Големина на текста:
1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД
ИЗТОЧНИЦИ НА
ТРУД.ПРАВО.
Предмет на Труд.право са опр.
група общ. отношения
свързани с труда. Това изрично
е посочено в разпоредбата на
чл.1 от КТ, където се казва –
този кодекс урежда труд.
отношения м/у раб/служ и
работодателя, както и др.
отношения непосредствено
свързани с тях. Предмет на
регулиране са две групи
обществени отн-я. На 1-во
място труд. Правоотношение,
които възникват при
придоставяне на работната
Сила и полагане на труда.
Отношения непосредствено
свързани с трудовите.Такива
са: Синдикалното сдружаване
на работниците и служителите,
тристранните отношения
отоношението м/у държавата.
Методът на правно
регулиране се характезира с 3
осн.елемента: а/ Начина на
установяване на правата и
задълженията на страните
б/Степента на свобода на
страните да опр. правата и
задълженията си по
индивидуални трудово
правоотн. и да влияе в/у тях.
в/ юрид. положение което
заемат помежду си.
Правата и задълженията на
страните върху всяко 1 труд.
правоотн. се опр.по така
наречената тристепенна скала,
която основно оказва влияние
в/у метод на правно
регулиране.
Правата и задълженията се
опр.по следния начин: от
държавното
законодателство(закони),
от колективното трудово
договаряне, посредством
индив. трудов договор. По
отношение на юрид.
правоотношение, което
страните заемат едно спрямо
друго, може да кажем, че са в
равнопоставеност, като от това
правило има отклонения:
Методът на правно регулиран
използван от ТП е
диспозитивен, т.е метод на
равнопоставеност при който се
отчита спецификите на
регулираните обществените
отклонения.
От понятието източник на
трудовото право разбираме
актове на компетентните
държ.органи приети по
установения от правото ред,
съдържащи общи правила за
поведение, насочени към
регулиране на
Труд.правоотношение.
Труд.право е писано право и се
х-ра с някои специфики:
многобройност на източници,
многостепенност от гл.т на
юрид. сила на актове,
различни субекти, които могат
да издават актове - освен МС
може и от работодателите,
колективно – трудово
договаряне.
Основната класификация на
източниците ги разделя на
вътрешни и международни.
Вътрешните са държавни
източници и източници на
държ. органи, тези източници
имат важна роля и са регулатор
на общественото отношение.
Източници на ТП е
конституцията, закони.,
подзаконови нормативни
актове,които се издават в
изпълнение на законите.
Наредба за раб.
Време,почивките и отпуските.
Наредба №4 за
документите,които са
необходими за скл. На договор
и други.
Недържавни източници са
актове, които се приемат от
органи не принадлежащи на
държавната власт. Такива са
колективните трудови
договори, сключват се м/у
работодателя и синдикалните
организации.
Вътрешни актове на
работодателя - правилник за
вътрешния трудов ред. Х-но за
тези актове е че имат
опр.действие и се прилагат
само по отношение на
работници и служители които
са на трудово правоoтношение
с конкретния работодател.
Актове на органите на
тристранно сътрудничество /
становища изразяващи
съгласуваната воля на
представители на държ.,
представители на синдикалните
организации и предств. На
работодателя./
Международни източници са
Конвенции и международни д-
ри изразяващи трудови
отношения.
2.ТРУДОВО
ПРАВООТНОШЕНИЕ
Трудовото правоотношение
установява юрид.връзка м/у р-
еля или раба/служя, по която
раба/служ се задължава да
предостави работната си сила
на р-ля за изпълнение на
уговорената м/у тях трудова
функция, а р-я се задължава да
осигури безопасни и
здравословни условия на труд и
да заплаща възнаграждение.
Труд.правоотношение е
обществено отн-е,
регламентирано от трудово ПН.
Трудовото правоотн. е сложно,
включва множество права и
задължения. Предмет на
Трудовото правоотн. е
работната сила, която се
престира. Като всяко правоотн.
трудовото има страни, обект,
съдържание и юрид.факти,
които са основание за неговото
възникване, изменение и
прекратяване.
Трудовото правоотн.има личен
х-р, работника трябва лично да
изпълнява трудовата си
функция. Трудовото правоотн.
е двустранно - от насрещни
права и задължения на двете
страни. То е продължаващо се
във времето и възмездно, за
положения труд р-ля заплаща
на раб/служ трудово
възнаграждение
Субектите на труд. правоот.
са раб/служ и работодателя.
Раб/служ е ФЛ, страна по
индив.трудово правоотн.,
което е носител на работна
сила, която престира в полза
на раб-ля. Общото изискване за
придобиване качества е раб/
служ да притежава трудова
дееспособност.Тя се изразява в
способност на лицето да
придобива права и да поема
задължения, свързани с
предоставянето на работна
сила на работодателя, проявява
се с навършването на 16г
възраст. Труд. дееспособност
може да настъпи по-рано, като
лицата, които са навършили
15г. имат възможност да
стъпват в труд.правоотн. но
само за опр.видове работи.
Лица на по-ниска възраст 13-
14г./зависи от пола/ могат да
бъдат ангажирани в артистични
постановки, но при облекчени
усл-я. Винаги, когато ФЛ не е
навършило 16г.се изисква
писмено разрешение от
Инспекцията по труда. Не
могат да встъпват в труд.
правоотношение лица, които
са поставени под запрещение.
Работодател е всяко ФЛ или
ЮЛ или негово поделение,
както и организационно и
икономическо обособено
образувание ,което
самосоятелно наема раб/служ
по труд. правоотношение. са
белезите характерни за
работодателя:
Когато работодателя е ФЛ
изисква се общата гражданска
дееспособност и да не е под
запрещение, когато е ЮЛ се
изисква да е регистрирано по
установения по закона ред.
Работна правоспособност се
изразява във възможността
да се наема чужда работна
сила по труд.правоотношение.
Тя се изразява в
опр.работодателска власт, в
създаването на вътрешни
правила регламентиращи
трудовия процес в конкретното
предприятие и възможността
да се налагат дисциплинарни
наказания.
Съдържанието на
труд.правоотн. включва
съвкупността от правата и
задълженията на страните, то е
сложно по своето съдържание.
Раб /служ има 2
осн.граждански права и
задължения: да предоставя
раб.си сила на раб-я за
изпълнение на опр.трудови
функции и да спазва
установената труд.
дисциплина.
Работодателя също има 2
осн.задължения - осигуряване
на базисни условия, без които
раб./ служ не може да изпълни
трудовата си дейност, да
заплаща труд. възнаграждения
за извършената работа.
Основания за възникване
представляват конкретни ЮФ,
предвидени в трудово -
правните норми с
настъпването, на които се
учредява труд.правоотношение
и предвидените
правопорааждаващи трудови
функции.
КТ регламентира 3
основания :трудов д-р, избор,
конкурс.
Характерно за труд.д-р – При
него е необходимо само
съгласуване волята на двете
страни. При избора и конкурса
основания освен раб./служ и р-
ля участие вземат и други
субекти, а това са комисии за
провеждане на конкурса и
избирателно право
3. ТРУДОВ ДОГОВОР
Труд.д-р е двустранен и
възмезден д-р, по които
едната страна раб/служ
предоставя на друга страна
/раб-л/ своята раб.сила, с/у
които получава трудово
възнаграждение.
Той е най-често срещаното
основание за възникване на
трудово правоотн.
Труд.д-р е двустранен, има
личен характер, има
взаимообвързан х-р,
формален, консенсуален,
счита се за сключен при
съгласие на страните и писмена
форма, има продължаващо се
действие.
Труд.д-р се сключва лично м/у
раб./служ и р-ля, като всяка
една от страните може да поеме
инициативата и да отправи
предложение до отсрещната
страна. Лицето, което желае да
постъпи на работа трябва да
представи на работодателя и
опр.документи, които са в
зависимост от хра на работата,
регламентирани са в Наредба
№4 - лична карта, Док. за
придобито образование, Док. за
стаж по специалността, Док.за
мед.преглед, Свидетелство за
съдимост, Разрешение от
инспекцията по труда, ако
лицето не е навършило 16 г.
При постъпване на работа
раб./служ. трябва да представи
трудовата си книжка. Тя е
официален документ,
удостоверяващ трудовата
дейност на раб./служ. Ако
лицето постъпва за 1-ви път на
работа, р-ля е задължен в 5
дневен срок да го снабди с
такава за своя сметка.
Труд.договор се сключва в
писменна форма, преди
постъпване на раб./служ. на
работа. По този начин се
забранява на р-ля да допуска
лица, които нямат сключен
писмен труд. договор.
Моментът на сключване на д-
ра се приема датата на неговото
подписване. Р-ля е длъжен в 3
дневен срок след подписване
или изменение и в 7 дневен
срок от прекратяването да
изпрати уведомление до НАП.
Раб/служ е длъжен да постъпи
на работа в 7 дневен срок от
получаването на екземпляр от
сключения Труд.д-р. Страните
могат да предвидят и друг срок
за постъпване на работа.
Съдържанието на труд. д-р
обхваща правата и
задълженията на страните по
него.С/д начина на формиране
и източника им съдържанието
се разделя на 2 групи:
-законоустановено и договорно
установено
Законоустановено включва
права и задължения на
страните когато са установени
в КТ и др. подзаконви
актове.То не може да бъде
променяно от страните.
Договорено установено
съдърж. се подразделя на
допълнително и необходимо.
Страните ако не постигнат
съгласие договорът се счита за
недействителен.
4. ВИДОВЕ ТРУДОВИ
ДОГОВОРИ.
Най-популярната
класификация разделя труд. д-и
с/д времетраенето - Безсрочни
и срочн).
Безсрочният трудов д-р не
съдържа клаузата срок. Ако
страните не са предвидили
клауза, се приема, че д-ра е
безсрочен. КТ съдържа
забрана според, която
безсрочен трудов д-р не може
да се превръща в срочен, освен
с изричното желание на
раб/служ и то само заявено в
писмена форма.
Срочните са такива при които
времетраенето е ограничено.
Предварително страните може
да са опр.срока или действието
на д-ра да е поставено в
зависимост от някакво бъдещо
събитие независимо от волята
на раб/служ или р-ля. В този
случай срокът е определяем.
Срочните труд. д-ри са няколко
разновидности: Трудов д-р за
опр.срок, не може да бъде по-
дълъг от 3 години. Труд.д-р за
опр.срок се преобразува в
безсрочен, когато има
действителен труд. д-р за
опр.срок, когато е изтекъл
срокът на д-ра и раб/служ да е
продължил да работи 5 или
повече раб.дни след изтичане
срока на договора. Времето
през което е работил раб/служ
след изтичане на срока да няма
направено писмено възражение
от страна на р-ля за това, че
раб/служ изпълнява
длъжността. Длъжността да е
свободна. Не е необходимо да
се сключва нов трудов д-р за
неопр.време, а този който е
действал до момента се
трансформира в безсрочен.
Трудов договор за извършване
на опр.работа - При този вид
д-ри срокът е определяем,
зависи от естеството на работа
и от нейния обем. След като се
изпълни работата, явяваща се
предмет на договора, той се
прекратява.
Труд. д-р за заместване на
отсъстващ раб/служ - при
този вид е че лицето с което се
сключва д-р трябва да отговаря
на изискванията за длъжността.
Срокът на договорът е
определяем. За да бъде
сключен трудов д-р се изисква
титулярят да отсъства
продължителен период. В д-ра
страните посочват, че
действията му се прекратяват
със завръщане на работа на
заместващия служител.
Трудовия д-р за работа на
длъжност, която се заема с
конкурс има временен х-р и се
прилага в случаите когато е
нормативно изискване
длъжността да се заеме въз
основа на конкурс, но поради
разл. причини конкурса е
приключил
неуспешно.Времетраенето на
този д-р е до приемането на
длъжността въз основа на
конкурс.
Трудовия договор със срок за
изпитване има за цел да
провери годността на
раб/служ, да изпълнява
длъжността за която
кандидатства или раб/служ.
желае да се увери, че
съоветната длъжност е
подходяща за него. Предвид
тези цели труд.д-р със срок за
изпитване, клаузата срок може
да е в полза на раб./служ, само
на р-ля или в полза и на двете
страни. Максималната
продължителност на срока е 6
месеца.
За една и съща работа, в едно и
също предприятие труд. д-р със
срок на изпитване може да се
сключи само веднъж. Клаузата
срок на изпитване дава
възможност на тази страна в
чиято полза е предвиден срок
да го прекрати, без
предизвестие и обяснение.
Ако при сключване на д-ра
страните не са посочили към
какъв вид д-р се сключва се
приема, че след изтичането на
срока на изпитване се счита, че
договорът се сключва за
неопр.време.
5. РАБОТНО ВРЕМЕ.
За работно да се счита
времето през което раб/служ.
е длъжен да изпълнява
работата си по трудово
правоотн., да предоставя
работната си сила в полза на
работодателя. Понятието се
използва с няколко смисъла -
като мярка на труд, като
елемент от договореното
съдържание на труд.д-р и като
правен институт.
Според неговата
продължиелност се различава
нормално, намалено и непълно
раб. време.
Нормално раб.време е
раб.време на всички раб./служ.
за които не е установено
намалено раб. време или
страните не са се договорили за
непълно раб. време. То е х-но
за работа при нормални усл-я
на труд – работна седмица е 5
дневна, седмичното работно
време до 40 часа, дневната
продължителност до 8 часа.
Намаленото раб. време е това
което има продължителност
по–малко от
продължителността на
нормалното раб.време. То се
отнася за някои категориите
раб/служ - които работят при
вредни усл-я и раб/служ
ненавършили 18г. Намаленото
раб.време се явява тяхно раб.
време, като не им се намалява
възнаграждението и стажа.
Непълното раб.време се
уговаря м/у страните по
труд.правотношение.
Представлява част от законово
установеното нормално
работно време или намаленото.
Този вид раб. време се явява
правна възможност, а не право
на раб/служ. При това
раб.време труд.възнаграждение
е според отработени часове или
според изработеното.
Според частта на
денонощието през която се
работи дневно и нощно.
Дневното се приема за нормалн
раб. време, в часовия диапазон
от 6 до 22часа. Съответно
нощното от 22 до 6ч. За
непълнолетни раб/служ.
нощното е от 20 до 6. Норм.
продължителност на нощното
време при 5 дневна
раб.седмица е до 35 часа.
Нощното раб. време поради
неблагоприятни усл.-я е
забранено за опр. к-рии лица.
Забраната е два вида
:абсолютна и относителна.
Абсолютна е за лица не
навършили 18 год. и бременни.
Относителна – майки с деца до
6 год., майки които се грижат
за деца с увреждания,
работници продължаващи
образование без откъсващи от
процеса и трудоустроени лица.
Нощният труд се
възнаграждава с допълнителни
почивни дни.
В зависимост от това дали
трудът се полага в границите
на раб. време установено от
закона или се работи в повече
от установеното раб. време се
разделя на редовно и изън.
работно време.
Извънреден е труда полагащ се
по разпореждане или със
знанието и без
противопоставянето на р-ля от
страна на раб/служ извън
установеното за него раб.
време. Разпореждането на р-ля
трябва да бъде в писмена
форма, но може и устно това
поражда правни последици.
Забранява се компенсацията на
извън.труд с почивка, той се
заплаща с увелечение
съответно 50% за работа през
работни дни, 75% през почивни
дни, 100% през офиц.
празници. В КТ са посочени к-
рии лица по отн. на които е
забранен извън. труд и са на 2
групи: абсолютна и
относителна. Като са
анологични с нощното раб.
време.
6. ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ ,
Почивката представлява
период от време, през който
раб./служ. не е длъжен да
изпълнява работа по
трудовото правоотношение.
Периодът на почивка не се
включва в раб. време.
Основното и предназначение е
да бъде възстановена раб. сила,
която се изразходва в процеса
на труда. Правото на почивка
се явява част от
законоустановеното
съдържание на труд. д-р.
Класификация на видовете
почивки е в зависимост от това
след каква продължителност на
раб. време се предоставя.
Почивки през раб.ден за
хранене, която не може да е по-
малко от 30 минути, не се
включва в раб. време.
Технологична почивка е за
физ.нужди. Броя и
продължителността се опр.от
Правилника за вътрешния
трудов ред.
Междудневна почивка е м/у 2
последователни раб. дни, която
не трябва да е прекъсвана и не
по-малко от 12ч.
Седмичната почивка е м/у 2
последователни раб. седмици.
При 5 дневна раб. седмица
раб/служ има право на
седмична почивка в размер на 2
последователни раб. дни, от
които единият е неделя.
Празнични дни са особен вид
почивка, през това време
раб./служ не е длъжен да
изпълнява работа по
труд.правоотношение. Целта е
да се отдаде почит и уважение
към исторически, културни и
други значими събития.
Офиц. Празници - през тях не
се работи; - положеният по
изключение труд през тези дни
се заплаща не по-малко от
удвоения р-р на труд.
възнаграждение.
Постоянните офиц. Празници
се опр. от НС Нова година /
01.01/, Освобождение-03.03;
МС може еднократно да
обявява офиц.празници. МС
може да обявява опр.дни за
честване на
професии.Спецефичното е че
раб./сл. не се осбобождават от
работа. МС е правоумощен да
размества почивни дни през
съответната кален. година с цел
осигуряване на компактно
време за почивка свързано с
офиц. празници.
Отпуската представлява
временно освобождаване на
раб/служ. от задължението
да предоставя на р-ля
работната си сила, без това
да води до прекратяване на
труд. правоотношение.
В зависимост от това дали има
възмезден/безвъзмезден х-р
биват платени и неплатени
отпуски.
В зависимост от целевото си
предназнечение - платен год.
отпуск; отпуск по майчинство;
отпуск за обучение и др.
Платените год. Отпуски се
разделят на: основен год.
отпуск; удължен платен год.
отпуск; допълнителен платен
год. отпуск.
Правото на годишен платен
отпуск придобиват всички
раб./служ., които работят при
нормални условия на труд.
Размерът му е не по-малко от
20 раб. дни, независимо от
трудовия стаж. Х-но е че
правото на платен год.отпуск
се придобива, когато раб./служ
е отработил не по-малко от 8
месеца труд. стаж., без
значение по 1 или няколко
труд. правоотношения.
Удължения Год. Отпуск се
предоставя само за някои
категории раб./служ, в
зависимост от х-ра на работата,
която извършват. Основанието
за ползване на такъв отпуск
изисква едновременно да се
изпълняват 2 условия - лицето
да има най-малко 8 месеца
труд. стаж и да принадлежи
към някоя от длъжностите.Този
отпуск е в интервала от 26 до
48 раб. дни.
Допълнителен платен год.
отпуск се ползва за работа при
специфични усл-я и рискове за
живота и здравето на
раб./служи и за работа при
ненормиран раб. ден и в двата
случая допълнителния год.
платен отпуск е не по-малко от
5 раб.дни.Той се добавя към
основния платен год. отпуск.
Законодателят е предвидил 2
режима за ползване :
разрешителен и уведомителен.
Платеният год. отпуск се
разрешава на раб./служ.
наведнъж или на части и се
ползва в съответствие с
утвърдения от работен график.
Уведомителният режим се
прилага в две разновидности:
Уведомление от страна на
работодателя и от страна на
работ./служ
Работодателя има право да
предостави платения год.
отпуск и без наличието на
писмено искане или съгласие
на раб./служ - при престой
повече от 5 раб. дни.
Платения год.отпуск може да
бъде ползван от раб./служ.,
когато р-ля не е разрешил
ползването на отпуска, раб./сл.
сам опр.времето, когато ще
ползва отпуска и затова
уведомява р-ля 2 седмици
предварително.
Започналото ползване на
отпуска не може да бъде
прекъсвано освен в случаите
когато на раб./служ. бъде
разрешен друг вид платен/
неплатен отпуск, по взаимно
съгласие задължително
изразено в писменна форма.
7.ТРУД.ДИСЦИПЛИНА И
ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГ-
СТ.
Трудовата дисциплина от една
страна представлява
съпкупността от задълженията
на р/сл. по труд.правотн., от
друга страна се разглежда като
ред и подчиненост при
спазването на които се
осъществява труд.функция.
Задължения на раб/служ за
спазването на ТД могат да
бъдат - спазване на раб. време,
за изпълнение на задачи и
други. ТД от една страна
представлява задължение за
раб./служ., а от друга страна е
насрещно право на р-ля да
изисква спазване на
задълженията включени в ТД.
Задълженията за спазване на
ТД са регламентирани в КТ и
регламентирани в наредби на
р-ля и вътрешни правилници.
Дисц.отговорност
представлява самостоятелен
вид юрид. отг-ст, която се
прилага едновременно с
останалите видове юрид.отг-
сти, Явява се специфична отг-
ст прилагана в труд. право за
нарушение на труд.
дисциплина.
Белези : 1. вид юрид. отг-ст;
2. субект на нарушението
може да бъде само раб./сл. по
труд.правоотношение; 3.
Дисц. Отг-ст има личен х-р ;
4. реализира се от р-ля в
рачките на специализирано
дисц.производство.
За възникване и за да се
осъществи дисц( отг. Е
необходимо да са налице две
предпоставки:
1.да имаме съществуващо
труд. правоотн.
2.да имаме нарушаване на ТД.
Дисц.нарушение
представлява деяние в двете
му разновидности действие
или бездействие на раб./сл. по
труд.правоотн. с което се
нарушава установената ТД в
пред-то, извършено е виновно
и се санкционира с дисц.
наказание, налагано от
работодателя в рамките на
дисц. производство.
Елементите на дисц.
нарушение са деяние;
противоправно деяние; вина;
деянието е наказуемо
Законодателят е посочил най-
често срещаните нарушения
на ТД – нарушения спрямо
раб. време(закъснения,
преждевременно напускане на
работа); нарушения свързани с
неизпълнена възложената
работа.,
Нелоялно отношение към р-
ля- злоупотреба с доверието
му, уронване на доброто име,
разпространение на
поверителна инф-я; увреждане
имуществото на р-ля и др.
Дисц. наказание
представляват санкционни
мерки регламентирани в КТ и
налагани от р-ля при виновно
нарушаване на ТД. Системата
от ДН е посочена в чл.188 от
КТ и наказ.са дадени
изчерпателни: - забележка,
предупреждение за уволнение
и уволнение. Първите две
съдържат само морален укор
към раб./служ, тяхното
полагане не води до промяна
или прекратяване на
труд.правоотношение.
Дисц.уволнение е най-тежкото
наказание, то се явявя
едновременно дисц.наказание
и основание за прекратяване
на труд. правоотношения. За
неспазен срок на
предизвестие. Нарушения при
които може да бъде наложено
дисц уволнение са 3
закъснения, не явяване на
работа в 2 последователни
дни, нарушаване на ТД,
злоупотреба с доверието на
работодателя и
разпространение на
поверителни за него сведения,
участие в хазартни игри.
Дисциплинарно производство
– дисц.наказания се прилагат
от р-ля или от опр. от него
длъжностно лице. Преди да
наложи наказанието р-ля е
длъжен да изслуша раб/сл. или
да приеме писменните му
обяснения. Даването на
обяснение е право на раб./сл.
а не негово задължение, но
отказва без уважителни
причини да се дадат
обяснения позволява на раб.
да наложи наказанието без да
чака последващи обяснения.
Когато р-ля е наложил дисц.
наказание без да изслуша
раб./сл. съдът отменя
наложеното наказание. Р-ля
може да наложе дисц.
наказание не по-късно от 2
месеца от откриване на
нарушението и не по-късно от
1 година от извършването му.
Р-ля налага наказание с
мотивирана заповед.
Заповедта се връчва с/у
подпис на работника/служ.
при невъзможност се изпраща
препоръчано с обратна
разписка. Дисц.наказания се
считат за положени от датата
на връчване. Те се заличават с
изтичането на 1 год. от
тяхното налагане.
Заличаването е автоматично,
действа за напред.
11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ТРУД. ПРАВООТН. – ОТ
РАБОТНИКА
Прекратяването на труд.
правоотн. е обратен акт на
неговото учредяване. В КТ са
регламентирани основанията за
прекратяване, които са ЮФ с
настъпването на които ПН
свързват опр.правни
последици.
При прекратяване на труд.
правоотн. страните трябва да
уредят въпросите от
имуществен х-р /дължимо труд.
възнаграждение, обещетение за
нарушено предизвестие,
неизплатен год. платен отпуск,
връщане на поверено
имущество/.
Пактът се оформя
задължително от р-ля, чрез
вписване в труд. книжка на
р/сл., като се посочва
основанието за прекратяване и
периодът, който се признава за
трудов стаж.
Основания за прекратяване на
труд.правоотн. може да бъдат
основания водещи до
автоматично прекратяване -
смърт на раб/служ, изпълнение
на уговорена работа и др.
Прекратяването може да бъде и
по взаимно съгласие, двете
страни заявяват изричното си
желание ПВ да престане да
съществува в писмена форма.
Както при сключване на труд.
д-р и при прекратяване по
взаимно съгласие всяка една от
страните може да поеме
инициативата и да отправи
предложение за прекратяване.
Не е нужно да мотивира
желанието си, но може да го
отправи. Отсрещната страна
трябва да вземе отношение по
него като го заяви дали го
приема/отхвърля и да уведоми
предложителя. Ако страната до
която е отправено
предложението не се произнесе
в 7 дневен срок от
получаването на
предложението се счита, че то е
отхвърлено.
Раб./ служ. има право
едностранно да прекрати
труд.д-р с отправяне на
предизвестие до р-ля.
Предизвестието е
волеизявление, което
задължително е в писменна ф-
ма и съдържа опр.срок след
изтичането на който д-ра се
прекратява.
Продължителността на срока
на придизвестието е различна в
зависимост от това дали д-ра е
срочен или безсрочен - 30
календарни дни, доколкото
страните не са опр.по-дълъг
срок. При срочните труд. д-ри
срокът на предизвестие е 3
кален. месеца, но не повече от
остатъка на срока на договора.
Срокът на предизвестие
започва да тече от деня на
получаването му от отсрещната
страна. Предизвестието може
да бъде оттеглено ако
раб./служ. съобщи за това
преди едновременно с
предизвестието за
прекратяване. Предизвестието
може да се оттегли и до
изтичане на края на срока, но
само със съгласието на р-ля.
Раб./служ. е длъжен да спазва
срока на предизвестието, като в
този период изпълнят труд. си
задължение, ако напусне
работа преди изтичане срока на
предизвестието дължи
обезщетение на р-ля в р-р на
брутното труд. възнаграждение
за неспазения срок на
предизвестие.
За прекратяване на
труд.правоотн. от страна на
раб./служ. без предизвестие
трябва да се спазят 2
изисквания – основанието за
прекратяване на труд.д-р да е
посочено с КТ и да е спазена
писмената форма.
12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ТРУД.ПРАВОТ.ОТ
РЪКОВОДИТЕЛЯ
За прекратяване от страна на р-
ля с предизвестие е
необходимо комулативно да се
изпълнят няколко
предпоставки: едностранно
предизвестие от р-ля до
раб./сл., р-лят трябва да се
позове на някое от оснаванията
в КТ, ако това основание не е
реално настъпило
прекратяването е
незаконосъобразно;
прекратяването се осъществява
със заповед на р-ля в писменна
форма.
Основанията за прекратяване
се подразделят в 2 групи:
причини, които са свързани с
ръководителя - закриване на
предприятието и други;
причини, свързани с раб/служ –
липса наквалификация за
изпълнение на работата и
други.
Прекратяване на труд.д-р от
страна на р-ля без предизвестие
се осъществява с едностранно
писмено волеизявление на р-ля
в което се посочва конкретното
основание. Основанието е
свързано с поведението на
раб./сл. най –вече с
противоправното му
поведение. - раб./ служ. е
задържан за изпълнение на
присъда за лишаване от
свобода, лишен с присъда от
правото да упражнява
съответната професия или
дейност, Виновно поведение и
други.
14. ПРЕДМЕТ ,МЕТОД И
ИЗТОЧНИЦИ НА
ОСИГ.ПРАВО.
Основите на осигуряването се
съдържат Конституцията.
Осиг-то е с-ма за взаимопомощ
и солидарност, чрез която се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по трудово и осигурително право

Предмет на трудовото право са определена група обществени отношения, свързани с труда. Това изрично е посочено в разпоредбата на чл.1 от КТ...
Изпратен от:
vodkata1
на 2013-12-22
Добавен в:
Пищови
по Трудово право
Статистика:
97 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Прекратяване на трудов договор

18 юни 2007
·
400
·
2
·
368
·
129
·
17

Същност на прекратяването – това е акт, обратен на акта за възникване на трудов договор. С него се преустановява за в бъдеще трудовоправната връзка между страните по договора...
 

Трудово право - лекции 2011

14 апр 2011
·
279
·
48
·
30,752
·
339
·
113

Лекции по трудово право на проф. д-р Никола Йосифов, по новия Кодекс на труда...
 

Трудов договор и възникване на трудово правоотношение чрез избор

09 апр 2010
·
82
·
7
·
1,867
·
91
·
19

Трудов договор – това е най-важното основание за възникване на трудово правоотношение (по тази причина нормативната регламентация е най-обстойна)...
 

Трудово право

31 май 2007
·
1,594
·
1
·
226
·
100
·
8
·
6

Трудовото право е самостоятелен отрасъл, който се характеризира със свой предмет. Той обхваща специфичните отношения между хората и оръдията на труда. Те се казват още технически трудови отношения и остават извън трудовото право...
 

Трудово право

14 ное 2011
·
214
·
97
·
46,069
·
351
·
112

Лекции по "Трудово право" на проф. Никола Йосифов за студенти 3курс...
 
Онлайн тестове по Трудово право
Тест по трудово право
изпитен тест по Трудово право за Студенти от 4 курс
Изпитен тест по трудово право. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
63
5
3 мин
09.07.2013
Тест по трудово право за студенти от 4-ти курс.
изпитен тест по Трудово право за Студенти от 4 курс
Изпитен тест, прилаган по дисциплината "Трудово право", за студенти от 4-ти курс. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
12
78
7
25.04.2014
» виж всички онлайн тестове по трудово право

Пищови по трудово и осигурително право

Материал № 1055480, от 22 дек 2013
Свален: 97 пъти
Прегледан: 102 пъти
Предмет: Трудово право, Право
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 9,051
Брой символи: 52,003

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по трудово и осигурително право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения