойката.
ІІ. Според ролята си в механизма звената са:
а) задвижващи звена такива, които получават движение от двигател, който е извън
структурата на механизма;
б) изпълнителни звена - такива, които извършват движение, за което е предназначен
механизма;
в) междинни звена всички звена, които се намират между задвижващите и
изпълнителните звена;
г) начални звена това са звена с просто движение: ротация или транслация, по
предварително зададен закон на движение.
ІІІ. Според физическите свойства на звената те са:
а) твърди звена, идеално твърди, с пренебрежимо малки деформации и изменения на
размерите им;
б) еластични звена, такива чиято еластичност е значителна и в тях възникват
еластични сили, полезни за работата на механизма;
в) гъвкави звена от рода на въжета, ремъци, вериги, за които е характерно, че
предават само сили на опън.
ІV. Според материала, от който е изработено звеното: например, едно въже може да
е еластично звено, ако е изработено от синтетични влакна (нишки), а може и да е идеално “твърдо
тяло”, ако е изработено от стоманени нишки.
3. Кинематични двоици.
Известно е, че в Теоретичната механика всяко твърдо тяло, намиращо се в
пространството, има шест степени на свобода, (Фиг. 1).
Фиг. 1. Степени на свобода на твърдо.
Записки по ТММ, Лекция № 1, въпроси № 1, 2
3
Отнемането на една от степените на свобода, независимо по каква причина, се
нарича ограничение. Начинът на прилагане на ограничението не е от значение. В този смисъл,
неподвижно тяло се получава, когато са наложени ограничения върху всичките му шест степени
на свобода.
При изучаване на механизмите е удобно да се борави само с ограниченията, които се
налагат в относителното движение на звената едно спрямо друго, а не с ограниченията в
абсолютното пространство, т.е. на движението спрямо стойката.
Дефиниция: Съвкупността от две звена, които по точка, линия или повърхнина в
процеса на непрекъснатото си допиране, ограничават относителното си движение, се нарича
кинематична двоица.
Точката, линията или повърхнината от звената, по които става допирането на
същите, се наричат елементи на кинематичната двоица.
Контурна кинематична двоица (Фиг. 2) е на лице, когато елементите й на допиране
са точка или линия и в процеса на относително движение между звената, се получава плъзгане и
търкаляне.
Елементарна кинематична двоица е на лице (Фиг. 3.), когато елементът й на
допиране е повърхнина и в процеса на относително движение между звената, се получава само
плъзгане.
Фиг. 2. Контурни кинематични двоици:
а) между цилиндрични повърхнини с елемент на контакта линия; б) между крива
повърхнина и острие с елемент на контакта точка.
Фиг. 3. Елементарна кинематична двоица.
Когато контактът в кинематичната двоица е нарушен (се премахне, изчезне), тя се
разпада и на практика не съществува. Ако контактът в кинематичната двоица е променен - то и
видът й се променя. Задължително условие за съществуване на кинематичната двоица е да се
осигури постоянен контакт между звената. При елементарните двоици това става, (Фиг. 3) най-
често чрез формата на контактните повърхнини. Получава се, т. нар. “геометрично” затваряне на
кинематичната двоица. При контурните двоици най-често затварянето е с допълнителен
притискащ елемент, т.е. на лице е силово затваряне, въпреки че съществуват и варианти за
геометрично затваряне, (Фиг. 4).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въведение в ТММ

Уводна лекция, общи постановки, оределения, структура на механизмите, кинематични двоици...
Изпратен от:
rmihajlow
на 2014-10-26
Добавен в:
Лекции
по Технически науки
Статистика:
38 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Теория на механизмите и машините

15 сеп 2009
·
118
·
12
·
464
·
121
·
11

Броят на подвижните звена (фиг. 1) е n=5 (общият брой на звената е шест, т. е. меха¬низмът е шестзвенен)....
 

Структурно и геометрично изследване на равнинен лостов механизъм

31 яну 2009
·
99
·
19
·
880
·
76
·
6
·
1

Задача.Равнинен лостов механизъм е зададен със структурната си схема (фиг. 1.1) и със стойностите на неговите параметри-l OA =120mm,l AB=320mm,l BC =150mm, l BF =450mm, l CD =500mm,a=300mm,b=180mm,lCE =250mm,lET=150mm...
 

Оптимизационен процес на зъбна предавка

02 май 2009
·
75
·
14
·
788
·
70
·
13

Курсова работа на тема: Оптимизация на зъбна предавка, дисциплината Теория на механизмите и машините...
 

Елементи и възли на устройствата за механизация и автоматизация

22 мар 2007
·
171
·
8
·
1,777
·
100
·
14
·
2

Броят на елементите, които могат да бъдат използвани при механизиране и автоматизиране на обработването е значителен...
 

Изследване на индуктивни бобини

10 сеп 2008
·
129
·
5
·
540
·
253
·
8

Индуктивните бобини са пасивни електротехнически елементи, създаващи в електрическите вериги индуктивно електрично съпротивление XL, Ω при протичането на променлив ток...
 
Онлайн тестове по Технически науки
Тест по комутационни технологии - II вариант
изходен тест по Технически науки за Студенти
Това е втори вариант на тест по комутационни технологии, имащ за цел да провери и оцени познанията на студентите, следващи информационни технологии и далекосъобщения.
(Труден)
35
14
1
10 мин
19.09.2011
Тест по комутационни технологии - I вариант
изходен тест по Технически науки за Студенти
Това е първи вариант на тест по комутационни технологии, имащ за цел да провери и оцени познанията на студентите, следващи информационни технологии и далекосъобщения.
(Труден)
36
33
1
4 мин
16.09.2011
» виж всички онлайн тестове по технически науки

Въведение в ТММ

Материал № 1124336, от 26 окт 2014
Свален: 38 пъти
Прегледан: 61 пъти
Предмет: Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 2,089
Брой символи: 13,181

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в ТММ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Калин Ангелов
преподава по Технически науки
в град София
с опит от  21 години
1 249

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения