Големина на текста:
Асинхронните двигатели се отличават с надеждна работа, сравнително
елементарна конструкция, директно захранване от мрежа за променлив ток
и отсъствие на специални изисквания по отношение на поддръжката.
Изброените предимства обясняват широкото им разпространение във
всички сфери на промишлеността. Известно е, че асинхронните двигатели
са два основни вида - с фазен и накъсо съединен ротор. Схемите за
управление на двата вида асинхронни двигатели са различни.
Асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор
имащи малка или средна мощност при напрежение до 1000 V, се пускат
чрез пряко включване на статорната намотка към мрежовото напрежение.
Схемата се реализира чрез използването на трифазен контактор.
Съответните команди за пускане и спиране могат да се подадат от
различни командни устройства. Най-често за целта намират приложение
бутони за управление. Съществуват два основни подхода за
електрозахранване на асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор -
директно към мрежата или чрез трансформатор, който осигурява
потенциално разделяне на управляващите вериги и намаляване на
захранващото напрежение.
Управлението на многоскоростните асинхронни двигатели с накъсо
съединен ротор се реализира на базата на схеми, чрез които се осъществява
превключване на намотките на статора
с цел осигуряване на различен брой двойки полюси и диапазон на
изменение на скоростта на двигателя. Например, нека разгледаме
асинхронен двигател с една намотка, която се включва в звезда при
високата скорост и в триъгълник при ниската. В подобни приложения
превключването на секциите на намотката би могло да се осъществи чрез
контактори. От своя страна, командите за пускане на висока и ниска
скорост могат да се подават с бутони за управление. Изключването на
двигателя също би могло да се реализира с бутон за управление.
Съществуващи алтернативи в техническите средства за реализиране на
тези функции са универсални превключватели и контролери. Така
описаната схема осигурява изменение на скоростта на двигателя в процеса
на работа, без да е необходимо спирането му. За целта изключващите
контакти и бутони за управление изключват по-рано включения контактор.
Логично, схемите за управление на трискоростни асинхронни двигатели
включват три линейни контактора, съответно предназначени да включват
намотките на статора за всяка от трите скорости.
В приложения, характеризиращи се с маломощна захранваща мрежа,
мощните асинхронни двигатели с накъсо съединен ротор се пускат с
ограничаване на пусковия ток
и пусковия момент на двигателя. Технически по-ниското напрежение,
подавано от статора към двигателя, се осъществява чрез три базови
решения - включване на допълнителни резистори, реактори или
автотрансформатори в процеса на пуск на машината. Управлението на
двигателя със схеми с резистори и реактори е идентично. Посредством
контактор, към статора на двигателя се подава по-ниско напрежение. В
края на пускането, също посредством контактор се шунтира резисторът,
съответно реакторът, при което на статора се подава пълното напрежение.
Логично контакторът, благодарение на който към статора се подава по-
ниско напрежение, се изключва.
В схемата с автотрансформатор се използват три контактора.
Първоначално, в процеса на пускане на машината се включват два от тях и
посредством автотрансформатора статорът на двигателя се захранва с
понижено напрежение. В края на процеса на пуск двата контактора се
изключват, включва се третият контактор и статорът на машината се
захранва с пълното мрежово напрежение.
Характерна особеност на схемите с резистори и реактори са
ниските пускови моменти на двигателя
Причината е, че моментът на двигателя при пускане намалява
пропорционално на квадрата на отношението на токовете в схемата с
ограничаване на пусковия ток и схемата с пряко пускане. От своя страна,
схемата с автотрансформатор се характеризира с висок пусков момент на
двигателите. В тази схема, пусковият момент на двигателя се намалява
пропорционално на първата степен на отношението на токовете.
Асинхронните двигатели с фазен ротор се пускат с ограничаване на
момента. Управлението на момента при пускане и спиране на такива
електрозадвижвания е параметрично степенно, базирано на резисторно
регулиране на тока. Резисторите се включват в роторната верига.
Контактори се използват за подаване на напрежение към статорната
намотка. В случаите, при които контакторите за променлив ток са
трифазни, се използва само един контактор. Ако контакторите са за
постоянен ток - при еднополюсните се използват три, а при двуполюсните
- два. Характерно за
асинхронните двигатели с фазен ротор
е пускането с приблизително постоянна стойност на пусковия момент.
Това се реализира чрез изключване на степените на пусковия резистор при
намаляване на момента на двигателя до стойността на момента на
превключване. Изключването на степените се осъществява чрез
шунтирането им с контактите на управляващи контактори. Точността на
стабилизиране на момента е функция на броя на степените на пусковия
резистор. Броят на степените му се избира и в зависимост от статичния
съпротивителен момент. При двигатели с номинален ток на ротора до 900
А най-разпространена е схемата с по два контакта на всеки ускоряващ
контактор. Схемата с по три контакта, включени в триъгълник или звезда,
се използва сравнително рядко и основно в случаите, при които е
възможно да се използват контактори с по-малки размери. Ако големината
на тока в ротора е по-висока от 900 А, намират приложение две или повече
паралелни вериги на пусковите резистори.
Моментът при пускането на асинхронните двигатели с фазен ротор се
управлява на базата на
времево базирана програма
Елемент от управляващата схема са електромагнитни релета за време за
постоянен ток. В приложения, характеризиращи се с редки пускания на
двигателя, съчетани с използването на трифазни контактори за променлив
ток, в схемата за управление, релетата за ускоряване се захранват от
полупроводников изправител. Съответно, в приложения, за които са
характерни чести пускания на асинхронния двигател, се използват
контактори с бобини за постоянен ток. Схемата на управление е
аналогична на гореописаната и се захранва от общ изправител или мрежа
за постоянно напрежение. Постоянство на моментите на превключване се
осигурява чрез настройване на ускоряващите релета. Командите за пускане
или спиране на двигателя могат да се подават от различни управляващи
устройства, включително бутони за управление, ключове за управление,
контролери и др.
Стабилизирането на скоростта и момента
на електрозадвижванията за променлив ток се осъществява на базата на
три основни решения. Първото включва управляеми преобразуватели на
променливото мрежово напрежение и преобразуватели на честотата,
захранващи статорната намотка. Второто се базира на управляеми
преобразуватели в роторната верига, познато още като реостатно
регулиране и регулиране по схемата на асинхронно-вентилния каскад.
Друго решение включва използването на електромагнитни съединители с
хлъзгане.
Затворена система на управление с отрицателна обратна връзка по скорост
се използва за стабилизиране на скоростта в електрозадвижванията с
управляем преобразувател на напрежението в статорната верига.
Причината е, че при отворена система преобразувателят на напрежение
осигурява регулиране на момента на електрозадвижването.
Преобразувателите на напрежение не се използват широко във функцията
на средство за регулиране на скоростта на асинхронен двигател с накъсо
съединен ротор в затворена система при продължителен работен режим.
Сравнително слабото им използване се дължи основно на ограничения
диапазон на регулиране на скоростта при постоянен момент, поради
значителните загуби в двигателя. Доста по-широко се използват

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор

Асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор. Подробно описание и действие...
Изпратен от:
fibonachi
на 2008-03-03
Добавен в:
Лекции
по Машиностроене
Статистика:
462 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Тезиси по група въпроси за задвижване и управление на производствена техника

21 мар 2014
·
14
·
25
·
4,949
·
20

ММ могат да се разделят на "Режещи машини" – при които се отделя част от заготовката, за да се получи детайла – фрезови, стругови машини, нишкови ерозийни машини...
 

Клапанов механизъм

05 мар 2008
·
105
·
2
·
489
·
29
·
8

Клапановото устройство затваря и отваря изпускателните и смукателните клапани на цилиндрите на двигателя.На всеки цилиндър има обикновено по два клапана-един смукателен и един изпускателин.
 

MAN & BMW

16 юни 2008
·
265
·
19
·
2,840
·
271
·
44
·
3

В основата на създаването на двигателя с вътрешно горене била вложена за изгаряне на горивото в цилиндъра на бутален двигател и преобразуване на скритата му енергия в топлината, която да се превърне в механична работа...
 

Избор на типов технологичен процес за обработка на детайлите “ВАЛ” и “КАПАЧКА”

28 юни 2008
·
318
·
15
·
1,265
·
262
·
37

Избира се заготовка отливка от СЧ20 по БДС 1799-74, I клас на точност по БДС 1845-73. Общата прибавка за всяка страна се избира от [2] стр. 226/табл. 5.1.
 

Хидравлични и пневматични помпи и мотори

15 юли 2008
·
511
·
10
·
921
·
542
·
55
·
1

При обемните хидравлични машини преобразуваната механична енергия се състои главно от потенциалната енергия на течността, тъй като скоростта е малка.
 
Онлайн тестове по Машиностроене
Тест по дисциплина CAD системи в машиностороенето за 4-ти курс
изпитен тест по Машиностроене за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 32 въпроса от областта на CAD системите в машиностроенето. Някои въпроси имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
32
10
1
8 мин
10.09.2014
» виж всички онлайн тестове по машиностроене

Асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор

Материал № 103521, от 03 мар 2008
Свален: 462 пъти
Прегледан: 479 пъти
Качен от:
Предмет: Машиностроене, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 2,119
Брой символи: 14,201

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения