Боян Меразов
преподава по Икономика
в град Пловдив
Големина на текста:
4.6.5.1. финансиране на кооперациите и възможности за Вътрешно
финансиране
При формирането на дадена кооперация както и при функционирането
й стои въпросът за нейното финансиране, т.е. за осигуряването на
необходимите й финансови средства или капитали, които се инвестират в
стопанската й дейност. Те могат да бъдат набавени от различни източници.
А. финансиране със собствен капитал
Вътрешното финансиране се основава на т.нар. вътрешни собствени
капитали. Те са в рамките на кооперацията и са резултат от функционирането
на дейността й. Тук се включват: неразпределената печалба, резервите,
неизползваните амортизации, капиталите от продажба на ненужни активи,
целевите вноски и др. Обикновено всяка кооперация работи с определена
величина собствен капитал, който се осигурява от и принадлежи на нейните
членове.
Собственият капитал на кооперацията е под формата на дялови вноски
от членовете кооператори и се определя от устава, приет от Общото събрание
на кооператорите. При приемане на нови членове и увеличаване на дяловите
вноски на членовете кооператори капиталът се увеличава, а при напускане на
кооперацията - намалява. Промяната в капитала и в броя на членовете на
кооперацията (които трябва да бъдат най- малко седем) не изисква изменение
в устава и в официалната регистрация. За разлика от всички останали форми
на стопанска дейност кооперацията има един специфичен източник на
вътрешни финансови средства, каквито са вноските от кооператорите, които,
както вече споменахме, са встъпителни, дялови и целеви.
Най-голямо значение имат дяловите вноски, които образуват дяловия
капитал на кооперацията. Законът за кооперациите допуска формиране и на
парични фондове по решение на Общото събрание на кооперациите.
Друг вътрешен източник на финансови средства на кооперацията е
формираният фонд „Резервен". Специфичен източник на капитали за
финансиране на кооперативни предприятия са резервите им, техният резервен
фонд. Той се формира главно за сметка на печалбата, която не е разпределена
между кооператорите, а е оставена на разположение на кооперацията за
посрещане на непредвидени разходи, респективно за покриване на загуби.
Източниците за формиране на фонда са:
1.Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата
във фонда достигнат 20 %, или по-голяма част от капитала, определен от
устава.
2.Други източници, предвидени в устава или по решение на Общото
събрание.
Набираните средства на фонд „Резервен" се използват за:
1.Покриване на реализирани загуби от текущата или от предходни
години на кооперацията.
2.Когато средствата от фонд „Резервен" надхвърлят 1/20 от
определена от устава по-голяма част от капитала на кооперацията,
средствата, които надхвърлят „тавана" на фонда, могат да се използват за
увеличение на капитала.
Неразпределената печалба като източник на вътрешно
финансиране. Повечето кооперации предпочитат да задържат част от
нетната печалба и да я използват като вътрешен източник за финансиране на
инвестиционни проекти, вместо да я разпределят изцяло като дивидент. Ако
нетната печалба се изплаща като дивидент на кооператорите, кооперацията
ще бъде принудена да финансира своите инвестиционни проекти чрез други
външни източници. Това означава, че неразпределената печалба е
алтернатива на външния заемен капитал като източник за финансиране на
кооперацията.
Б. финансиране с привлечен капитал
Привлеченият капитал представлява дългосрочен дълг на кооперацията
във вид на различни видове кредитни линии, краткосрочни и дългосрочни
задължения и други. Във вътрешното финансиране на кооперацията, от една
страна, се включват привлечени собствени капитали като капитали на нови
член-кооператори. От друга страна, дългосрочни кредити със срок на
връщане над една година, чието основно предназначение е да се вкарат
инвестициите и с това да се подобри кооперативната стратегия. От трета
страна, краткосрочните кредити, които са предназначени за текуща дейност -
за суровини и материали, за заплати и други. И от четвърта страна,
задълженията към доставчици, бюджета и осигуряването.
4.6.6. Инвестиции на кооперацията в дълготрайни материални
активи - особена форма на финансиране
Същността на инвестициите е свързана с намирането на инвестиционна
идея, с оценяването й и върху тази основа с придобиването на активи
(обикновено с дълготраен характер), чието използване носи приходи и
печалба на собственика за сравнително дълъг период. В този смисъл всяка
инвестиция е продиктувана от стремежа към придобиване на повече блага,
свързани с повишаване на степента на задоволяване на търсенето от страна
на физически или юридически лица.
Инвестициите могат да се разглеждат като частни и публични.
Признакът на разграничение е кой ги извършва - дали държавата или частни
стопански единици. Освен това инвестициите могат да се разглеждат и като
реални и финансови. Реални са тези инвестиции, при които се влагат средства
В техническо оборудване, в запаси, в научни изследвания или за квалификация
на персонала. Покупката на акции, облигации, спестовни сертификати, както
и банковите депозити формират т.нар. финансови инвестиции.
Инвестирането в дълготрайни материални активи е процес на
придобиване на нови дълготрайни активи, разширяване на съществуващите
или повишаване на техническите параметри на използваните материални
дълготрайни активи чрез модернизация и реконструкция. По същество това е
технологично превъоръжаване на действащите дълготрайни материални
активи в отделните дейности на кооперацията. Влагането на средства
(инвестирането) в посочените направления формира следните реални
проявления на инвестиционния процес:
-Ново строителство - включва изграждането на стопански обекти
със самостоятелно предназначение за производствена или за търговска
дейност. Тези обекти се строят по предварително утвърдена проекто-сметна
документация.
- Разширение на материалната база - обхваща развитието на
съществуващите обекти. На практика това е изграждане на нови цехове или
работници към вече съществуващи промишлени обекти или нови магазини,
заведения или складове за търговската мрежа в съществуващото и използвано
складово стопанство.
- Модернизация на дълготрайните материални активи -
представлява частично усъвършенстване на определени елементи на
съществуващата и използвана материална база, без при това да се изменят
предназначението и основните технически параметри на активната част на
дълготрайните материални активи (машини, съоръжения, предавателни
устройства, транспортни средства и др.).
- Реконструкция - представлява инвестиции, при които се
осъществява коренно преустройство на възли, детайли или агрегати на
основните елементи на използваните машини и съоръжения.
- Техническо превъоръжаване - това са инвестиции, при които се
подменят физически и морално износени дълготрайни материални активи.
Целта е повишаване на техническото и технологичното равнище на дадена
дейност и върху тази основа - повишаване на конкурентоспособността й на
стоковия пазар.
Инвестирането в дълготрайни материални активи се осъществява
реално чрез капитално строителство. То се извършва чрез възлагане или по
стопански начин. Когато капиталното строителство се осъществява чрез
възлагане (на строителна фирма), в инвестиционния процес вземат участие:
инвеститор, главен проектант, главен изпълнител, подизпълнители, главен
доставчик.
Инвеститор - това е кооперацията (или организацията), която
непосредствено финансира със собствени средства, с кредити или с безвъзмездно
предоставени й парични средства капиталното строителство Инвеститорът
сключва договори за задълженията и правата на всички останали участници в
инвестиционния процес.
Главен проектант - организацията, осъществила цялостното
проучване и проектиране на обектите въз основа на сключения с инвеститора

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 юли 2017 в 16:29 ученик на 23 години от София - 002 АЕГ "Томас Джеферсън", випуск 2013
12 апр 2017 в 20:51 студент на 34 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, факулетет - Дистанционно, випуск 2018
29 авг 2016 в 17:53 в момента не учи на 59 години от София
11 мар 2015 в 00:18 студентка на 54 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
на тема: „ Да предположим, че има наложен таван на цената на дадена стока и той е под нейното равновесно равнище. Обяснете влиянието на ценовия таван върху търсенето и предлагането на тази стока
добавена от cvetelinalutashka 13.05.2013
0
12
Подобни материали
 

Инфлацията в България

25 мар 2008
·
276
·
5
·
625
·
168
·
32

През първото тримесечие на 2006-та година, поради промените свързани с акциза върху цигарите, инфлацията на годишна база се повишава до 7.7-7.8%...
 

Парична политика

15 ное 2008
·
82
·
3
·
334
·
39
·
16
·
1

В икономическата политика се възприема като аксиома, че повишаването на общественото благосъстояние, което се проявява в ръста на заетостта и на жизнения стандарт, е основна цел на политиката...
 

Доклад за извършена оценка на риска

15 окт 2009
·
149
·
5
·
731
·
300
·
41

Извършена е оценка на риска на работното място за УДВГД Пловдив...
 

Оценка на риска на работното място

14 мар 2011
·
117
·
10
·
467
·
217
·
64

В презентацията е описано какво представлява рискът на работното място, какво е оценка на риска, как и защо се прави, каква е нейната цел....
 

Фирма за недвижими имоти

21 апр 2009
·
272
·
5
·
1,327
·
330
·
45

Организация и работа на фирма за недвижими имоти на територията на България...
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по икономика за мениджъри
професионален тест по Икономика за
Тестът съдържа 27 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи дисциплината, така и за всички потребители, интересуващи се тясно от материята. Разисква приходи-разходи, възвръщаемост, фирми-съвършени конкуренти, финансови криви, приходи, олигопол и други.
(Труден)
27
11
1
17 мин
10.11.2016
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
34
4
8 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по икономика

Финансиране на кооперации

Материал № 111907, от 16 мар 2008
Свален: 190 пъти
Прегледан: 104 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 33
Брой думи: 7,529
Брой символи: 67,671

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансиране на кооперации"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Боян Меразов
преподава по Икономика
в град Пловдив
с опит от  2 години
118

Йоана Лазарова
преподава по Икономика
в град Плевен
319 60

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения