Големина на текста:
2.Икон-с-ма за динамично
съгласуване на потреб. и
ресурси:
*С-мата на икон.изразява
структурата и организацията на
обществото.Тя представлява
съвкупност от свързани и
взаимодопълващи се дейности на
производители и потребители на
блага и услуги.С-мата на икон.е
част от с-мата на обществото
подобни на други негови с-
ми.Това което я отличава от тях е
нейната специфика и важност по
отношение на останалите
обществени с-ми.С-мата на
икон.е основата върху която те се
развиват и от нейното състояние
до голяма степен зависи
състоянието и дейноста на
всички останали с-ми.Основния
смисъл на икон.е
преобразуването на ресурсите в
продукция,респективно нейното
разпределение,размяна и
потребление при които хората се
стремят с миним.р-ди и
миним.ресурси да постигнат
макс.резултат,въз основа на
избор на алтернативни
варианти.*Съвкупността на
човеш.потербности надвишава
произв.възможности независимо
от големия напредък в
общественото производство.Това
поражда един от най-сериозните
проблеми в икон.свързан с
недостиг на блага.Потребностит е
на хората са
безгранични.Постоянно се
увеличават и разнообразяват на
фона на ограничените
възможности за тяхното
задоволяване,което налага
постоянно да се работи за
разрешаване на това
противоречие.Абсолютната
потребителна сила като правило
превишава възможностите на
производството.Това произтича
от действието на закона за
оскъдността.
3.Потербности-същност и
видове-За да съществува всеки
един индивид или икон.субект
трябва да потребява,задоволява
определени свои нужди чрез
определени блага създадени в
процеса на
производството.Икон.субекти са
основните единици в икон.анализ
които извършват действия
свързани с
произв.,разпределение,размяна и
потребление.В микроик.анализ
основните икон.субекти
са:индивидите,домакинствата,фи
рмите.Тъй като твърде малка част
от потребностите могат да бъдат
задоволени с блага получени от
природата,хората.Индивидите са
принудени да
произвеждат.Потребностите
играят изключително важно
значение,тъй като от една страна
те са причина за развитие и
възникване на различни видове
производства ,а от друга страна
от степента на задоволяване на
потребностите се определя
поведението на
икон.субекти.*Съществува
огромно многообразие в
потребностите.Освен това
потребностите постоянно се
развиват,разнообразаяват
.Можем да твърдим,че степента
на развитие на потребностите е
белег характеристика за цялото
общество многообразието в
потребностите дава възможност
да бъдат направени различни
класификации.На 1-во място
потреб.могат да бъдат
разглеждани по род.Те могат да
бъдат
лични,индивидуални,колективни,
обществени.На 2-ро по своето
предназнаение могат да бъдат
преки,косвени.На 3-то могат да
бъдат първични и вторчни,икон.и
неикон.,текущи и
бъдещи,материални и
нематериални.
4.Благо,продукт и стока-Благо-
потребностите на индивидите се
задоволяват чрез различни с-ва за
които е прието най-общо да се
наричат блага.С др.думи благо
представлява всяко нещо което е
в състояние да задоволи
опред.чов.потребност.От тази
гледна точка благата могат да
бъдат най-различни:материални
или нематериални;свободни и
икономически.Свободни
наричаме благата които са в
достатъчно количество за
задоволяване на всички
потребители поради което не се
налага да се търси начин за
тяхното
разпределение.Обикновено тези
блага се получават на готово от
природата,за тяхното произв.не
се правят разходи поради което
те нямат цена.*Продукт-
представлява благо,което е
резултат на човешки
труд.Причината за да
съществуват продуктите е твърде
малкото количество блага,които
хората могат да получават в
готов вид от природата.За да
задоволяват постоянно
нарастващите си потребности
хората са принудени постоянно
да произвеждат блага.Всички
продукти са блага,но не всички
блага са продукти.*Стока-е
продукт предназначен за
размяна.За да се превърне дадено
нещо в стока,то трябва да
отговаря на 3 условия:1-во-е да
бъде благо;2-ро условие да бъде
продукт:3-то да бъде
предназначено за размяна.Това
означава благото да не бъде
използвано за лично
потребление,а за чуждо
обществено потребение.Освен
това придобиването и
потреблението на този продукт
да бъде чрез покупно-
продажба,да бъде резултат на
пазарна размяна.Изпълнението на
трите условия едновременно
правят възможно превръщането
на благо в стока.
5.Същност и функции на
парите-От теор.гледна точка
парите са една от най-важните
икон.категории,които оказват
огромно влияние в/у развитието
на икон.,а от там в/у живота на
всички икон.субекти.Не
съществува единно определение
за пари.Парите се определят и
като икон.категория и като
елемент на пазарния механизъм и
като техн.средство за размяна на
стоките.Парите възникват и се
обособяват в 4етапа:1)проста
стокова размяна-на лице са само
две стоки.2)сложна или разгъната
стокова размяна.3)еквивалентна
форма на стоковата
размяна.4)парична форма на
стоковата размяна при която
ролята на еквивалент на пари се
изпънява само от сребро и
злато.*Съществуват различни
видове пари-1)Пълноценни или
стокови пари-това са пари,които
имат стойност.Голямото
предимство на тези пари е,че
отговарят на стойността си,но
недостатъчно на тези пари е,че
трудно се оперират.Те във входа
на обръщението се
изхабяват.2)Непълноценни
пари(книжни пари)-това са пари
без стойност;използват се поради
удобството и заради това,че не се
изхабяват.Най-голямо
неудобство-те се влияят от
инфлация.3)Кредитни пари-това
са запис на
заповед,чекове.полици,електронн
и пари.
7.Типове икон.с-ми-1)икон.с-ма
от традицонен тип-този тип с-ма
е била характерна за малки
затворени общности ,при което са
изразени роднински
връзки.Общността се управлява
от 1лице,собствеността е
обща,индивидуалнна собственост
е била силно ограничена в
рамките на вещи за лично
ползване.Разпределението на
труда е било толкова по
дейности,толкова по възраст и
пол.2)Пазарна икономика-ик.от
пазарен тип.роизв.е на
значително по-високо равнище.В
резултат на разпределение на
труда и специализацията на пр-
вото,става отделяне на
производителите в резултат на
което всеки произв.специализира
в производство само на дадена
стока или дори само на част от
нея.В резултат се повишава
значително произв.на
труд,количество и
разнообразието от
стоки.3)Централно-управлявана
икон.-икон.субект,който
изпълнява ръководна роля-това е
държавата Основната форма на
собственост е обществената
форма,липсва разнообр.във
фирмте на собственост.Личната
собственост е ограничена,но не и
за пр-во.Ролята на пазара като
регулатор е силно
ограничена,това важи и за
елементите.4)Икон.от смесен
тип-този модел вкл.х-ки,както
планово упр.икон.форми на
държ.регулиране с характерни
черти на пазарен тип икон.Този
модел се налага по един
естествен начин,тъй като
съчетава
гъвкавостта,адаптивността на
паз.регулиране със стабилността
и плановостта на
държ.регулиране.По този начин
да съчетава най-добрите
характеристики на 2икон.,което
позволява да се изяват след
политически черти.
9.Търсене на блага-Под търсене
се разбира всяка една дейност на
икон.субект насочена към
придобиване на опрд.блага с цел
потребление.За микроик.анализ
значение има търсенето на онова
търсене на блага,което е
опосредствено от
пазара.Различаваме различни
видове:1)Индивидуално-пазарно
търсене-количеството отдадено
благо,което даден икон.субект
търси да закупи при опр.цена в
опр.момент на пр-во.Отнася се
само за една стока,само от един
потребител в
опред.момент.2)Групово-
количвство от дадена стока,което
всички потребители на даден
пазар търсят при опр.цена в
даден момент.3)Съвкупно
търсене на всички стоки от
всички потребители
10.Стоково предлагане-
Количеството от дадена
стока,която производителите
могат да предложат на пазара при
опр.цена в опр.момент.Стоковото
предназначение зависи от
мн.фактори:-цената-съществува
права зависимост м/у цената и
предлагане.Тази пол.зависимост
намира израз в закона за
предлагането.От тази гл.точка
можем да кажем,че S=f(p) ф-ция
на цената;-цените на др.стоки-
увеличението на цената на
др.стоки води до намаляване на
предлаганата стока.Нарастването
на цената на др.стока ще осигури
по-висока печалба и по-голяма
възвръщаемост на капитала
вложен в пр-вото на другата
стока.Това става причина за
отличаване на част от капиталите
използвани за пр-вото на дадена
стока,към пр-вото на
др.стока,която за момента
осигурява по-висока печалба.
11.Еластичност на търсенето и
предлагането-Еласт.на
търсенето-изразява процентното
изменение в търсенето спрямо
процентното изменение в дадена
променлива на функцията
търсене.
Ep=(?Q:Q):(?P:P)
Ep>1-еластично търсене;
Ep<1-нееластично;
Ep=1-симетрично;
Кръстосана ценова еластичност-
измерва изменението на
търсеното количество под
влияние на коеф.на
еластичността:
Kked=(?Q:Q*100):(?P:P*100)
Eластичност на търсенето спрямо
дохода-относително изменения
на търсеното количество спрямо
отн.изменения на дохода:
Ex=(?Q:?Y)*Y:Q;
Еласт.на предлагането-изразява
процентното изменение на
предлаганото колич.спрямо
процентното изменение на дадена
променлива на функц.на
предлагането.
12.Пазарно равновесие-
Отразява компексното
въздействие на силите на
търсенето и предлагането в/у
пазара.Паз.равновесие е такава
ситуация на пазара,при която е
налице изравняване на
предлагането кол.стока с
търсенето на такова при опр.цена
в даден момент.В резултат на
съвпадението на търсенето и
предлагането се изравняват
интересите на продавачи и
купувачи в резултат
сеформирмира т.нар.равновесна
цена,при която стоката се
продава.Тази цена задоволява
паз.субекти,реализацията на
стоката протича без проблем
поради,което никой от
паз.субекти няма интерес да
промени ситуацията.*Видове
паз.равновесие-Силно влияние
в/у паз.равновесие оказва и
времето,т.нар.времеви
фактор.Обикновеноинтересите на
потребителите се изменят по-
бързо,по-динамично като
предизвикват значителни
промени на производителя с
необходимо време да реагират на
тези промени и то колкото по-
големи са промените толкова по-
продължителен е
периода.Различаваме няколко
вида паз.равновесие:1)Текущо
или моментно-в този случай
периода е най-
кратък.2)Краткосрочно-при него
времето за реакция на произв.е
малко продължително.3)Дълъг
период от време-позволява
производителите да увеличат и
колич.на капитала,могат да
направят и допълнителни
инвестиции.В резулатат на
предлагането на дадена стока
нараства с най-голям обем.
13.Същност на потребителски
избор-
Произв.->Разпр.->Разм.->Потреб
.То е последната фаза на процеса
на общес.пр-во.Тя играе важна
роля за неговото успешно
завършване и
непрекъснатост.Значението на
потреб.може да се разглежда в
няколко аспекта:1)В резултат на
потреб.става реализация на
произв.стоки и възстановяване на
направените произв.р/ди,което и
дава възмижност те да започнат
нов цикъл на пр-во,което пак
прави процеса на пр-вото
непрекъснат.2)В резултат на
потреб.се задоволяват потреб.на
отд.субекти в частност това са
отд.индивиди в резултат на това
се осигурява
възпроизводството.3)От
потр.зависи поведението на
икон.субекти,тяхната мотивация
на труд.Потреб.е свързано и с
т.нар.потреб.избор,което озн.,че
при задоволяване на своите
потреб.потребителя е принуден
да прави избор да избира м/у
няколко алтернативни варианта с
какви блага ще задоволи своите
птребности.Този избор се налага
от няколко
фактора:1)оскъдността на
благата;2)неограничеността на
потребностите;3)ограниченост на
доходите.Тези фактори налагат
на икон.субекти избор в резултат
на който те формират и
съответното си поведение.В
икон.теория поведението
наложено от потреб.избор се
нарича рационално поведение-
това е определено от съставката
м/у ползите и загубите от дадена
действие.Икон.субекти се
придържат винаги към действия в
резултат на коитоползите
повишават загубите.Ако се
абстрахираме от конкретните
особености на потреб.или
произв.това по което те си
приличат е тяхното
рац.поведение.
14.Видове полезност-
Потребителите се различават по
м/у си,по характера,по
величината,по особеностите на
своето потребление,но има
определени характеристики по
които всички потребители
независимо от своите различия си
приличат.Това дава възможност
да се изследва и да се прогнозира
поведението на
икон.субекти.Характерни черти
са:-потреб.разполага с пълна
пазарна информ.Той е наясно
относно целите на
стоките,количествата и
качествата;-потреб.е наясно с
важността на своите
потребности,което му позволява
да ги подрежда;-потреб.разполага
с ограничен доход;-икон.субекти
се стремят винаги да получат
максимална съвкупна полезност в
размките на своя доход.Това
озн.че ще се насочват към
потреб.на онова благо,което носи
потр.най-голям прираст в общата
му полезност.*Видове полезност-
полезноста изобщо се изразява
във възможността на дадено
благо да задоволи опред.човешка
потребност.:*индивидуална
полезност-
Това е полезността само на една
единица от дадено благо;-обща
полезност-полезността,която
потреб.получава от всички
потребени части от дадено
благо;-пределна-това е
полезността на последната
единица от потреб.блага;-
съвкупна-това е сумата от
полезностите на всички
блага,които потреб.може да
потреби в рамките на своя доход;
16.Ординален подход.Крива на
безразличието:Орд.подход има
за цел да определи
полезността,която получава
индивидуалния потр-тел.За
разлика от кардиналния
подход,целта тук е не да се полчи
точно кол.оценка,а да се даде
макс.съвкупна полезност,която
потреб.може да получи от
потреб.на 2 или повече блага в
рамките на разполагаемия
доход.На базата на сравняване на
полезностите на 2 или повече
блага.Основно средство при
анализа на потр.поведение е
кривата на безразличието.Това е
1модел,който изразява
съвкупната полезност,която
даден потр-тел може да получи в
комбинации на 2блага при
опр.цена в рамките на своя
доход.Комб.м/у 2те блага могат
да бъдат безкрайно много,тъй
като те изразяват различието в
потребностите
17.Бюджетно огрничение на
потребителя-Величината на
съвкупната полезност,която ще
получи даден потреб.зависи не
само от комбинацията
блага,които той използва,но и от
средствата и от дохода,с който
той разполага и цените на
благата.Ако приемем,че цените
на благата са
неизменни,величината на
полезността ще зависи от размера
на дохода.Колкото по-голям е
дохода,толкова по-висока ще е
равнището на потреблението.Ако
бюджета на потребителя се
увеличи при неизменни цени,това
ще доведе до нарастване на
неговите възможности за
потребление.
18.Ефект на дохода и ефект на
заместването-Бюджетното
ограничение на потребителя
зависи от 2фактора-размера на
дохода от равнището на цените
на стоките.Обикновено дохода се
променя мн.по-бавно от колкото
равнището на цените по
динамична роля на цените.При
фиксиран доход промяната в
цените води до проявление на
2ефекта:ефект на заместването-
той наблюдава когато цената на
дадена стока расте в резултат на
това се нарушава
потребителското равновесие.За
да запази равновесието,потреб. се
насочва към потреб. на др.стока с
подобна полезност,но с по-
нисък,което би му дал
възможност да запази
съвк.полезност в рамките на
неизмения си доход.Този ефект
се нар.”ефект на
заместването”.Ако цената на
стоката спада при фиксиран
доход довежда до нарастване на
реалния доход и нарастване на
потреб.на стоката,чиято цена е
спаднала.Този ефект е наречен
„ефект на дохода”.Номинален
наричаме,дохода изразен в
пари,който получава
икон.субект.Реален е
количеството стоки,които може
да закупи субекта със своя
номинален доход.Намаляването
на цените води до увеличаване на
дохода и обратно.Ако цените на
стоките се увеличат с темп по-
висок от темпа на нарастването
на дохода,тогава ще имаме
нарастване на номиналния и
намаляване на реалния.
19.Производство,произв.метод
и функция-Кръгооборота на
капитала може да се раздели на
3фази:1)на покупка-тя се
извършва на пазара в резултат,на
което кап-ла от парична форма
преминава в стокова;2)на
производство-капитала
преминава от сферата на
обръщение в сферата на пр-
вото,където се извършват
необходимите
техн.образования;3)на
реализация-преминава в сферата
на обръщението.Капитала
променя своята форма от стокова
в парична.*При своето движение
капитала се
изхабява.Изхабяването е естесвен
процес в резултат на който
основния капитал губи част от
своите свойства.Обикновено
изхабяването е резултат на пр-
вото,но изхаб.може да настъпи в
резултат на природно-
климатични и др.сили дори и
когато капитала не функционира.
20.Краткоср.приспособяване на
производството-При
краткоср.приспособ.състава,разм
ера на капитала е фиксиран и
единствения фактор,с който може
да борави производителя е
трудът.За да се проследи
зависимостта м/у обема на
произв.продукция и количеството
на вложения труд се въвеждат
няколко основни понятия:-общ
продукт на труда-и показва какво
е общото количество на
продукцията(TPL);-среден
продукт на труда(APL)-
показва какво колич.продукция
се пада на един работник
APL=Q/L.Този показател показва
производителността на труда на
1работник;-пределен-показва
какъв е прираста в общия
продукт в резултат на нарастване
на броя на наетите работници.
22.Дългосрочно
приспособяване на пр-вото към
пазара-Това приспособяване на
произв.се налага поради факта,че
желанията на потреб.изразени в
потребителското търсене се
променят значително по-бързо в
сравнение с възможностите на
произв.да променят обема и вида
на произвежд.прод.Когато е на
лице трайна промяна в
потреб.търсене произв.се стремят
да нагодят своето произв.към
тези промени,което обаче може
да стане за един значително по-
дълъг период от
време.*Изоквантата е крива
съставена от множество
точки,които изразяват различни
възможни комбинации м/у труд и
капитал в резултат на който се
получава едно и също количество
продукция.Тези криви имат
някои характерни черти:винаги
са със отриц.наклон тъй като
показват с колко части капитала
трябва да бъде намален и заменен
с труд за да не се промени
колич.на
произв.продукция.MRTS=?K/?L-
това съотношение зависи от
пределната произв.съответност
на труда и
капитала.Производителя ще се
насочи към използване на повече
капитал и труд.В зависимост от
това кой от двата фактора на
произв.има по-голяма пределна
норма.В зависимост от това
пределната норма на техн.
Заместване може да заема
различни стойности.-Изоквантите
са строго индивидуални,те
показват комбинациите от труд и
капитал,с които може да се
произведе дадено количество
продукция.-Разположението на
изоквантата спрямо
кординатното начало зависи от
количеството на продукцията
25.Същност и видове
произв.разходи-Произ-вото на
всяко благо е свързано с опред.
р/ди.За произв.на благата се
използват различни
ресурси.Р/дите на ресурси за
даден вид продукция най-общо се
наричат производ. р/ди.Те са част
от капитала,който производителя
инвестира за да създаде единица
стока.Във входа на произв.се
правят различни р/ди,които
формират ст/ста на дадената
продукция и се възстановяват
след реализацията на тази
продукция,която позволява на
производителя да започне нов
цикъл.Различаваме множество
произв.р/ди.Те биват общи и
специфични р/ди.Според
др.класификация биват :явни
р/ди,които фирмата прави за
закупуване на ресурси,които тя
не притежава;скрити р/ди които
фирмата прави за ресурси,които
тя притежава;невъзвратими-
р/ди,които фирмата е направила
във връзка с дадено
произв.Р/дите се различават и по
това как техния размер зависи и
се определя от колич.на
произв.продукция.От тази
гл.точка р/дите биват няолко
вида:постоянни-наричат се
така,защото размерът на тези р/ди
не зависи от колич.на
произв.р/ди.С увеличаването на
обема на произв.продукция
колич.на фиксираните р/ди
постоянно намалява.-променливи
р/ди-р/ди чиято величина
нараства с увеличаването на
колич.произв.продукция.-
съвкупни р/ди-представляват
сума от постояните и
променливите р/ди;-средни р/ди-
показват като цяло каква част от
дадения вид разход се пада на
единица произв.продукция.-
средни променливи и пределни
р/ди.
26.Миним.на произв.р/ди за
кратък срок-Кр.срок наричаме
срока,с който разполага даден
про-тел за да адаптира своето пр-
во към изискванията на
пазара.Обикн.в отнош.произв-
потр-тел мн.по-бързо се променят
желанията и изискванията на
потреб.В кр.срок той не е в
състояние,няма време да променя
обема и струк. на ка-ла.с които
той произвежда.Той може да
оперира само в размера на
труда.За това се счита,че в
кр.аспект К е фиксиран фактор,а
е1ствения променлив фактор е
L.Кол.на пр-ция е в зависимост
от бр. на работниците.С
др.думи.пр-теля трябва да реши в
кр.период с какъв р/д на труд
трябва да произвежда ,до кога
трябва да назначава работници.
27.Миним.на производствените
р/ди в дълъг период-Дългия
период се характеризира с това,че
всички фактори са
променливи.Това озн.че
произв.има достатъчно време да
реагира на промените,които са
настъпили на пазара,като той
може да увеличи не само
колич.на труда,но и промени в
структурата и обема на
капитала,да промени орг.на
произв.Прои-теля трябва да реши
как дадено колич.продукция да
бъде произведено с миним.р/ди и
обратното-как да произведе
максимум продукция.Какъв
вариант за про-во ще използва
пр-теля зависи от:-колич.,която
се търси на пазара;-от
финансовите възможности;-от
цената на факторите;За да се
определи оптималния вариант за
производство на пр-теля трябва
да се изследва зависимостта м/у
възможните комбинации от
фактори на пр-во,които при
определена цена биха били
включени в бюджета на пр-
теля.Когато пр-теля трябва да
избира комбинацията м/у труд-
капитал той ще изхожда от това
каква пределна производителност
му носи единия или другия
фактор.
28.П/ди и д/ди на предпр.като
стопански субект-Проблема с
п/ди и д/ди е от съществено
значение за нормалното функц.на
една фирма.Това са
парич.постъпления,които
осигуряват функциониране и
дейността на фир-та,тъй като от 1
страна постъпващите парич.с/ва
дават възможност на фир-та да
закупува необходимите
суровини,матер. и горива.От
др.страна да наема
необх.работници и 3-та страна да
прави инвестиции за
разширяване на своето пр-ствои
осъвършенстване на физически
капитал.От тази гл.точка фирмата
е заинтересована да получава
микс.парични
постъпления.Трябва да
отбележи,че когато говорим за
парич.постъпления трябва да
правим разлика м/у пр/ди и
д/ди.Общото м/у тях е,че и в
двата случая става въпрос за
пари.Разликата м/у тях са по
съществени.По обхватното
понятие е прихода.Прихода
наричаме целият паричен
поток,който фирмата получава от
всички възможни източници,дори
случайни.Докато дохода са
парич.постъпления получени с/у
използване на
опред.производствен фактор.От
тази гл.точка п/дите се
различават както колич.така и
качеств.от д/да.Колич.се
различават,защото п/да означава
сума съвкупна от
д/да.Качест.разлика се състои в
многообр.на източниците от
които се формират на
икон.субекти.*Видове п/ди-
общ,среден и пределен.*Видове
д/ди-според класиците-д/д от
труд,д/ди от собствености.Според
неокл.-
раб.заплата,лихва,рента.Според
начина по който се присвояват-
постоянни или непостоянни.
31.Печалба и загуба на
фирмата-Наред със стоката и
цената,печалбата
е една от на-важните
ик.категории,които
характеризират функционорането
на фирмата.Печалбата играе
изключителна важна роля в
пазар.механизъм.Важността на
печалбата може да бъде
разгледано в няколко аспекта:-
печалбата осигурява
възвръщаемост на труда на
предприемача и това го задържа в
бизнеса.Освен това наличието на
печалба показва,че и възвръщ.на
останалите фактори на произв.е
на лице и това гарантира
нормално функц.на фирмата;-
печалбата дава възможност на
фирмата да се развива,тъй като тя
е един ое основните източници за
инвестиции,за самофинансиране
благодарение,на който фирмата
може да
разширява,разнообразява и да
усъвършенства своята дейност.-
печалбата е основния стимул за
организиране и развитие на
дадено пр-ство,за неговото
разширяване или прекратяване.В
резултат на получаване на
печалбта в различни сектори на
икономиката се осъществява
движение на капитала и
раб.сила,чрез което се реализира
и самото паз.регулиране.*Видове
печалба.От гл.точка на
произв.печалба бива нормална и
икономическа.Нормална-е
възвр.на р/да на предпр.труд,а
икономическа-се получава тогава
когато в резултат на различни
подобрения съвкуп.п/ди започват
трайно да надвишава
съвк.р/ди.*От сч.гл.точка-
сч.печалба,конюнктутна и
структурна печалба.
32.Фирмите-осн.ик.субекти в
сферата на пр-ство-Фирм.
представляват осн. елемент от
структурата на съвремената ик.
от ефективността на тяхното
функц. и цялото нац.
стопанство.Фир. може да се
дефинира като произв.стопански
и соц.обособена 1ца,в която се
извършват сложни процеси по
създаване на готов продукт за
задов. на общ.потребности и
получаване на печ..*Видове ф-
ми-съществува голямо
многоо.,което дава възможност
да бъдат направени различни
класиф.:1)С-д собствеността на
кап-ла фирм. биват-
частни,държ.,общински,смесени
на различни
общ.организации.2)С-д
големината на кап-ла-
малки,средни и големи:3)С-д
организационата форма-
ЕТ,АД,ООД:4)Според предмета
на дейн.-
промишлени,строителни,финансо
ви,транспортни.
33.Функц.структура и среда на
функц.на фирмата-Фирмата
представлява сложна
многозвенна с-ма,в която
съществуват множество
хоризонтални и йерархични
връзки,които определят и
изразяват нейното
функциониране .На тази база
можем да говорим за
функц.структура на фирмата.Тя
представлява съвкупност от
функции,които в своята
съвкупност изразяват
функционирането на
фирмата.Във функц.сфера на
фирмата се включват функции на
управление.Тези ф-ции се
опред.от цените на фирмата и се
реализират от предприемача.На
2-ро място логистични ф-ции-ф-
ции свързани с управлението на
стоковите и матер.потоци от
пазара към фирмата и обратно.На
3-то място произв.ф-ции-всички
ф-ции свързани със създаване на
готовия продукт.Те са свързани с
орган.на труда ,орган.на пр-
ство,използване на ресурсите.От
тях до голяма степен зависи
ефективността от
функционирането на самата
фирма;На 4-то място функции по
реалзация-всички функции
свързани с реализацията на
готовия продукт.Тук отнасяме
търговията на пазара,поддържане
на пазарите,намиране на нови
пазари,подържане на връзки с
потребителите.
24.Икономии и загуби от
мащаба на пр-вото-
Възвръщаемост от мащаба на пр-
вото-е зависимостта м/у
процентното изменение на
продукцията и процентното
изменение в използването на
ресурсите,когато
производствените ресурси се
изменят в еднакви
пропорции.Последиците от нея се
определят с формулата:
V=?Q:Q*100/?K+L/K+L*100
V-коефицент на възвръщаемост;
?Q-количество продукция в
резултат от прираста на
ресурсите;
Q-количество продукция при
преходно равнище на ресурсите;
?K+L-прираст на ресурсите;
K+L-обем на ресурсите в
базисния период;
Коефицентът може да приеме 3
значения:
-неизменнна възвръщаемост-
р/дите за 1ца продукция остават
неизменни;
-икономии от мащаба;
-загуби от мащаба.
36.Същност и функции на
конкуренцията-В широк
смисъл-е специфично поведение
на взаимодействие на
съперничество м/у ик.агенти,при
което всеки участник в нея се
стреми заедно с останалите или
независимо от тях да реализира
интерсите си.В тесен смисъл-
присъствие на различен брой
продавачи и купувачи на даден
пазар,който действат независимо
един от друг и на пазара се
предлага или купува ограничено
количество от дадена
стока.*Видове:
-според условията,при които
протича;
-съвършена и несъвършена;
-според мястото на проявление-
вътре и междуотраслова;
-според х-ра си лоялна и
нелоялна;
-според пространствено
териториалния обхват-вътрешна
и външна.
38.Съвършена конкуренция-
Модел на конкуренцията,при
който голям бр. малки и средни
фирми се сравняват помежду си
про пр-во и реализацията на една
и съща еднородна продукция в
условията на свободен достъп на
пазара,мобилност на
произв.фактори и свободен
достъп до
информацията.Условия:
-голям брой независимо
действащи продавачи и купуващи
еднородна стока с малък
относителен дял невлияещ в/у
пазара;
-еднородност на продукцията и
произв.фактори;
-прозрачност и пълна
информираност на
пазара;Предимства-автономност
на пр-во на пазара,адекватно
реагиране на промените в
търсенето и предлагането на
стоки и услуги,рационално
поведение на про-телите и потрб-
те.Недостатъци-предимствата
повлияли(-).
39.Механизъм на
ценообразуването-Става чрез
противопоставян е интересите на
продавачите и купув..Цената има
2аспекта-този на фир-та-
манипулира се с произв.р/ди и
печалбата;този на пазара-за целта
се използват редици подходи:
-П-д на надбавката-към р/ди за
пр-во-налага се,защото при
големия бр.фи-и е свободно
влизане и излизане на отрасъла
силно се затруднява дейността на
отделната фирма.-П-д на
мъртвата точка-свързан е с
зависимостта м/у цената и
колич.продукция.-П-д на нормата
на рентаб..*Пазар.аспект:-На
какво-отговор се дава
подсредством търсенето и
предлагането;-Как-търсим в
произв.р/ди;-За кого-е свързан с
огран.на ресурсите,доход и
печалб.
43.Условия за формиране-В
икон.под чист монпол се разбира
такава паз.структура,при която
само 1фирма е пр-тел и продавач
на даден продукт,който няма
близък заместител.*Видове чист
монопол:
-Естествен-възниква по силата на
обективни обстоятелства и в
основата му лежи икономията от
мащабите на пр-вото,свързана с
владеенето на ункални или
невъзпроизведими природни
ресурси;
-Изкуствени-възниква,когато
държавата съзнателно не се
противопоставя на
обединяването на всички пр-тели
на дадена стока в един.
-Монопсон-форма на орг-ция на
пазара,при която играе роля само
1пот-тел;-Двустранен-
паз.структура,при която има
сключени споразумения м/у 1пр-
тел и 1пот-тел в определен срок.
46.Монополистична
конкуренция-е такава пазарна
струкутура ,при която има
многообразие на стоки всяка
фирма произвежда продукт,който
е близък заместител на
останалите фирми.Тя е
характерна неценова
конкуренция затова се налага
използването на редица основни
понятия:
-По отношение на самия продукт-
осъществява се чрез
рекламата,гаранционният срок
пряко свързан със сервизното
обслужване,опаковката,дизайнът,
марковото име и др.
-По отношение на неговата
реализация-всеки продавач има
своя определена клиянтела,израз
на предпочитане спрямо неговите
продукти.Принципът е,че цената
и качеството на дадена стока
трябва да са достъпни за средния
клиент.
60.Същност и механизъм на
поземлената рента-Това е
възнаграждение,което се
получава от собственика за
прилагане на земята му като
основен
произв.фактор.Класиците я
определят като форма на
ик.реализация на собствеността
в/у земята.Поземлената рента
опред.отнош.му в 3групи
собственици:-Арендатор-
получава д/д под формата на
печалба с/у вложения капитал;-
Собственик-получава
поземлената рента;-Аренда-като
величин се препокрива с
рентата*Неокласиците
разглеждат поз.рента като фак.
д/д,който зависи от количеството
на предлагания доход и цена.Това
приложение на фак.д/д се състои
от 2части:-Трансферният д/д-д/д
получаван за перманентното
ползване на земята:-Ик.рента-д/д
получен от собственика на земята
61.Видове ренти-Монополна
рента-резултат от наличието на
монополизъм при
производството и предлагането
на някои селскостопански
продукти.-Чиста рента-разглежда
се като своеобразен данък,който
поземлените собственици
налагат,арендаторите плащат,а
обществото признава и
компенсира за ограничеността на
земята като специфичен
произ.фактор.-Диференциална
рента-когато еднородни по състав
произв.фактори имат различна
производителност и дават
различни резултати.*Според
класиците:-Разликата м/у
паз.ст/ст на земеделските
стоки,образувана от разходите на
производството в най-лошия
участък и по-ниската
индивидуална ст/ст в средните и
добри участници;-Съчетано
въздействие на природните сили
и капитал в резултат,на което се
намаляват разходите както от
природното въздействие така и от
допълнително вложената единица
капитал;*Според неокласиците-
изходната предпоставка за
анализа на диференцираната
рента като величината е разлика
м/у средните и пределните
разходи

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по микроикономика

Икономическа система за динамично съгласуване на потребители и ресурси. Благо, продукт и стока. Типове икономически системими. Еластичност на търсенето и предлагането. Пазарно равновесие. Потербности - същност и видове...
Изпратен от:
polinakafedjieva
на 2014-03-31
Добавен в:
Пищови
по Микроикономика
Статистика:
74 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Пищови по Микроикономика от Свищов за Студенти несваляни с 4 страници Други от Студенти
 
Домашни по темата на материала
14. „Съвършен пазар” и пазарни деформации – специфика на пазарите на потребителски стоки
добавена от g_geni 11.01.2016
3
27
Подобни материали
 

Казус по микроикономика

19 мар 2006
·
2,280
·
9
·
1,068
·
422
·
4

В таблица 1 са дадени търсените количества от една стока при различни пазарни цени на същата. На базата на тази информация:
 

Еластичност на търсенето и предлагането

27 сеп 2008
·
778
·
8
·
792
·
453

Пазарното търсене проявява различна чувствителност към измененията във факторите, влияещи върху нея. В икономическата теория тя се нарича еластичност. Измерва се посредством коефициент на еластичност, който е мярка на тази чувствителност.
 

Курсова работа по Микроикономика

16 апр 2008
·
725
·
10
·
630
·
357
·
1
·

На пазара на една стока, в течение на определен период са отчетени следните данни за търсените и предлаганите количества при съответните цени...
 

Пределна полезност и пределна стойност

24 фев 2008
·
292
·
4
·
862
·
103

Коментар на статия - “Пределна полезност и пределна стойност” - Камен Миркович.
 

Теми по микроикономика

06 ное 2007
·
1,232
·
23
·
7,433
·
657
·
1

Потребности и потребителско поведение. Благо, продукт и стока. Потребителна стойност (полезност). Стойност и цена на стоката.....
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика за 1-ви курс на тема "Търсене и предлагане"
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Тест по микроикономика за търсенето и предлагането. Съдържа 13 въпроса по темата, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
13
556
1
13.11.2013
Тестове по микроикономика
тематичен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Теста е подходящ за студенти I курс, дисциплина микроикономика на тема: Еластичност на пазарното търсене и пазарното предлагане. Пазарно приспособяване. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
214
1
22.10.2013
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Пищови по микроикономика

Материал № 1086694, от 31 мар 2014
Свален: 74 пъти
Прегледан: 134 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 1,207
Брой символи: 7,036

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по микроикономика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения