Големина на текста:
Методи за изследване във възрастовата психология.
Преди да изредим основните методи за изследване в педагогиката
и психологията, е необходимо да въведем понятието
„психодиагностика”. В съвременната психология този термин се
обозначава съдържателно в няколко аспекта: като целенасочено
изследване на личността за разкриване на нейните съществени
особености; като психологическо измерване и като
психологическа практика (диагностична консултация). От гледна
точка на самото понятие „диагностика” (diagnosis) –
разпознаване, целта на психодиагностиката се определя от
необходимостта от разкриване и разпознаване на различните
отклонения от нормалното социално функциониране на индивида. В
този смисъл, психодиагностиката представлява процес на
оценяване на развитието и състоянието на личността.
Обект на диагностичната дейност в областта на педагогиката
и психологията е човешкият индивид в своята психосоциална,
материална и педагогическа среда.
Предмет на психодиагностиката са различните психични
феномени – развитието на чувствата, емоциите, интелекта,
вниманието и пр. Често психодиагностиката е основна цел на
индивидуалното или груповото психологическо изследване. От
една страна, то се насочва към разкриване на общите
закономерности на индивидуалното развитие и фиксира етапите,
особеностите и съдържанието на този процес. Така се формират
представите и познанията за нормите или нормативните стойности
на психическото развитие, които са характерни за дадена
популация. От друга страна, психодиагностиката позволява да се
анализират отношенията между параметрите на конкретната
личност и критериите, които лежат в основата на нормативната
оценка на способностите, знанията и уменията и познавателните
процеси, характерни за естествената практическа дейност на
индивидите. По този начин, диагностичното изследване позволява
откриването на степента, в която индивидуалните възможности
отговарят на социалните психическите норми и изисквания
(учебни, професионални, битови и др.). Съществено е и
значението на психодиагностиката при разпознаването и
диференцирането на състоянията, които обуславят редица форми
на социална дезадаптация и дисфункции на индивида –
патологични явления (психопатии), характерологични деформации
(акцентуации на характера), парциални или частични нарушения
на важни психически функции или личностни промени,
предизвикани от неадекватна на изискванията социализация на
личността.
Защо се извършва диагностичната дейност в сферата на
педагогиката и психологията? Защото всеки индивид е много
различен и за да бъде ефективно обучението и възпитанието,
трябва да се познават неговите особености и да се подхожда
индивидуално в педагогическата дейност. При реализирането на
тази дейност е необходимо да се познават на първо място
възрастовите особености на децата и учениците, които дават
характерни различия в хода на онтогенезата и развитието. Както
е известно, това определя образователното съдържание, методите
и формите на педагогическата дейност. Индивидуалните
особености са втората закономерност на процеса на развитието,
с която се съобразяват психолозите.
Единствено психодиагностиката може да открие причините за
едно или друго явление, състояние, проява и то да се окачестви
от специалисти. За целта съществуват надеждни диагностични
методи. Едва когато се знае причината (а тя не винаги е една)
и се анализира целия комплекс от фактори, условия и
предпоставки, довели до дадената особеност, може да се постави
диагноза. Тя се предхожда от извършване на редица
психометрични изследвания, от съпоставяне и анализ на данни от
диагностичната находка с норми помежду им и обезателно
съотнесени към цялостната личност и нейносто развитие до
момента на изследването. Затова диагностицирането е процес,
който включва освен извършваните в момента изследвания, но и
ретрогностика и прогностика. Ретрогностиката изучава миналото
развитие: преднаталното развитие на фетуса, раждане, протичане
на развитието до момента на изследването, неговия характер и
особености. В т.нар. анамнеза се вземат под внимание
прекараните болести, специални прояви, преживяни травми и
особени ситуации и не на последно място – условията на
семейната среда и типа възпитание. Когато се проучва
развитието на един индивид, неминуемо се определя ролята на
основните фактори на развитието – наследственост, среда и
възпитание. Търси се относителната тежест на всеки от
факторите, макар че тяхното действие и взаимодействие в
сложния и противоречив процес на развитието трудно може да се
измери по сила, степен и приоритет.
Съществуват различни утвърдени методи, методики и
методологии. Много от тях са взаимствани от експерименталната
психология, от медицината и др. Педагогическата и
психологическата диагностика разполагат и със свои собствени
специфични методи (напр. Дидактическите тестове в
педагогиката). Непрекъснато се създават нови технологии.
Относно класификацията на методите съществуват известни
различия. Общо взето ги наричат „експериментални”. Някои от
методите също се делят на различни видове – например тестов
метод, проективен метод, анкетно-социологичен метод и др.
Подборът на методите за изследване е отговорен момент в
цялостния диагностичен процес и не се извършва случайно. Той
зависи от редица специфични особености на изследването:
характера на самото изследване (констатиращо,
експериментално), единично, групово или епидемологично ще е
изследването, трябва да е валидизирано за българската извадка
и за възрастта на ИЛ, ще се описва ли явлението или ще се
търси взаимовръзка и причинно-следствени взаимоотношения,
количествено или качествено ще е измерването. На първо място
обаче от значение е целта на изследването. Зависи и от
условията, при които се извършва проучването – в естествени
условия на учебна дейност, игри, или друг вид дейности или в
лабораторни условия.
Следва да се отбележи, че в едно изследване се използват
по няколко метода. Така информацията, получена от прилагането
на един метод, се допълва и обогатява чрез тази от друг.
Например, данните, събрани от наблюдение, често се уточняват
или доизясняват чрез провеждане на беседа, интервю, анкетно
проучване или проучване на документация.
Кокошкарова прави класификация на методите, които са
представени в две основни групи:
1.Експериментални методи – въпросници, проективни методи,
социално-психологически и групови методи;
2.Клинични методи
В практиката и най-често в клиниката се използва комбинация от
двата вида методи, както и редица други, като машинни методи,
обективни измервания и др.
Експерименталните методи позволяват изследването на
поведенчески модели и реакции на личността в различни,
изкуствено създадени, променящи се произволно ситуации.
Отличителните черти на този тип методи са тяхната
повторяемост, количествена и качествена интерпретация и
стандартност на процедурата. Ето защо, по-голямата част от тях
се отнася към психометричните методи, представени като тестове
(задачи, проби). Резултатите от експерименталното
психометрично изследване често имат условен или сравнителен
характер – те сочат мястото на тестираното лице в скалата от
резултатите, получени от изследването на големи извадки или
популации. В този смисъл, те са нормативни, опитно установени
граници на параметрите, типични за голяма група проучени лица,
поставени в еднакви условия на функциониране. Психометричните
методи се използват в психодиагностиката главно за
установяване на релацията „Лицето А е по – Х (по-малко Х) от
лицето Б”. В тези случаи се използват основно два начина за
оценяване на съответните лица чрез анализ на съжденията и
чрез анализ на постиженията, изразени чрез броя вярно решени
задачи в серия от тестове. Обикновено в психометричното
изследване се включват няколко серии от тестове или други
психометрични методи.
Въпросниците са стандартни бланки с въпроси под формата на
програмирано интервю. Те са два вида: оценъчни (някой друг
прави оценка на способностите на личността) и самооценъчни.
Изследваните лица отговарят на всеки един от въпросите по
няколко възможни начина („Да”, „Не”, „Не зная”), като често
някои от въпросниците предполагат 2, 3, 4 или 5 отговора,
които са скалирани. В ПУВ не се прилагат поради факта, че
детето не е усвоило писмената реч и не може да чете.
Ограничено е използването им и в НУВ поради недостатъчната
развитост на понятийния апарат на детето и бедността на опита
му, невъзможността да направи преценка за собствените
преживявания. Широко обаче се използват оценъчните въпросници,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по възрастова психология

Лекции по възрастова психология за студенти. Русенски университет "А.Кънчев"...
Изпратен от:
Jenel Jannes
на 2014-10-17
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
46 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Психология за Студенти несваляни с над 20 страници Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,667
·
7
·
1,445
·
1,880
·
238
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,584
·
22
·
2,400
·
1,396
·
198
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,764
·
5
·
2,185
·
833
·
132
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Етапи в развитието на педагогическата психология

12 мар 2006
·
1,102
·
4
·
2,035
·
147
·
15
·
1

Обширен доклад за етапите в развитието на педагогическата психология.
 

Какво ни прави личност ?

21 окт 2006
·
3,048
·
4
·
510
·
230
·
32
·
2

“Животът няма друг смисъл освен този,който човек му придава сам, разкривайки своите способности”- казва големият хуманист Ерих Фром.
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
95
1
2 мин
13.03.2015
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,170
1
20.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Лекции по възрастова психология

Материал № 1122566, от 17 окт 2014
Свален: 46 пъти
Прегледан: 88 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 36
Брой думи: 13,002
Брой символи: 83,084

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по възрастова психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
13

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
328

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения