Големина на текста:
Предм.иметодология на
физическото възпитание-Предм.на
теорията на физическото
въпитание(ТФВ)като самостоятелна наукае
изучаването на най-общите
закономерсности науправлението на
физическото усъвършенстване на човека
като неотменна част от многостранното
развитие и реализиране на личноста.Той
дава научни знания изняснява структората и
проблемността на физическата култура,на
процесите на физичското
възпитание.Специфичността на предм.на
ТФВ я пречислява към педагогическите
науки.Тя разглежда не само най-общите
закономерности за управление на процеса
на физич.възпит, а дава на практика знания
за средствата,формите и методите,като по
този начин спомага за развитието й.Цели и
Задачи на ФВ:укрепва здравето и изгражда
двигателни навици.ФВ осъществява своята
главна цел в най-широк смисъл-
физическото съвършенство на личността
критерий за което са:физическата
работоспособност,здравословното
състояние и творческо
дълголетие.Физическите упражнения и
различните видове спортни занимания са
средства,който повишават двигателната
активност необходима за
професионалана,моралноволева и
интелектуална подготовка на учащите са и
възрастните.Целта на ФВ се реализира ч/з
следните основни задачи:А-
образователни:те са свързани със
придобиване на знания за физич.възп,който
спомагат за формирането на необходимите
двигателни умения и навици.Повишава
двигателната способност на човека.ФВ дава
възможност и знания за най-рационалното
използване на физич.упраж.за придобиване
на двигателни умения и навици необходими
за ежедневната дейност на подрастващи и
възрстни.Б-оздравителни:със средствата на
ФВ се укрепва здравето,одобрява се
телодаржанието може да се регулира
телесната маса,лечебно корегиращи и
рехабилитационни процедури.В-
възпитателни:ФВ възпитава морално-
волеви качества необходими за
преодоляване на трудностите по-време на
практичната дейност
колективизъм,взаймопомощ,дисциплиниран
ост,трудолюбие и др.Със средствата на ФВ
се създава правилна представа за
красивото,естетическото във движенията и
поведението на човека. Основни понятия
на ТФВ
-физич.култура,физич.възп.,образование,раз
витие,подготовка,работоспособност,съвърш
енство,спорт,масово-оздравителна
физкултура.Физкултурата-е главното и най-
широко понятие като част от общата
култура тя представлява съвкупност от
материални и духовни ценности създадени
и използвани във ежедневната практика на
личноста.Здравословното състояние на
народа на една страна е най-важния
показател за нивото на физич.култура на
народа.Физич.възп.е организиран
целенаасочен педагогически процес целта
на който е да стимулира правилното
физич.развитие,изграждането и
подобряването на двигателните умения и
навици.Развитието на
физич.качества(бързина,сила,издръжливост,
ловкост,гъвкавост),подобряване на
основните жизнени
фуннкций.Физич.възп.решавасвойте задачи
като използва
физич.упражнения,естествените сили на
природата(слънце,въздух,вода)и хигиенните
фактори като
средства.Физич.възп.повишава
работоспособността и съпротивителните
сили на човека като го подготвя за
високопройзводителния труд и за високи
спортни постижения.Физич.образование-се
определя от необходимите знания на човека
за усъвършенстване на двигателни умения и
навици за повишаване на
физич.работоспособност,рационално
упражняване на собствените движения.То
дава познания за методите,средствата и
формите на
физич.възп.,физич.образов.може да се
получи във специализираните физкутурни
учебни заведения,курсове,семинарни школи
или др.организирани мероприятия,а също и
по-пътя на
самообразованието.Физич.развитие-то
представлява биологичен процес на
изменение на формите,функцийте на
човешкия организам през целия му
живот.Този процес се извършва под влияние
на условията на живот,наследствеността и
възпитанието.Изменението на външните
размери на човешкото тяло се определя от
изманенията на антропометричните и
биологичнитепоказатели:ръст,тегло,гръдна
обиколка,жизнена вместимостт,телесна
стойка,свод на ходилото и др.Решаващо
значениеза физич.развитие на човека имат
условията на обществения живот най-вече
труда и физич.възп.,физич.развитие протича
по определени биологични закони,а
физич.възп.стимулира това
развтие.Наследствените белези влиаят на
физич.развитие и трудно се подават на
изменение.Занимаващите се с
физич.изменения са със по-правилно и
хармонично развито тяло от
незанимаващите се.Физич.упражнение не
само стимулират процеса на
физич.развитиено и удължават границите на
творческото дълголетие на
човека.Физич.подготовка тя бива обща и
специална общата е процеса насочен към
определени двигателни умения и
навици,опред.ниво на
физич.работтоспособност,укрепване на
здравето и изграждане на всестранно
развита личност.Специалната
физич.подготовка се изгражда на основата
на воено приложна и спортна
насоченост.Физич.дееспособност тя
давапредстава за обяата работоспособност
на организма начовека възоснова на
комплексно развитие на физич.качества и на
необходимите за тяхното преодоляване
двигателни умения и навици,измерва се с
тестове.Физич.състояние то се определя от
антропометричните
данни(ръст,тегло,обем)и степен на развитие
на физич.качества.физич.съвършенство
означава добро здраве,богата двигателна и
духовна култура високо ниво на
работоспособност,творческо дълголетие и
оптимално фиич.развитие-спорта е
обществено явление,коетодава
положителни резултати само ако е подчинен
на законните на учебно-възпитателния
процес.Ч/з спорта човек мери сили със
времето,съперника и понякога сам със себе
си.Масово оздравителна физкултура се
осъяествява ч/з разходки сред
природата,развлечения с физически
упражнения и игри,ч/з активен
отдих.Спомага за възстановяване на
физическата и умствената
работоспособност на човека.Към формите
на масово-оздравителната физическа
култура спадат(утринната
гимнастика,спортните полудни,различни
спортни секций,масовият
спорт,туристически излети и
походи,закалителни процедури).Ефекта е
значително по-голям акко всичко това се
съставя със естествените сили на
природата.Лечебната физическа култура
изпълнява рехабилитационни и лечебни
функций със средствата на
физич.възпитание.Връзка на ТФВ с
др.науки –като педагогическа наука ТФВ е в
тясна връзка със общата
педагогика,социология,философия,история
физич.култура,методика на отделните
видове спорт.Тези науки дават принципно
основа на ТФВ и спомагат да се разкрият
нейните
цели,задачи,съдържание,дидактически
принципи,методи,организирани форми на
работа.ТФВ има тясна връзка и със
психологията.Физич.възпитание влияе в/у
физич.развитие и формирането на
психологическите особености на
човека(внимание,памет,мислене).Особено
тясна е връзката на ТФВ с естествените
науки:анатомия,физиология,хигиена,биохим
ия,биомеханика и др.Биомеханиката
спомага да се отстранят грешките по-най
лесния път при изпълнението на
упражненията и да се постигнат добри
резултати при формиране на двигателните
навици.Ч/з биохимията се узнава за
протичането на химичните процеси във
организма.Връзката на ТФВ с др.видове
възпитания-възпитанието е
сложн,съзнателен,целенасочен процес на
въздействие със цел формиране на
определени човешки качества,които не е
ограничен във времето и
пронстранството.Неговия комлексен
характер непозволява да се прави цифров
отчет.Не е грешно дасе каже,че
възпитанието на личността е процес без
начало и край.Главната задача на педагога е
да постави правилно основите на този
процес,който съпътства общия процес на
формиране на хармонично развита
личност.4.1.Връзка на ФВ с умственото
възпитание в учебно-възпитателния процес
по ФВсе изучаватерминологията на
различните физишески упражнения и
движения,придобиват се знания за целите и
задчите на ФВ за смисъла и правилата на
игрите,за найменованията на различните
видове спорт и игри.Получават се и
елементарни представи за строежа и
функцийте на човешкия организъм,за
временните и пронстранствени
характеристики на движенията.Добре
организирания процес на ФВ оказва
благоприятно въздействие в/у състоянието и
развитието на психичните
процеси(внимание,памет,мислене и
въображение).ФВ укрепва здравето
ифизическата дееспособност на човека със
което се повишава и неговата умствена
работоспособност с определне вид
физкутурна дейност се преодолява
умствената умора,повишава се
активността,концентрацията и
устойчивостта на вниманието в сравнение с
тези,който не се занимават с физически
упражнения.4.2-ФВ с нравственото
възпитание-необх.е да се знае,че
нравствените норми и правила сами по себе
си нямат действена сила,а такава те
придобиват само в действията и постъпките
на занимаващите се само във резултата на
много повторения могат да се създават
навици за труд,внимателно
отношение,културно
поведение,отзивчивост,дисциплинираности
въздържаност.4.3ФВ с естетическото възп.-
тази връзка има действен х—тер тъй като
позволява да се формира несамо вътрешен
облиг на красота,но и едновременно влияе
в/у възпитанието на морално-волеви
качества,естетически постъпки и поведение
във обществената среда.Под влияние на
многократното повторение на
двигат.действия,пропорцийте на тялото се
разиват хармонично,движенията и
действията на човека стават
изящни,енергични и красиви.Под
въздействието на физич.упраж.се формира
правилна телесна красота на движ.,който са
свързани със душевната красота на
човека.Отособено голямо значение за
възпитзване на естет.чувства,вкус и любов
към прекрасното са знанията по
физич.възп.със музикален съпровод.Те
оказват емоционално
въздействие,повишават жизнения
тонус,приповдигат общото
настроение,подобряват координацията и
ритъма на движение.4.4ФВ с тродовото
възпитание-се осъществява във
планомерното исистемно развитие на
двигателните качества при формирне на
двигателните навици и умения у
занимаващите се с физкултура и
спорт,който допринасят заподготовката им
за живота и обществено полезен
труд.Занятиятапо ФВ оказват положително
влияние в/у развитието на тези специфични
качества,умения и навици и се явяват едно
от средствата за активизиране на тродовата
дейност.При хора активно занимаващи се с
физк.и спорт пройзводителността на труда е
по-голяма тее по-бързо овладяват нови
двигателни навици,умения и
сръчност.Умората при тяхнастъпва по-рано
в сравнение с хората,който не се занимават
с физич.упраж.,физически добре

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предмет и методология на теорията на физическото възпитание

Предмет и методология на физическото възпитание, подвижни игри, утринна гимнастика...
Изпратен от:
Krasimir Kuzov
на 2013-06-15
Добавен в:
Лекции
по Физкултура и Спорт
Статистика:
38 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Описание на Подвижни игри трета група по Приказни пътечки
добавена от igarb 13.01.2017
0
62
регламентирани планирани ситуации по СПДД
добавена от galinarozino 13.01.2014
0
39
Подобни материали
 

Физическо възпитание

08 апр 2008
·
464
·
6
·
1,275
·
391
·
26
·
1

Необходимост - Чрез физическото и здравно възпитание у младия индивид вече могат да се формират двигателни умения и навици, както и важните за организма двигателни качества...
 

Реферат по методика на физическото възпитание

22 дек 2010
·
162
·
9
·
1,363
·
327
·
37

Урокът по физическо възпитание се счита за основна форма, тъй като той се включва в учебните планове на МОНТ като задължителен учебен предмет за всички видове училища на образователната система...
 

Актуалност на проблема за формиране на здравословен стил на живот на подрастващите

02 апр 2007
·
1,089
·
14
·
2,502
·
88
·
1

В ОУ” Черноризец Храбър „- гр. Варна на 33 деца от ІV клас бяха изследвани два от основните естествено - приложни двигателни навици – стойка и походка
 

Закаляването на организма (пищов)

12 юни 2007
·
161
·
1
·
110
·
21
·
8
·
1

Закаляването на организма и обучението в двигателни действия като процес на адаптация.
 

Теория на физическото възпитание

26 юни 2007
·
1,469
·
36
·
12,406
·
995
·
111
·
5

Изучава закономерностите, свързани с използуване на двигателната дейност за възпитаване на физическо съвършенство, като един от задължителните компоненти на хармонично развитата личност...
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по Теория и методика на физическото възпитание за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Студенти от 1 курс
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. За студенти от 1-ви курс по Спортна педагогика (магистърска степен, задочно). Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
35
1
3 мин
23.11.2016
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
88
1
1 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Предмет и методология на теорията на физическото възпитание

Материал № 1010123, от 15 юни 2013
Свален: 38 пъти
Прегледан: 84 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 6,736
Брой символи: 41,310

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет и методология на теорията на физическот ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
172

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения